Dostawa testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Organizator

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29
08110 Siedlce
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-07 00:00

Opis

Dostawa testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266172-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach: Dostawa testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623098-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500234570-N02018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Krajowy numer identyfikacyjny 71158660400000, ul. ul. Kazimierzowska 29, 08110 Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 326 459, e-mail admi.wiw@wiw.siedlce.com, faks 256 325 584.
Adres strony internetowej (url): www.wiw.mazowsze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WIW-AD.272.97.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6580.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H. Eskulap M. Furyk, J. Matłosz Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Elsnera 6
Kod pocztowy: 44-105
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8610.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8610.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8610.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.