Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Pięknej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej.

Organizator

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63400 Ostrów Wielkopolski
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-07 00:00

Opis

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych systemu „C” z uszczelką „S” o średnicy 200mm, wytrzymałość na zgniatanie 40 kN/m - długość 134,0m, - montaż studni betonowej typu BS-1000 z włazem żeliwnym 600mm, kl. D400 (2 włazy z małą wentylacją, 1 właz bez wentylacji), z wypełnieniem włazu betonem, H= 140mm, z wkładką tłumiącą w pokrywie, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym lub tłuczniem kamiennym, z kinetą pokrytą powłoką POXITAR F - sztuk 3, - wykonanie wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 9 o długości 41,0 m, i - wykonanie sieci wodociągową z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 125mm – długość 136,0 m, - montaż hydrantu podziemnego DN 80 mm (AVK, Hawle lub równoważne) z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 DIN 1563, ochrona antykorozyjna zewnętrzna i wewnętrzna farbą proszkową na bazie żywicy epoksydowej min. 250 μm DIN 30677 wg wymogów GSK –RAL potwierdzone certyfikatem wraz z zasuwą odcinającą DN 80 z obudową, skrzynką żeliwną i znakiem informacyjnym oraz otuliną zabezpieczającą dolną część hydrantu – kpl. 1, - montaż zasuw kołnierzowych DN 100 (AVK, Hawle lub równoważne) z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 DIN 1563 malowanego farbą epoksydową ( grubość powłoki ochronnej min. 250 μm) DIN 30677 wg wymogów GSK –RAL potwierdzone certyfikatem, długość zabudowy krótka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną przed korozją, klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM , z obudową i skrzynką żeliwną i znakiem informacyjnym - kpl. 1, - montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie – farbą epoksydową na zewnątrz wewnątrz (min. GGG40, wg DIN 30677). W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności, terenu budowy, - zapewnienia pomieszczenia dla inspektora nadzoru, w którym będzie znajdować się stół i krzesło, - niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy w zakresie p.poż., bhp, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, - zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją przedmiotu umowy, - ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzonych robót, - całkowitej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem warstwami, potwierdzoną protokołem badania zagęszczenia oraz odbiorem pasa drogowego przez zarządcę drogi, - kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót, - bieżącego usuwania, składowania i ewentualnej utylizacji materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów, - ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, gaz, łączność) dostarczanych na teren budowy, - ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót objętych przedmiotem umowy, - ponoszenia kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi w dokumentacji projektowej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej do średnicy 160 mm, gazowej do średnicy 80mm oraz instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowanym uzbrojeniem podziemnym, - ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego wraz z organizacją ruchu, - ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, przy wszelkich kolizjach z tymi urządzeniami, - uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, - przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnych pomiarów powykonawczych wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru, - zgłoszenia do odbioru końcowego robót budowlanych i przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w czynnościach odbiorowych, - pisemnego zapewnienia o usunięciu ...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266440-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.: Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Pięknej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622973-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 25052134316113, ul. ul. Partyzancka 27, 63400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7387705, 7387706, e-mail pwik@wodkan.com.pl, faks 627 353 690.
Adres strony internetowej (url): wodkan.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Pięknej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZP/SW/KS/25/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych systemu „C” z uszczelką „S” o średnicy 200mm, wytrzymałość na zgniatanie 40 kN/m - długość 134,0m, - montaż studni betonowej typu BS-1000 z włazem żeliwnym 600mm, kl. D400 (2 włazy z małą wentylacją, 1 właz bez wentylacji), z wypełnieniem włazu betonem, H= 140mm, z wkładką tłumiącą w pokrywie, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym lub tłuczniem kamiennym, z kinetą pokrytą powłoką POXITAR F - sztuk 3, - wykonanie wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 9 o długości 41,0 m, i - wykonanie sieci wodociągową z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 125mm – długość 136,0 m, - montaż hydrantu podziemnego DN 80 mm (AVK, Hawle lub równoważne) z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 DIN 1563, ochrona antykorozyjna zewnętrzna i wewnętrzna farbą proszkową na bazie żywicy epoksydowej min. 250 μm DIN 30677 wg wymogów GSK –RAL potwierdzone certyfikatem wraz z zasuwą odcinającą DN 80 z obudową, skrzynką żeliwną i znakiem informacyjnym oraz otuliną zabezpieczającą dolną część hydrantu – kpl. 1, - montaż zasuw kołnierzowych DN 100 (AVK, Hawle lub równoważne) z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 DIN 1563 malowanego farbą epoksydową ( grubość powłoki ochronnej min. 250 μm) DIN 30677 wg wymogów GSK –RAL potwierdzone certyfikatem, długość zabudowy krótka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną przed korozją, klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM , z obudową i skrzynką żeliwną i znakiem informacyjnym - kpl. 1, - montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie – farbą epoksydową na zewnątrz wewnątrz (min. GGG40, wg DIN 30677). W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności, terenu budowy, - zapewnienia pomieszczenia dla inspektora nadzoru, w którym będzie znajdować się stół i krzesło, - niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy w zakresie p.poż., bhp, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, - zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją przedmiotu umowy, - ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzonych robót, - całkowitej wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem warstwami, potwierdzoną protokołem badania zagęszczenia oraz odbiorem pasa drogowego przez zarządcę drogi, - kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót, - bieżącego usuwania, składowania i ewentualnej utylizacji materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów, - ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, gaz, łączność) dostarczanych na teren budowy, - ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót objętych przedmiotem umowy, - ponoszenia kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi w dokumentacji projektowej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej do średnicy 160 mm, gazowej do średnicy 80mm oraz instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowanym uzbrojeniem podziemnym, - ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego wraz z organizacją ruchu, - ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, przy wszelkich kolizjach z tymi urządzeniami, - uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, - przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnych pomiarów powykonawczych wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru, - zgłoszenia do odbioru końcowego robót budowlanych i przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w czynnościach odbiorowych, - pisemnego zapewnienia o usunięciu stwierdzonych wad/usterek. Zaleca się przeprowadzenie w terenie wizji lokalnej i uzyskanie dodatkowych informacji w celu prawidłowej wyceny. Zakresem umowy objęte jest również sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu i przekazanie zamawiającemu trzech egzemplarzy zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim dokumentacji geodezyjnej wykonanych robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232440-8

Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 45231110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 179678.81
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: • Usługi Budowlano – Kanalizacyjne „BUDOKAN” Czesław Gwizdek,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sempołowskiej 17
Kod pocztowy: 63-400
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski.
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 128903.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128903.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157154.37
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 179678.81
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlano – Kanalizacyjne „BUDOKAN” Czesław Gwizdek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sempołowskiej 17,
Kod pocztowy: 63-400
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 128903.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128903.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157154.37
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.