Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego.

Organizator

Powiat Pruszkowski
ul. Drzymały 30
05800 Pruszków
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-07 00:00
Termin składania ofert:2018-11-15 09:30
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Opis

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla 61 punktów poboru w tym: 39 obiektów sygnalizacji świetlnej i 22 budynków użyteczności publicznej Powiatu Pruszkowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Lokalizacja: Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów położonych w granicach administracyjnych Powiatu Pruszkowskiego w województwie mazowieckim. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do następujących obiektów, dla których OSD jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Teren: 1) 31 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C11 – dot. zasilania budynków, obiektów użyteczności publicznej i sygnalizacji świetlnej (szkoły, ośrodki wychowawcze, przepompownie itd.), 2) 7 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C21 – dot. zasilania przychodni oraz szkół i ośrodka sportowego, 3) 18 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C12a – dot. zasilania sygnalizacji świetlnej, lokali biurowych i garaży, 4) 3 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej B21 – zasilanie urzędu, 5) 1 punktu poboru energii elektrycznej rozliczanego w grupie taryfowej G11 – zasilanie domu pomocy społecznej; 6) 1 punktu poboru energii elektrycznej rozliczanego w grupie taryfowej R – zasilanie sygnalizacji świetlnej. Dane dot. lokalizacji, nr ewidencyjnych, poboru z uwzględnieniem wskazanych płatników faktur VAT dla ww. punktów poboru znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Wielkość i zakres zamówienia Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej jest wyliczona na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej w latach 2017/2018 r. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/-10%) w okresie zamówienia wynosi 1 919,763 MWh, w tym energia rozliczana: 1) w grupie taryfowej C11 (całodobowo) 70,895 MWh, 2) w grupie taryfowej C21 (całodobowo) 545,152 MWh, 3) w grupie taryfowej C12a 188,030 MWh, w tym w szczycie – 52,849 MWh i poza szczytem – 135,181 MWh, 4) w grupie taryfowej B21 (całodobowo) 909,714 MWh, 5) w grupie taryfowej G11 (całodobowo) 205,008 MWh, 6) w grupie taryfowej R (całodobowo) 0,964 MWh. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 1541,6 kW. Wykaz punktów poboru wraz ze szczegółową specyfikacją przewidywanego zużycia energii elektrycznej w roku 2019, w podziale na poszczególne grupy taryfowe przy spodziewanej tolerancji (+/- 10%) znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, prognozowane ilości zużycia energii elektrycznej mają charakter jedynie orientacyjny. Informacje dot. obecnie obowiązujących umów a) 45 obiektów objętych przetargiem ma rozdzielone umowy tj. umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony z PGE Dystrybucja S.A. oraz zawarte terminowe umowy sprzedażowe obowiązujące do dnia 31.12.2018 r., które trzeba wypowiadać. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest NOVUM S.A. Jest to kolejna zmiana sprzedawcy dla tych PPE. b) 15 obiektów ma umowy kompleksowe z PGE Obrót S.A. zawarte na czas określony obowiązujące do dn. 31.12.2018 r. Obiekty zostały ujęte w załączniku nr 1 w tabeli nr IV. Jest to pierwsza zmiana sprzedawcy dla tych PPE. Umowy te zostały wypowiedziane przez Zamawiającego ze skutkiem na dzień 31.12.2018 roku. (Dla niniejszych PPE wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do zawarcia umowy dystrybucyjnej na czas nieokreślony wraz ze zgłoszeniem umowy sprzedażowej). c) 1 obiekt ma umowę kompleksową z PGE Obrót S.A. zawartą na czas nieokreślony. Obiekt został ujęty w załączniku nr 1 w tabeli nr V. Jest to pierwsza zmiana sprzedawcy dla tego PPE. Umowa ta została wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem na dzień 31.12.2018 roku. (Dla niniejszego PPE wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do zawarcia umowy dystrybucyjnej na czas nieokreślony wraz ze zgłoszeniem umowy sprzedażowej). Dodatkowe wymagania zamawiającego 1) okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną powinie...

Treść zapytania publicznegoOgłoszenie nr 645357-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Powiat Pruszkowski: Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pruszkowski, krajowy numer identyfikacyjny 013267144, ul. ul. Drzymały 30 , 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7381400, e-mail zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl, faks 22 7289247.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.pruszkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
tak - Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ustala się, że Starostwo Powiatowe w Pruszkowie i Jednostki tj: 1) Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, 2) Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, 3) Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie, 4) Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie, 5) Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, 7) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie, 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie, 9) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, 10) Samorządowa Jednostka Kultury Muzeum DULAG 121, wspólnie przeprowadzą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego” (kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii oraz 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa) i udzielą zamówienia, wyznaczając Starostwo do przeprowadzenia czynności określonych w porozumieniu.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat.pruszkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat.pruszkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
Adres:
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, parter (sala A), wejście A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego.
Numer referencyjny: ZP.272.47.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla 61 punktów poboru w tym: 39 obiektów sygnalizacji świetlnej i 22 budynków użyteczności publicznej Powiatu Pruszkowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Lokalizacja: Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów położonych w granicach administracyjnych Powiatu Pruszkowskiego w województwie mazowieckim. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do następujących obiektów, dla których OSD jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Teren: 1) 31 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C11 – dot. zasilania budynków, obiektów użyteczności publicznej i sygnalizacji świetlnej (szkoły, ośrodki wychowawcze, przepompownie itd.), 2) 7 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C21 – dot. zasilania przychodni oraz szkół i ośrodka sportowego, 3) 18 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej C12a – dot. zasilania sygnalizacji świetlnej, lokali biurowych i garaży, 4) 3 punktów poboru energii elektrycznej rozliczanych w grupie taryfowej B21 – zasilanie urzędu, 5) 1 punktu poboru energii elektrycznej rozliczanego w grupie taryfowej G11 – zasilanie domu pomocy społecznej; 6) 1 punktu poboru energii elektrycznej rozliczanego w grupie taryfowej R – zasilanie sygnalizacji świetlnej. Dane dot. lokalizacji, nr ewidencyjnych, poboru z uwzględnieniem wskazanych płatników faktur VAT dla ww. punktów poboru znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Wielkość i zakres zamówienia Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej jest wyliczona na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej w latach 2017/2018 r. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/-10%) w okresie zamówienia wynosi 1 919,763 MWh, w tym energia rozliczana: 1) w grupie taryfowej C11 (całodobowo) 70,895 MWh, 2) w grupie taryfowej C21 (całodobowo) 545,152 MWh, 3) w grupie taryfowej C12a 188,030 MWh, w tym w szczycie – 52,849 MWh i poza szczytem – 135,181 MWh, 4) w grupie taryfowej B21 (całodobowo) 909,714 MWh, 5) w grupie taryfowej G11 (całodobowo) 205,008 MWh, 6) w grupie taryfowej R (całodobowo) 0,964 MWh. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 1541,6 kW. Wykaz punktów poboru wraz ze szczegółową specyfikacją przewidywanego zużycia energii elektrycznej w roku 2019, w podziale na poszczególne grupy taryfowe przy spodziewanej tolerancji (+/- 10%) znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, prognozowane ilości zużycia energii elektrycznej mają charakter jedynie orientacyjny. Informacje dot. obecnie obowiązujących umów a) 45 obiektów objętych przetargiem ma rozdzielone umowy tj. umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony z PGE Dystrybucja S.A. oraz zawarte terminowe umowy sprzedażowe obowiązujące do dnia 31.12.2018 r., które trzeba wypowiadać. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest NOVUM S.A. Jest to kolejna zmiana sprzedawcy dla tych PPE. b) 15 obiektów ma umowy kompleksowe z PGE Obrót S.A. zawarte na czas określony obowiązujące do dn. 31.12.2018 r. Obiekty zostały ujęte w załączniku nr 1 w tabeli nr IV. Jest to pierwsza zmiana sprzedawcy dla tych PPE. Umowy te zostały wypowiedziane przez Zamawiającego ze skutkiem na dzień 31.12.2018 roku. (Dla niniejszych PPE wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do zawarcia umowy dystrybucyjnej na czas nieokreślony wraz ze zgłoszeniem umowy sprzedażowej). c) 1 obiekt ma umowę kompleksową z PGE Obrót S.A. zawartą na czas nieokreślony. Obiekt został ujęty w załączniku nr 1 w tabeli nr V. Jest to pierwsza zmiana sprzedawcy dla tego PPE. Umowa ta została wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem na dzień 31.12.2018 roku. (Dla niniejszego PPE wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do zawarcia umowy dystrybucyjnej na czas nieokreślony wraz ze zgłoszeniem umowy sprzedażowej). Dodatkowe wymagania zamawiającego 1) okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną powinien być zgodny z okresem odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD. 2) termin płatności faktur 30 dni od daty wystawienia, zgodnie z warunkami umowy 3) ceny energii elektrycznej oferowane w przetargu powinny zawierać podatek akcyzowy oraz koszty związane z zakupem praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia wydanych do energii elektrycznej obowiązujących na dzień złożenia oferty.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów ujętych w załączniku nr 1 nastąpi od dnia 1.01.2019 r., jednak nie wcześniej niż po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez OSD. Zakończenie realizacji zamówienia: 31.12.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) Wykonawca powinien wykazać, że zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Powiatu Pruszkowskiego na podstawie, której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 2 dostawy dostaw energii elektrycznej po 1000 MWh każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (otrzymała najwyższą punktację), w wyznaczonym nie krótszym jednak niż 5 dni terminie do złożenia, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 5) oświadczenie wykonawcy że nie doszło do sytuacji kiedy to z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy; 6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (otrzymała najwyższą punktację), w wyznaczonym nie krótszym jednak niż 5 dni terminie do złożenia, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) aktualną koncesję na sprzedaż energii elektrycznej obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2) oświadczenie o posiadaniu zawartej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Powiatu Pruszkowskiego– /zał. nr 6/; 3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł; 4) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - /zał. nr 7/;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 1) formularz oferty – /zał. nr 2/; 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – /zał. nr 5/; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – /zał. nr 5a/; 4) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy. 5) dokument zobowiązania podmiotu trzeciego, potwierdzający dysponowanie wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach finansowych, z którego wynikać będzie udział takiego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy, jeżeli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków podmiotu trzeciego), 6) dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć, jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.8 ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W ZAKRESIE: 1. Zmian nieistotnych, tj. innych niż definiowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 2. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian opisanych poniżej tj.: 1) ceny określone w Formularzu ofertowym ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego dot. energii elektrycznej; 2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy (w części lub w całości) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 3) Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych w załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu; 4) Strony dopuszczają włączenie do umowy dodatkowych obiektów na mocy aneksu do niniejszej umowy na warunkach cenowych zgodnych z umową; 3. Zmiana innych postanowień zawartej umowy w szczególności zwiększenia ilości dostawy energii elektrycznej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 5. Nie możliwe jest przedłużenie terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub zwłoką w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. Strona umowy występująca z propozycją zmiany umowy powinna wskazać korzystne aspekty wprowadzenia takiej zmiany pod względem ekonomicznym technicznym czy też finansowym. Stronie po otrzymaniu propozycji przysługuje 14 – dniowy termin na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian do umowy. 6. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną. 7. Dopuszcza się skorygowanie oczywistych błędów i omyłek w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
8.8 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz.419, poz.1637) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności; 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone klauzulą: dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419, poz.1637); 3) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy, będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy; 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie; 5) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (05-800), z siedzibą przy ul. Drzymały 30 reprezentowane przez Starostę (dalej „Starostwo” albo „Administrator”), tel. (22) 738-14-00, adres strony internetowej: www.powiat.pruszkow.pl 2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl, bądź listownie pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.272.47.2018 Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH