Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-budowlanymi w placówkach Zamawiającego w 2017 r. oraz pracami wykonywanymi w ramach dofinansowania ze środków PFRON

Organizator

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Józefińska 14
30529 Kraków
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-budowlanymi w placówkach Zamawiającego w 2017 r. oraz pracami wykonywanymi w ramach dofinansowania ze środków PFRON”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: część I: pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad pracami remontowo-budowlanymi w placówkach Zamawiającego, sporządzanie ekspertyz (sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta), przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu wskazanie nieprawidłowości w budynkach/lokalach wskazanych przez Zamawiającego oraz sposobu ich usunięcia, sporządzanie ekspertyz dotyczących możliwości przystosowania lokali nowo pozyskanych przez Zamawiającego na potrzeby prowadzonej działalności (stanowiących podstawę do złożenia wniosku o zmianę sposobu użytkowania)

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266156-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Kraków: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-budowlanymi w placówkach Zamawiającego w 2017 r. oraz pracami wykonywanymi w ramach dofinansowania ze środków PFRON
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 18056
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 50280-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35150530800000, ul. ul. Józefińska 14, 30529 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6165482, 6165469, e-mail do@poczta.mops.krakow.pl, faks 126 165 428.
Adres strony internetowej (url): www.mops.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-budowlanymi w placówkach Zamawiającego w 2017 r. oraz pracami wykonywanymi w ramach dofinansowania ze środków PFRON
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
271.2.6.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-budowlanymi w placówkach Zamawiającego w 2017 r. oraz pracami wykonywanymi w ramach dofinansowania ze środków PFRON”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: część I: pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad pracami remontowo-budowlanymi w placówkach Zamawiającego, sporządzanie ekspertyz (sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta), przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu wskazanie nieprawidłowości w budynkach/lokalach wskazanych przez Zamawiającego oraz sposobu ich usunięcia, sporządzanie ekspertyz dotyczących możliwości przystosowania lokali nowo pozyskanych przez Zamawiającego na potrzeby prowadzonej działalności (stanowiących podstawę do złożenia wniosku o zmianę sposobu użytkowania)

II.4) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
71248000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 23 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad pracami remontowo - budowlanymi w placówkach zamawiajacego, sporządzanie ekspertyz (sprawdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta), przeprowadzenie wizji lokalnych majacych na celu wskazanie nieprawidłowści w budynkach/lokalach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/02/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Stanisław Pokrywa Biuro Usług Budowlanych, , ul. Sanatoryjna 5, 30-698, Kraków, kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 92987.80 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/10/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wydłużenie okresu pełnienia nadzoru inwestorskiego do 201 tygodni, a tym samym zwiększenie kwoty naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy do kwoty 78 597,00zł brutto.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wydłużenie okresu pełnienia nadzoru inwestorskiego do 201 tygodni, a tym samym zwiększenie kwoty naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy do kwoty 78 597,00zł brutto.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi w obiektach w skutek zlecenia robót dodatkowych zaszła konieczność przedłużenia okresu sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wprowadzane zmian w zakresie wskazanym powyżej zostało przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu oraz w umowie. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy po zmianach nie przekracza wartości określonych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.