Budowa drogi leśnej nr 119 - będącej częścią dojazdu pożarowego nr 13 w leśnictwie Krępa

Organizator

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo
ul. Bobolicka 86
78220 Tychowo
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-07 00:00

Opis

W ramach budowy drogi leśnej należy wykonać: - nasypy w ilości 708,52m3 - umocnienia skarp w ilości 210m2 - przepusty drogowe w ilości 68mb - wykonanie podbudowy 5459,31m2 - wykonanie nawierzchni 5831,18m2 - umocnienie poboczy 2750m2 - ułożenie płyt JOMB 1535m2

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266140-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo: Budowa drogi leśnej nr 119 - będącej częścią dojazdu pożarowego nr 13 w leśnictwie Krępa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621078-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33004432900000, ul. ul. Bobolicka 86, 78220 Tychowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3115201 w. 30, e-mail tychowo@szczecinek.rdlp.gov.pl, faks 943 115 569.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi leśnej nr 119 - będącej częścią dojazdu pożarowego nr 13 w leśnictwie Krępa
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach budowy drogi leśnej należy wykonać: - nasypy w ilości 708,52m3 - umocnienia skarp w ilości 210m2 - przepusty drogowe w ilości 68mb - wykonanie podbudowy 5459,31m2 - wykonanie nawierzchni 5831,18m2 - umocnienie poboczy 2750m2 - ułożenie płyt JOMB 1535m2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 606429.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO - TRANS
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Akademicka 13/6
Kod pocztowy: 75-337
Miejscowość: Koszalin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 606429.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 606429.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 905300.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.