Przebudowa drogi leśnej "Karczemkowej" (etap II) na terenie Leśnictwa Salino.

Organizator

Nadleśnictwo Choczewo
ul. Świerkowa 8
84210 Choczewo
Polska

Opis

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja inwestycji pn.: Przebudowa drogi leśnej „Karczemkowej” (etap II) na terenie leśnictwa Salino – Nadleśnictwa Choczewo, zlokalizowanej na terenie działek nr 110, 111, 112, 5/2 obręb Salinko, Łętowo, gmina Gniewino, Choczewo, powiat wejherowski. Stan istniejącej nawierzchni przedmiotowej drogi wymaga nawierzchni wzmacniającej. Trasa obejmująca przebudowę nawierzchni drogi przebiega po śladzie istniejącej drogi. Projekt przewiduje zmianę istniejącej niwelety drogi zgodnie z projektowanymi warstwami w zależności od odcinków. Przebudowa drogi polega na ryflowaniu istniejącej nawierzchni, profilowaniu i zagęszczeniu oraz ułożeniu warstwy górnej zgodnie ze szczegółowym zakresem w zależności od projektowanego kilometraża. Projektuje się także odmulanie istniejących rowów i profilowanie i zagęszczanie poboczy. Łączna długość projektowanej przebudowy nawierzchni drogi wynosi 1802 mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa (projekt budowlany uproszczony – 2 etap) – wrzesień 2018, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 3) Przedmiar robót (dokument pomocniczy).

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266897-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Nadleśnictwo Choczewo: Przebudowa drogi leśnej "Karczemkowej" (etap II) na terenie Leśnictwa Salino.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630496-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Choczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 19003679500000, ul. ul. Świerkowa 8, 84-210 Choczewo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 572 26 00, e-mail kamilla.worotynska@gdansk.lasy.gov.pl, faks 585 722 606.
Adres strony internetowej (url): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_choczewo
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Choczewo
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi leśnej "Karczemkowej" (etap II) na terenie Leśnictwa Salino.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SA.270.2.10.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja inwestycji pn.: Przebudowa drogi leśnej „Karczemkowej” (etap II) na terenie leśnictwa Salino – Nadleśnictwa Choczewo, zlokalizowanej na terenie działek nr 110, 111, 112, 5/2 obręb Salinko, Łętowo, gmina Gniewino, Choczewo, powiat wejherowski. Stan istniejącej nawierzchni przedmiotowej drogi wymaga nawierzchni wzmacniającej. Trasa obejmująca przebudowę nawierzchni drogi przebiega po śladzie istniejącej drogi. Projekt przewiduje zmianę istniejącej niwelety drogi zgodnie z projektowanymi warstwami w zależności od odcinków. Przebudowa drogi polega na ryflowaniu istniejącej nawierzchni, profilowaniu i zagęszczeniu oraz ułożeniu warstwy górnej zgodnie ze szczegółowym zakresem w zależności od projektowanego kilometraża. Projektuje się także odmulanie istniejących rowów i profilowanie i zagęszczanie poboczy. Łączna długość projektowanej przebudowy nawierzchni drogi wynosi 1802 mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa (projekt budowlany uproszczony – 2 etap) – wrzesień 2018, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 3) Przedmiar robót (dokument pomocniczy).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 252281.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DUO Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: apkduo@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 1
Kod pocztowy: 83-322
Miejscowość: Stężyca
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 338057.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 338057.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 355642.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.