Dostawa nowego lekkiego samochodu o dla OSP Świątniki Górne

Organizator

Gmina Świątniki Górne
ul. Bruchnalskiego 36
32040 Świątniki Górne
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-07 00:00

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lekkiego samochodu dla OSP Świątniki Górne: 1/.Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą (Prawo o ruchu drogowym) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych 2./Samochód powinien posiadać oznakowanie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ( Zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012r) 3./ Samochód powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) 4/. Samochód powinien spełniać przepisy Polskich Norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 5/.Samochód musi posiadać badania ze stacji diagnostycznej na samochód specjalny pożarniczy, a firma dokonująca doposażenia pojazdu musi posiadać uprawnienia do wykonywania zabudowy samochodów specjalnych. 6/.Samochód musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. pod adres, ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne 7/.Samochód oraz wszystkie zainstalowane na nim urządzenia muszą być sprawne technicznie. 8/.Pojazd musi posiadać ważne badania techniczne oraz komplet dokumentów do rejestracji na terenie RP. 9/.Dostawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesiące rękojmi na wady silnika pojazdu oraz zamontowane elementy i wyposażenie (rękojmia obejmuje wszystkie części z wyjątkiem tych, które podlegają ścieraniu - eksploatacyjnych). a. W czasie trwania rękojmi Dostawca na własny koszt i w terminie 7 dni od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego zlikwiduje usterkę . b. Dostawca w okresie rękojmi zobowiązany będzie do wymiany części na nową w przypadku gdy dana cześć podległa już 2-u krotnej naprawie i usterka ponownie zaistniała. 10/.Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia użytkowników w zakresie obsługi pojazdu, prowadzenia pojazdu, obsługi urządzeń. Lp. Wymagania Zamawiającego 1. Pojazd musi spełniać wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód podstawowy). DMC pojazdu do 3,5 t. 2. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2018 r. 3. Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu. 4. Wymiary pojazdu: a) długość całkowita co najmniej 5900 mm, b) szerokość całkowita bez lusterek co najmniej 2000 mm, c) wysokość całkowita bez obciążenia (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) co najmniej 2400 mm, max 2560 mm, d) rozstaw osi co najmniej 3700 mm. 5. a) ilość drzwi co najmniej 4 (w tym prawy tył przesuwny), b) szyby w drugim rzędzie odsuwane, c) tylne drzwi dwuskrzydłowe, kąt otwarcia 180º z ogranicznikiem przy 90º, przeszklone d) ilość miejsc siedzących co najmniej 9, drugi i trzeci rząd trzy osobowa ławka /wyjmowana/ z możliwością pochylenia. 6. Napęd - silnik diesla o mocy co najmniej 170 KM, pojemność w zakresie 1950 cm3 – 2300 cm3, 7. Skrzynia biegów – manualna, minimum 6-cio biegowa. 8. Samochód wyposażony w stały napęd na przednią oś. 9. Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. 10. Układ hamulcowy – hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, wyposażony w min. ABS, ESC, EBW, LAC, ROM, TVC, EBA, . Pojazdy wyposażone w system ruszania z miejsca na wzniesieniu. 11. Opony szosowe letnie minimum 16 cali. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Pojazdy wyposażone w dodatkowy komplet opon zimowych. Chlapacze przód i tył pojazdu oraz pełne kołpaki kół. Pojazdy wyposażone w nadkola plastikowe przód i tył pojazdu. 12. Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: a) kolor nadwozia czerwony, powłoka lakiernicza fabryczna, zderzaki w kolorze nadwozia, listwy boczne szerokie w kolorze tworzywa, oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 8/2008 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej, zmienionym zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży ...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266731-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Gmina Świątniki Górne: Dostawa nowego lekkiego samochodu o dla OSP Świątniki Górne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623095-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500238291-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świątniki Górne, Krajowy numer identyfikacyjny 35155549900000, ul. ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 270 40 30, e-mail umig@swiatniki-gorne.pl, faks 12 270 40 96.
Adres strony internetowej (url): www.swiatniki-gorne.pl
Adres profilu nabywcy: umig@swiatniki-gorne.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa nowego lekkiego samochodu o dla OSP Świątniki Górne
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RL.042.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lekkiego samochodu dla OSP Świątniki Górne: 1/.Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą (Prawo o ruchu drogowym) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych 2./Samochód powinien posiadać oznakowanie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ( Zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012r) 3./ Samochód powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) 4/. Samochód powinien spełniać przepisy Polskich Norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 5/.Samochód musi posiadać badania ze stacji diagnostycznej na samochód specjalny pożarniczy, a firma dokonująca doposażenia pojazdu musi posiadać uprawnienia do wykonywania zabudowy samochodów specjalnych. 6/.Samochód musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. pod adres, ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne 7/.Samochód oraz wszystkie zainstalowane na nim urządzenia muszą być sprawne technicznie. 8/.Pojazd musi posiadać ważne badania techniczne oraz komplet dokumentów do rejestracji na terenie RP. 9/.Dostawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesiące rękojmi na wady silnika pojazdu oraz zamontowane elementy i wyposażenie (rękojmia obejmuje wszystkie części z wyjątkiem tych, które podlegają ścieraniu - eksploatacyjnych). a. W czasie trwania rękojmi Dostawca na własny koszt i w terminie 7 dni od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego zlikwiduje usterkę . b. Dostawca w okresie rękojmi zobowiązany będzie do wymiany części na nową w przypadku gdy dana cześć podległa już 2-u krotnej naprawie i usterka ponownie zaistniała. 10/.Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia użytkowników w zakresie obsługi pojazdu, prowadzenia pojazdu, obsługi urządzeń. Lp. Wymagania Zamawiającego 1. Pojazd musi spełniać wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód podstawowy). DMC pojazdu do 3,5 t. 2. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2018 r. 3. Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu. 4. Wymiary pojazdu: a) długość całkowita co najmniej 5900 mm, b) szerokość całkowita bez lusterek co najmniej 2000 mm, c) wysokość całkowita bez obciążenia (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) co najmniej 2400 mm, max 2560 mm, d) rozstaw osi co najmniej 3700 mm. 5. a) ilość drzwi co najmniej 4 (w tym prawy tył przesuwny), b) szyby w drugim rzędzie odsuwane, c) tylne drzwi dwuskrzydłowe, kąt otwarcia 180º z ogranicznikiem przy 90º, przeszklone d) ilość miejsc siedzących co najmniej 9, drugi i trzeci rząd trzy osobowa ławka /wyjmowana/ z możliwością pochylenia. 6. Napęd - silnik diesla o mocy co najmniej 170 KM, pojemność w zakresie 1950 cm3 – 2300 cm3, 7. Skrzynia biegów – manualna, minimum 6-cio biegowa. 8. Samochód wyposażony w stały napęd na przednią oś. 9. Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. 10. Układ hamulcowy – hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, wyposażony w min. ABS, ESC, EBW, LAC, ROM, TVC, EBA, . Pojazdy wyposażone w system ruszania z miejsca na wzniesieniu. 11. Opony szosowe letnie minimum 16 cali. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Pojazdy wyposażone w dodatkowy komplet opon zimowych. Chlapacze przód i tył pojazdu oraz pełne kołpaki kół. Pojazdy wyposażone w nadkola plastikowe przód i tył pojazdu. 12. Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: a) kolor nadwozia czerwony, powłoka lakiernicza fabryczna, zderzaki w kolorze nadwozia, listwy boczne szerokie w kolorze tworzywa, oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 8/2008 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej, zmienionym zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej i zmienionego Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 7.04.2016 r.; numery operacyjne do ustalenia z Zamawiającym 13. Samochód specjalny pożarniczy do transportu 9 osób (ratowników) + zamiennie agregat wysokociśnieniowy 50/40 ze zbiornikiem min. 200 litrów wody. 14. Sprzęt transportowany zamiennie z pełnym wykorzystaniem DMC pojazdu. 15. Ścianka oddzielająca przestrzeń pasażerską od sprzętowej przestawna za 2 i 3 rzędem siedzeń. UWAGA! Samochód specjalny pożarniczy do transportu 9 osób (ratowników) + zamiennie agregat wysokociśnieniowy 50/40 ze zbiornikiem min. 200 litrów wody. Sprzęt transportowany zamiennie z pełnym wykorzystaniem DMC pojazdu. Ścianka oddzielająca przestrzeń pasażerską od sprzętowej przestawna za 2 i 3 rzędem siedzeń. W przypadkach wskazania w dokumentacji technicznej znaków towarowych lub pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji technicznej. Materiały równoważne muszą być wymienione w ofercie z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę. W przypadku samochodu sprowadzanego z zagranicy: oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, samochód musi posiadać dowód rejestracyjny pojazdu, dokumenty tłumaczone na język polski.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 140650.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FRANK-CARS Sp.zo.o
Email wykonawcy: przetargi@frank-cars.pl
Adres pocztowy: Jagiellońska 147/151
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 174990.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174990.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174990.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.