Dostawa części zamiennych do pojazdów HONKER, FIAT DUCATO, VW CRAFTER, SCAM, OPEL VIVARO

Organizator

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej
ul. Powstańców Warszawy 2
85915 Bydgoszcz
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-07 00:00
Termin składania ofert:2018-11-15 09:00
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Opis

Części zamienne do pojazdów: część I zamówienia - tśm do pojazdu Honker 1310 sztuk w 210 pozycjach; część II zamówienia - tśm do pojazdu Scam: 106 sztuk w 32 pozycjach; część III zamówienia - tśm do pojazdu Fiat Ducato: 112 sztuk w 22 pozycjach; część IV zamówienia - tśm do pojazdu VW Crafter: 94 sztuki w 16 pozycjach; część V zamówienia- tśm do pojazdu Opel Vivaro: 31 sztuk w 15 pozycjach.

Treść zapytania publicznegoOgłoszenie nr 645134-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej: Dostawa części zamiennych do pojazdów HONKER, FIAT DUCATO, VW CRAFTER, SCAM, OPEL VIVARO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej, krajowy numer identyfikacyjny 9317109000000, ul. ul. Powstańców Warszawy 2 , 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261411640, e-mail 1blog.zampub@ron.mil.pl, faks 261411234.
Adres strony internetowej (URL): http://1blog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://1blog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pomocą poczty lub kuriera albo osobiście do kancelarii zamawiającego.
Adres:
ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz 15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części zamiennych do pojazdów HONKER, FIAT DUCATO, VW CRAFTER, SCAM, OPEL VIVARO
Numer referencyjny: 08/Sam/D/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Części zamienne do pojazdów: część I zamówienia - tśm do pojazdu Honker 1310 sztuk w 210 pozycjach; część II zamówienia - tśm do pojazdu Scam: 106 sztuk w 32 pozycjach; część III zamówienia - tśm do pojazdu Fiat Ducato: 112 sztuk w 22 pozycjach; część IV zamówienia - tśm do pojazdu VW Crafter: 94 sztuki w 16 pozycjach; część V zamówienia- tśm do pojazdu Opel Vivaro: 31 sztuk w 15 pozycjach.

II.5) Główny kod CPV: 34330000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Oferowane produkty powinny być fabrycznie nowe i nieużywane, nieregenerowane i kompletne, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób. Wykonawca, na wyroby identyfikowalne (numery, inne cechy identyfikowalności) wystawi karty gwarancyjne. Na wyroby nie posiadające takich cech wykonawca dostarcza zbiorcze świadectwo jakości lub zbiorczą kartę gwarancyjną. 2) Wyroby powinny być kompletne oraz muszą należeć do jednej z nw. grup: a) oryginalne - przedmiot wyposażenia lub części – rozumie się przez to układ, oddzielny zespół techniczny lub część, które wyprodukowano zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi przewidzianymi przez producenta pojazdów dla produkcji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu, którego to dotyczy, oraz przedmiot wyposażenia lub część, które wyprodukowano na tej samej linii produkcyjnej; b) zamienniki - przedmiot wyposażenia lub część, dla których ich producent zaświadczy, że ten przedmiot wyposażenia lub część odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub części, używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy, i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu. 3) Wprowadzane do obrotu wyroby, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, obowiązkowo podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą oraz podlegają oznakowaniu CE zgodnie z przepisami ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 ze zm.). 4) Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia zwane również wyrobami powinny być dopuszczone do obrotu oraz posiadać minimum 24. miesięczny okres gwarancji jakości użycia liczony od daty odbioru.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wraz z ofertą, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą wykonawca składa: 1) Oświadczenie w formie oryginału, aktualne na dzień składania ofert o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 i art. 24 ust. 5 ustawy, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3. W oświadczeniu wykonawca zamieszcza również informację, gdy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasoby, których się nie powoływał. 2) Wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia w postaci szczegółowej specyfikacji cenowej wraz z podaniem marki pojazdu, nazwy wyrobu, nazwy producenta i numeru katalogowego producenta oferowanego przedmiotu zamówienia. 2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą Wykonawca (podwykonawca, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a na którego zdolnościach lub sytuacji nie polega, zwanego dalej podwykonawcą) zgodnie z § 5 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może zadąć zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), złoży aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Jeżeli wykonawca (podwykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca (podwykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą. 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolności polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź in¬formacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Brak oświadczenia stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówieni składają oświadczenie każdy oddzielnie. 4. Zgodnie z art. 22a pkt. 2 ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zakres czynności oraz możliwości polegania na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej i ekonomicznej określono w art. 22a pkt. 3-6 ustawy. 6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Czas dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zgodnie z treścią oferty według ogólnych warunków umowy przedstawionych w załączniku nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej, jeżeli wartość umowy przekroczy 50 000,00 zł. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust.1 pkt. 1- 5 ustawy. Zabezpieczenie należy wnieść oddzielnie za każdą I lub III część zamówienia. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, uchylanie się wykonawcy od wniesienia zabezpieczenia uniemożliwia podpisanie umowy. 3. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać: 1) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi wykonywania umowy, b) nie wykonuje umowy w terminach, c) wykonuje przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością w szczególności nie przestrzega przepisów regulujących jego wykonywanie przez Wykonawcę, d) spowoduje przez swoje działanie powstanie szkody w mieniu lub zdrowiu. 2) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w art. 151 ust. 1 ustawy. 3) Zamawiający na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie pozostawi żadnej kwoty. 4. Gwarancja jest bezwarunkowa wtedy, gdy zamawiający nie musi uzasadniać żądania zapłaty z tej gwarancji, a gwarant nie może badać podstaw, tj. zasadności takiego żądania. Jest on zobowiązany dokonać zapłaty jedynie w oparciu o oświadczenie zamawiającego, iż zaistniały okoliczności uzasadniające taką wypłatę. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust.2 pkt. 1- 3 ustawy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 08 1010 1078 0059 3313 9120 0000 z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr części ….. (wpisać) – nr sprawy 08/Sam/D/18 części zamienne do pojazdów ……. . 7. Zasady przechowywania i zwrotu zabezpieczenia regulują przepisy art. 148 ust. 5 i art. 151 ust. 1.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji oferowanych części przy zachowaniu parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od części przyjętych do oferty. Zaistniałe obiektywne okoliczności uniemożliwiające dostawę oferowanych części Wykonawca powinien udokumentować.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw do wykluczeniu z postępowania oraz pełnomocnictwa. 3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres 1blog.zampub@ron.mil.pl z zastrzeżeniem pkt. 2. Powyższe winno być załączone do wiadomości e-mail w formie skanu. W przypadku utrudnień związanych z dostępem do środków elektronicznych dopuszcza się komunikację faksem na nr 261 411 234. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy (podwykonawcy) i innych podmiotów, na których sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Inne dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 5. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem kancelarii zamawiającego poprzez operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pomocą poczty elektronicznej na adres 1blog.zampub@ron.mil.pl lub faksu nr 261 411 234. 6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Przewodniczący komisji przetargowej: mgr inż. Agnieszka Piórkowska za pomocą poczty elektronicznej na adres 1blog.zampub@ron.mil.pl lub fax. nr 261 411 234. 7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowództwo 1 Brygady Logistycznej (D1.Blog), 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, tel. 261 411 600; 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w D1.BLog jest Pani Agnieszka Piórkowska, kontakt: tel. 261 411 640, email: 1blog.ido@ron.mil.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr 08/Sam/D/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim na wszystkie lub daną część/części, napisaną w sposób trwały na maszynie lub komputerze. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej na każdą część zamówienia oddzielnie. 10. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim i złożona w formie oryginału na formularzu oferty stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę oraz złożył wymagane oświadczenie na własnym formularzu pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i ustawie. 11. Dokumenty i oświadczenia wspólne, dotyczące wszystkich części mogą być składane tylko w jednej części. Dopuszcza się odręczne, czytelne wypełnienie formularza ofertowego i załączników związanych z ofertą. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, spełniać wymogi w niej określone, być zgodna z ustawą oraz musi być podpisana. 12. Wraz z ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. i uchwały SN z dnia 21.10.2005 r. III CZP 74/05, należy w kopercie złożyć: 1) Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz inne dokumenty wymagane w SIWZ; 2) Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania i do zawarcia umowy. 13. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 14. Zamawiający zaleca, aby pierwsza strona złożonych dokumentów zawierała spis treści a strony były ponumerowane i trwale spięte (zszyte). 15. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli (podpisywania oferty). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby składającej oświadczenie woli nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo. Podmioty występujące wspólnie przedstawią pełnomocnictwo do ich reprezentowania albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwa powinny być przedstawione w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 16. Dokumenty, o których mowa w SIWZ oraz oświadczenia powinny być składane w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 17. Zapis za zgodność z oryginałem umieszczony na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego powinien zawierać informacje, jakie numery stron potwierdza. 18. Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane w SIWZ muszą być potwierdzone przez właściwy organ, jako nadal aktualne. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości. 19. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 20. Poprawki, podkreślenia i podkolorowania powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. Podpisy nieczytelne powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować. 21. Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, należy umieścić nazwę, adres wykonawcy i nr faksu. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać Oferta na przetarg pod nazwą: Dostawa części zamiennych do pojazdów Honker, Fiat Ducato,Vw Crafter, Scam, Opel Vivaro, sprawa nr 08/Sam/D/18, część …… zamówienia, z dopiskiem: nie otwierać przed 15.11.2018 r. godz. 10:00. 22. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem. 23. Wykonawca poinformuje Zamawiającego czy jest małym czy średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 24. Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto dokumenty przesyłane na żądanie zamawiającego należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać: Dokumenty sprawa 08/Sam/D/18. 25. Wykonawcy, którzy wyrażają chęć udziału w czynności otwarcia ofert, zobowiązani są do przybycia na Biuro Przepustek Dowództwa 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz, odpowiednio wcześniej, celem wystawienia dokumentu upoważniającego do wejścia na teren jednostki wojskowej. Wykonawcy zostaną odebrani 10 min. przed terminem otwarcia ofert i doprowadzeni, przez osobę upoważnioną, na miejsce otwarcia ofert. 26. W przypadku, gdy wykonawca, lub osoba delegowana przez wykonawcę, nie posiada obywatelstwa polskiego, wejście na teren jednostki wojskowej możliwe będzie zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, tj. na podstawie Pozwolenia Jednorazowego wydanego przez Dowódcę jednostki wojskowej poprzedzonego pozytywną opinią Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: HONKER
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tśm do pojazdu Honker 1310 sztuk w 210 pozycjach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34330000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce dostawy: 1. Siedziba Zamawiającego - poz. 1÷170 2. JW 4580 Czarne ul. Pomorska 2 - poz. 171÷210


Część nr: 2 Nazwa: SCAM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tśm do pojazdu Scam: 106 sztuk w 32 pozycjach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34330000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce dostawy: 1. Siedziba Zamawiającego - poz. 1÷11 2. JW 4580 Czarne ul. Pomorska 2 - poz. 12÷32


Część nr: 3 Nazwa: FIAT DUCATO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tśm do pojazdu Fiat Ducato: 112 sztuk w 22 pozycjach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34330000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce dostawy: Siedziba Zamawiającego.


Część nr: 4 Nazwa: VW CRAFTER
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tśm do pojazdu VW Crafter: 94 sztuki w 16 pozycjach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34330000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce dostawy: Siedziba Zamawiającego.


Część nr: 5 Nazwa: OPEL VIVARO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tśm do pojazdu Opel Vivaro: 31 sztuk w 15 pozycjach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34330000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Czas dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce dostawy: JW 4580 Czarne ul. Pomorska 2.