Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa wodociągu dla wsi Wodacz

Organizator

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6
28330 Wodzisław
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu dla wsi Wodacz”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Ze szczegółami oraz zakresem inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu oraz na stronie internetowej zamówienia: „Budowa wodociągu dla wsi Wodacz” http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=wodzislaw/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=70&podmenu=376&str=1&id=4991 Szacunkowa wartość inwestycji objętej nadzorem wynosi 363 475,90 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 31.05.2019r. 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266695-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Gmina Wodzisław: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa wodociągu dla wsi Wodacz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620609-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wodzisław, Krajowy numer identyfikacyjny 29101085000000, ul. ul. Krakowska 6, 28330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 806 118, e-mail ugwodzislaw@wp.pl, faks 413 806 118.
Adres strony internetowej (url): www.wodzislaw.biuletyn.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa wodociągu dla wsi Wodacz
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu dla wsi Wodacz”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Ze szczegółami oraz zakresem inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu oraz na stronie internetowej zamówienia: „Budowa wodociągu dla wsi Wodacz” http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=wodzislaw/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=70&podmenu=376&str=1&id=4991 Szacunkowa wartość inwestycji objętej nadzorem wynosi 363 475,90 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 31.05.2019r. 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71520000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4137.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Projektowanie Nadzory Inwestycyjne Regina Rak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Strażacka 11/6
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2950
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2950
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4200
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.