Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb”

Organizator

Gmina Jastrząb
Pl. Niepodległości 5
26502 Jastrząb
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 354,03 m² na „budynek PSZOK” z zapleczem socjalno-biurowym. Obiekt znajduje się na dz. o nr. ew. 389/1, obręb ewidencyjny: 0001 Jastrząb, gmina Jastrząb jednostka ewidencyjna 143002_2. Punkt zapewniać będzie przyjmowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Jastrząb, takich jak: • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • meble i inne odpady wielkogabarytowe • zużyte opony • odpady zielone • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne • odpady komunalne Na terenie PSZOK usytuowana będzie ścieżka edukacyjna wśród roślinności, ścieżka wyposażona będzie m.in. ławki, kosze, tablice edukacyjne i informacyjne, zieleń urządzoną, pokazowy kompostownik na odpady zielone, lampę oświetleniową z elementami zasilania OZE (modułem PV i wiatrakiem). Na placu znajdować się będzie waga przeznaczona dla samochodów ciężarowych oraz zlokalizowane będą pojemniki i kontenery do magazynowania odpadów. 3.3 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Roboty budowlane 1) Roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne 2) Roboty remontowe wewnętrzne – ściany 3) Roboty remontowe wewnętrzne – posadzki 4) Roboty remontowe wewnętrzne – okładziny ścian 5) Stolarka okienna i drzwiowa 6) Dach – konstrukcja i pokrycie 7) Roboty malarskie wewnętrzne 8) Roboty dociepleniowe ścian 9) Roboty zewnętrzne – wykonanie opaski wokół budynku 10) Roboty zewnętrzne – wykonanie nawierzchni utwardzonych – chodniki 11) Roboty zewnętrzne –wykonanie nawierzchni utwardzonych - plac manewrowy 12) Roboty zewnętrzne – ogrodzenia panelowe systemowe 2. Technologia 1) Waga samochodowa elektryczna 2) Zieleń 3) Elementy małej architektury 4) Kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania odpadów 5) Wykonanie nawierzchni utwardzonych – ekologiczna ścieżka edukacyjna 6)Wyposażanie pomieszczenia biurowego 3. Instalacje elektryczne 4. Instalacja odgromowa 5. Instalacja alarmowa 6. Instalacja monitoringu wizyjnego 7. Oświetlenie zewnętrzne – Linie kablowe oświetleniowe, zasilające i sterownicze 8. Instalacja p. poż. 9. Instalacja wodociągowa 10. Kanalizacja 11. Montaż zbiornika szczelnego 12. Centralne ogrzewanie 13. Wentylacja

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266124-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Gmina Jastrząb: Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejki Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckieo na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636274-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500248073-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jastrząb, Krajowy numer identyfikacyjny 67022374100000, ul. Pl. Niepodległości 5, 26502 Jastrząb, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 628 48 60, e-mail jastrzab@gmina.waw.pl, faks 048 628 48 61.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IT.271.16.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 354,03 m² na „budynek PSZOK” z zapleczem socjalno-biurowym. Obiekt znajduje się na dz. o nr. ew. 389/1, obręb ewidencyjny: 0001 Jastrząb, gmina Jastrząb jednostka ewidencyjna 143002_2. Punkt zapewniać będzie przyjmowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Jastrząb, takich jak: • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • meble i inne odpady wielkogabarytowe • zużyte opony • odpady zielone • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne • odpady komunalne Na terenie PSZOK usytuowana będzie ścieżka edukacyjna wśród roślinności, ścieżka wyposażona będzie m.in. ławki, kosze, tablice edukacyjne i informacyjne, zieleń urządzoną, pokazowy kompostownik na odpady zielone, lampę oświetleniową z elementami zasilania OZE (modułem PV i wiatrakiem). Na placu znajdować się będzie waga przeznaczona dla samochodów ciężarowych oraz zlokalizowane będą pojemniki i kontenery do magazynowania odpadów. 3.3 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Roboty budowlane 1) Roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne 2) Roboty remontowe wewnętrzne – ściany 3) Roboty remontowe wewnętrzne – posadzki 4) Roboty remontowe wewnętrzne – okładziny ścian 5) Stolarka okienna i drzwiowa 6) Dach – konstrukcja i pokrycie 7) Roboty malarskie wewnętrzne 8) Roboty dociepleniowe ścian 9) Roboty zewnętrzne – wykonanie opaski wokół budynku 10) Roboty zewnętrzne – wykonanie nawierzchni utwardzonych – chodniki 11) Roboty zewnętrzne –wykonanie nawierzchni utwardzonych - plac manewrowy 12) Roboty zewnętrzne – ogrodzenia panelowe systemowe 2. Technologia 1) Waga samochodowa elektryczna 2) Zieleń 3) Elementy małej architektury 4) Kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania odpadów 5) Wykonanie nawierzchni utwardzonych – ekologiczna ścieżka edukacyjna 6)Wyposażanie pomieszczenia biurowego 3. Instalacje elektryczne 4. Instalacja odgromowa 5. Instalacja alarmowa 6. Instalacja monitoringu wizyjnego 7. Oświetlenie zewnętrzne – Linie kablowe oświetleniowe, zasilające i sterownicze 8. Instalacja p. poż. 9. Instalacja wodociągowa 10. Kanalizacja 11. Montaż zbiornika szczelnego 12. Centralne ogrzewanie 13. Wentylacja
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45330000-9, 45100000-8, 45400000-1, 45421000-4, 45261000-4, 45233120-6, 45231000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art.. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 585 000,00 zł. W postępowaniu złożono 3 oferty o następujących cenach: Oferta Nr 1 Konsorcjum Firm: • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „BUDMAR” s.c, Marian Marszałek i Edward Marszałek, 26-600 Radom, ul. Kruczkowskiego 4; • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „BANKAR” Karolak Jacek Karol, 26-600 Radom, ul. Kosowska 32/15 – cena 1 386 512,00 zł Oferta Nr 2 ARCHIBUD Małgorzata Pluta, 26-600 Radom, ul. Gazowa 4 – cena 1 494 303,20 zł Oferta Nr 3 EXPOL-BIS Spółka jawna, Waldemar Pawliszak, Arkadiusz Pawliszak, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Wioślarska 1 – cena 1 155 029,06 zł Powyższe ceny znacznie przekraczają możliwości Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 585 000, 00 zł. Po analizie możliwości finansowych Gminy, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.