Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.154,00 zł

Organizator

Gmina Wisznice
ul. Rynek 35
21580 Wisznice
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-07 00:00

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.154,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Waluta: PLN 3. Wymagany termin uruchomienia kredytu – najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. 4. Wymagany okres kredytowania do 31.12.2025 r. 5. Oprocentowanie kredytu w/g stopy zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 3M w złotych, skorygowanej o stałą marżę banku w okresie kredytowania. 6. Spłata kredytu będzie następowała w latach 2021 – 2026 z dochodów Gminy Wisznice, przy czym spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach będą przedstawiały się następująco: rok 2021 – 82.000,00 zł – 4 raty po 20.500,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2022 – 132.000,00 zł – 4 raty po 33.000,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2023 – 179.000,00 zł – 4 raty po 44.750,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2024 – 243.000,00 zł – 4 raty po 60.750,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2025 – 243.000,00 zł – 4 raty po 60.750,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2026 – 221.154,00 zł – 3 raty po 55.000,00 zł, 1 rata 56.154,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału. Karencja w spłacie kapitału do 31.03.2021 r. 7. Wymagany harmonogram spłaty odsetek: - odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, - zapłata odsetek – do dnia 10-tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 8. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres zamówienia. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 12. Podwykonawstwo: Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 9.8 SIWZ, c) pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy. 13. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266126-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Gmina Wisznice: Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.154,00 zł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615220-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wisznice, Krajowy numer identyfikacyjny 3023775300000, ul. ul. Rynek 35, 21580 Wisznice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 782 102, e-mail kwierzchowski@wisznice.pl, faks 833 782 039.
Adres strony internetowej (url): www.wisznice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.154,00 zł
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
FN.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.154,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Waluta: PLN 3. Wymagany termin uruchomienia kredytu – najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. 4. Wymagany okres kredytowania do 31.12.2025 r. 5. Oprocentowanie kredytu w/g stopy zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 3M w złotych, skorygowanej o stałą marżę banku w okresie kredytowania. 6. Spłata kredytu będzie następowała w latach 2021 – 2026 z dochodów Gminy Wisznice, przy czym spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach będą przedstawiały się następująco: rok 2021 – 82.000,00 zł – 4 raty po 20.500,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2022 – 132.000,00 zł – 4 raty po 33.000,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2023 – 179.000,00 zł – 4 raty po 44.750,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2024 – 243.000,00 zł – 4 raty po 60.750,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2025 – 243.000,00 zł – 4 raty po 60.750,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2026 – 221.154,00 zł – 3 raty po 55.000,00 zł, 1 rata 56.154,00 zł, płatne na koniec każdego kwartału. Karencja w spłacie kapitału do 31.03.2021 r. 7. Wymagany harmonogram spłaty odsetek: - odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, - zapłata odsetek – do dnia 10-tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 8. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres zamówienia. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 12. Podwykonawstwo: Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 9.8 SIWZ, c) pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy. 13. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

Dodatkowe kody CPV: 66113000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 239041.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Wisznicach
Email wykonawcy: bank@bswisznice.pl
Adres pocztowy: Rynek 13
Kod pocztowy: 21-580
Miejscowość: Wisznice
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 284825.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 284825.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284825.79
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.