Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ożarowice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Organizator

Gmina Ożarowice
Dworcowa 15
42625 Ożarowice
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ożarowice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.: W skład jednostek organizacyjnych Gminy Ożarowice wchodzą: 1) Gmina Ożarowice, 2) Urząd Gminy Ożarowice, 3) Gminny Zespół Oświaty i Wychowania, 4) Przedszkole w Ożarowicach, 5) Przedszkole w Tąpkowicach, 6) Szkoła Podstawowa w Ożarowicach, 7) Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach, 8) Szkoła Podstawowa w Zendku, 9) Ośrodek Pomocy Społecznej, 10) Zakład Gospodarki Komunalnej. Gmina Ożarowice wraz z jednostkami organizacyjnymi w chwili obecnej posiada: 9 kont podstawowych, 23 konta pomocnicze oraz 10 kont masowych. Średnia ilość przelewów elektronicznych (oraz papierowych – jeśli występują) na kontach podstawowych rocznie wynosi 15.062 szt, natomiast na kontach pomocniczych ok. 6500 szt. Średnia ilość wpłat na kontach podstawowych wynosi: 13.058, na kontach pomocniczych: 1372 szt. W ramach kont masowych posiadamy: rachunek masowy „podatki”, rachunek masowy „gospodarowanie odpadami komunalnymi”, 5 rachunków „wyżywienie”, 3 rachunki „za korzystanie”. W ramach rachunku masowego „podatki” posiadamy ok. 3.000 kont, średnia liczba operacji rocznie wynosi 7500 szt. W ramach rachunku masowego „gospodarowanie odpadami komunalnymi” posiadamy ok. 1750 kont, średnia liczba operacji rocznie wynosi 20.000 szt. W ramach rachunku masowego „wyżywienie” posiadamy 522 konta, średnia ilość przelewów za żywienie wynosi 530szt, wpłat 3.289 szt. W ramach rachunków „za korzystanie” posiadamy 90 kont. Średnia ilość przelewów „za korzystanie” wynosi 353 szt., wpłat 1834 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266107-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Gmina Ożarowice: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ożarowice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633089-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500251555-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ożarowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54278700000, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 857 222, e-mail ig@ug.ozarowice.pl, faks 322 845 024.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ozarowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ożarowice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZPI.271.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ożarowice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.: W skład jednostek organizacyjnych Gminy Ożarowice wchodzą: 1) Gmina Ożarowice, 2) Urząd Gminy Ożarowice, 3) Gminny Zespół Oświaty i Wychowania, 4) Przedszkole w Ożarowicach, 5) Przedszkole w Tąpkowicach, 6) Szkoła Podstawowa w Ożarowicach, 7) Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach, 8) Szkoła Podstawowa w Zendku, 9) Ośrodek Pomocy Społecznej, 10) Zakład Gospodarki Komunalnej. Gmina Ożarowice wraz z jednostkami organizacyjnymi w chwili obecnej posiada: 9 kont podstawowych, 23 konta pomocnicze oraz 10 kont masowych. Średnia ilość przelewów elektronicznych (oraz papierowych – jeśli występują) na kontach podstawowych rocznie wynosi 15.062 szt, natomiast na kontach pomocniczych ok. 6500 szt. Średnia ilość wpłat na kontach podstawowych wynosi: 13.058, na kontach pomocniczych: 1372 szt. W ramach kont masowych posiadamy: rachunek masowy „podatki”, rachunek masowy „gospodarowanie odpadami komunalnymi”, 5 rachunków „wyżywienie”, 3 rachunki „za korzystanie”. W ramach rachunku masowego „podatki” posiadamy ok. 3.000 kont, średnia liczba operacji rocznie wynosi 7500 szt. W ramach rachunku masowego „gospodarowanie odpadami komunalnymi” posiadamy ok. 1750 kont, średnia liczba operacji rocznie wynosi 20.000 szt. W ramach rachunku masowego „wyżywienie” posiadamy 522 konta, średnia ilość przelewów za żywienie wynosi 530szt, wpłat 3.289 szt. W ramach rachunków „za korzystanie” posiadamy 90 kont. Średnia ilość przelewów „za korzystanie” wynosi 353 szt., wpłat 1834 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66000000-0

Dodatkowe kody CPV: 66110000-4, 66113000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert – do dnia 26.10.2018 r. w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta na kwotę 323 644,80 zł. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 280 000,00 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.