Wyroby farmaceutyczne

Organizator

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św Barbary w Sosnowcu
pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec
śląskie
Polska
Źródło:Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-07 00:00
Termin składania ofert:2018-11-27 09:00
Pozostały czas na złożenie oferty:

11 dni 19 godz.

Opis

Treść zapytania publicznego

07/11/2018 S214 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • VI.
  • VII.

Polska-Sosnowiec: Wyroby farmaceutyczne

2018/S 214-490366

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 202-458789)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św Barbary w Sosnowcu
pl. Medyków 1
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Gorszanów
Tel.: +48 323682449
E-mail:
Faks: +48 323682012
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wss5.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa leków do programu lekowego Certolizumab pegol, Golimumab, Rituiximab, Methotrexat

Numer referencyjny: 72/PNE/SW/2018
II.1.2) Główny kod CPV
33680000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków do programu lekowego Certolizumab pegol, Golimumab, Rituiximab, Methotrexat w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-458789

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

(...)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26.11.2018.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest pocztaelektroniczna.JEDZ należy przesłać na adres email: (...)

Powinno być:

(...)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 27.11.2018.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: , z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w SIWZ.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP (...)

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Ofertę należy złożyć z uwzględnieniem modyfikacji SIWZ z dnia 5.11.2018 r.