Dostawy warzyw i owoców

Organizator

Zakład Karny w Tarnowie
ul. St. Konarskiego 2
33100 Tarnów
Polska
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Opis

Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy warzyw i owoców sklasyfikowanych w grupie CPV 03200000-3 i CPV 15300000-1 dla Zakładu Karnego w Tarnowie w szacunkowych ilościach (ilości za cały okres obowiązywania umowy): Część 1 – Warzywa i owoce Buraki czerwone 6 000 kg Cebula o średnicy min. 5 cm 2 900 kg Kapusta czerwona (w główkach, bez wierzchnich liści) 1 500 kg Kapusta biała (w główkach, bez wierzchnich liści) 1 650 kg Marchew o średnicy min. 2-3 cm 11 000 kg Pietruszka 2 500 kg Por 2 200 kg Seler 2 750 kg Ziemniaki jadalne o średnicy poprzecznej min. 4 cm i podłużnej min. 5 cm 49 100 kg Fasola pakowana po 0,5 - 1 kg 400 kg Jabłka 10 000 kg Część 2 – Kiszonki, sałatki i surówki z kiszonek Kapusta biała kwaszona z dodatkami 3 350 kg (warzywa i przyprawy) Kapusta kiszona 3 000 kg Ogórek kiszony 2 650 kg Uwaga: Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. Dostarczane warzywa i owoce winny być czyste, zdrowe, jędrne, nie namarznięte i nie uszkodzone. Dostarczana marchewka o średnicy min. 2 – 3 cm ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, nie zdrewniała. Dostarczana pietruszka ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, gładka i prosta – bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, nie zdrewniała. Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego wraz z oryginałem faktury lub rachunku. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie zastosował następujące opakowania: – warzywa, ziemniaki - opakowania o pojemności do 30 kg, – jabłka – skrzynki o pojemności do 20 kg, – fasola - pakowana po 0,5 – 1 kg, – warzywa przetworzone – kiszonki, sałatki, surówki z kiszonek - opakowania o pojemności do 20 kg. Warzywa z tych grup winny ponadto posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 1 miesiąc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia to okres od dnia 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., a w przypadku podpisania umowy po dniu 01stycznia od dnia podpisania umowy do dn. 30.04.2019 r. Dostawy winny odbywać się partiami zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego średnio ok. 1 raz lub 2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb w dni robocze poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 – 10.00.

Treść zapytania publicznegoOgłoszenie nr 645192-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Zakład Karny w Tarnowie: Dostawy warzyw i owoców
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Tarnowie, krajowy numer identyfikacyjny 32000600000, ul. ul. St. Konarskiego 2 , 33100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 623-51-00 wew. 231, e-mail zp_tarnow@sw.gov.pl, faks 146 215 677.
Adres strony internetowej (URL): www.zp.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Karny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zakład Karny w Tarnowie ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy warzyw i owoców
Numer referencyjny: D/Kw.2232.10.2018.AS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie zastrzega
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy warzyw i owoców sklasyfikowanych w grupie CPV 03200000-3 i CPV 15300000-1 dla Zakładu Karnego w Tarnowie w szacunkowych ilościach (ilości za cały okres obowiązywania umowy): Część 1 – Warzywa i owoce Buraki czerwone 6 000 kg Cebula o średnicy min. 5 cm 2 900 kg Kapusta czerwona (w główkach, bez wierzchnich liści) 1 500 kg Kapusta biała (w główkach, bez wierzchnich liści) 1 650 kg Marchew o średnicy min. 2-3 cm 11 000 kg Pietruszka 2 500 kg Por 2 200 kg Seler 2 750 kg Ziemniaki jadalne o średnicy poprzecznej min. 4 cm i podłużnej min. 5 cm 49 100 kg Fasola pakowana po 0,5 - 1 kg 400 kg Jabłka 10 000 kg Część 2 – Kiszonki, sałatki i surówki z kiszonek Kapusta biała kwaszona z dodatkami 3 350 kg (warzywa i przyprawy) Kapusta kiszona 3 000 kg Ogórek kiszony 2 650 kg Uwaga: Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. Dostarczane warzywa i owoce winny być czyste, zdrowe, jędrne, nie namarznięte i nie uszkodzone. Dostarczana marchewka o średnicy min. 2 – 3 cm ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, nie zdrewniała. Dostarczana pietruszka ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, gładka i prosta – bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, nie zdrewniała. Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego wraz z oryginałem faktury lub rachunku. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie zastosował następujące opakowania: – warzywa, ziemniaki - opakowania o pojemności do 30 kg, – jabłka – skrzynki o pojemności do 20 kg, – fasola - pakowana po 0,5 – 1 kg, – warzywa przetworzone – kiszonki, sałatki, surówki z kiszonek - opakowania o pojemności do 20 kg. Warzywa z tych grup winny ponadto posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 1 miesiąc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia to okres od dnia 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., a w przypadku podpisania umowy po dniu 01stycznia od dnia podpisania umowy do dn. 30.04.2019 r. Dostawy winny odbywać się partiami zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego średnio ok. 1 raz lub 2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb w dni robocze poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 – 10.00.

II.5) Główny kod CPV: 15300000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03200000-3
03221400-0
03221120-3
03221110-0
03222321-9
15331000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 4 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
4

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat wykonali minimum 2 dostawy odpowiadające rodzajem na kwotę: 1. dla części I – 23 000,00 zł 2. dla części II – 3 100,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.zp.sw.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.ustawy prawo zamówień publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona winien złożyć na wezwanie Zamawiającego: 1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenie o zamiarze lub jego braku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 2)W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub 14 RODO, zamawiający żąda oświadczenia w zakresie wypełniania ww. obowiązków informacyjnych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Termin płatności faktury 40,00
Cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana ceny może nastąpić na pisemny wniosek wykonawcy tylko w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług i tylko o wielkość tej zmiany, w formie aneksu do zawartej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: warzywa i owoce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy warzyw i owoców sklasyfikowanych w grupie CPV 03200000-3 i CPV 15300000-1 dla Zakładu Karnego w Tarnowie w szacunkowych ilościach (ilości za cały okres obowiązywania umowy): Część 1 – Warzywa i owoce Buraki czerwone 6 000 kg Cebula o średnicy min. 5 cm 2 900 kg Kapusta czerwona (w główkach, bez wierzchnich liści) 1 500 kg Kapusta biała (w główkach, bez wierzchnich liści) 1 650 kg Marchew o średnicy min. 2-3 cm 11 000 kg Pietruszka 2 500 kg Por 2 200 kg Seler 2 750 kg Ziemniaki jadalne o średnicy poprzecznej min. 4 cm i podłużnej min. 5 cm 49 100 kg Fasola pakowana po 0,5 - 1 kg 400 kg Jabłka 10 000 kg Uwaga: Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. Dostarczane warzywa i owoce winny być czyste, zdrowe, jędrne, nie namarznięte i nie uszkodzone. Dostarczana marchewka o średnicy min. 2 – 3 cm ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, nie zdrewniała. Dostarczana pietruszka ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, gładka i prosta – bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, nie zdrewniała. Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego wraz z oryginałem faktury lub rachunku. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie zastosował następujące opakowania: – warzywa, ziemniaki - opakowania o pojemności do 30 kg, – jabłka – skrzynki o pojemności do 20 kg, – fasola - pakowana po 0,5 – 1 kg, Termin wykonania zamówienia to okres od dnia 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., a w przypadku podpisania umowy po dniu 01stycznia od dnia podpisania umowy do dn. 30.04.2019 r. Dostawy winny odbywać się partiami zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego średnio ok. 1 raz lub 2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb w dni robocze poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 – 10.00.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 03200000-3, 03221400-0, 03221120-3, 03221110-0, 03222321-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Termin płatności faktury 40,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kiszonki, sałatki i surówki z kiszonek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy warzyw i owoców sklasyfikowanych w grupie CPV 15300000-1 dla Zakładu Karnego w Tarnowie w szacunkowych ilościach (ilości za cały okres obowiązywania umowy): Kapusta biała kwaszona z dodatkami 3 350 kg (warzywa i przyprawy) Kapusta kiszona 3 000 kg Ogórek kiszony 2 650 kg Uwaga: Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego wraz z oryginałem faktury lub rachunku. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich lub wybranych przez siebie części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na którą można złożyć ofertę lub na które zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach jednej części ani ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie zastosował następujące opakowania: – warzywa przetworzone – kiszonki, sałatki, surówki z kiszonek - opakowania o pojemności do 20 kg. Warzywa z tych grup winny ponadto posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 1 miesiąc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia to okres od dnia 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., a w przypadku podpisania umowy po dniu 01stycznia od dnia podpisania umowy do dn. 30.04.2019 r. Dostawy winny odbywać się partiami zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego średnio ok. 1 raz lub 2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb w dni robocze poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 – 10.00.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 15331000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Termin płatności faktury 40,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: