„Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4”

Organizator

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
ul. 1 Maja 21
58100 Świdnica
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-07 00:00

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawiono w SIWZ.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266949-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Prokuratura Okręgowa w Świdnicy: „Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633178-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 56980000000, ul. ul. 1 Maja 21, 58100 Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 850 34 00, e-mail przetarg@prokuratura.walbrzych.pl, faks 748 520 257.
Adres strony internetowej (url): www.swidnica.po.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Prokuratura
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PO VII WB 261.23.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy przedstawiono w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 93161.17
Waluta PLN7
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ODNOWA Sp. z o.ol
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Koraszewskiego 8-16
Kod pocztowy: 45-011
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 41040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71760.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 93161.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ODNOWA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Koraszewskiego 8-16
Kod pocztowy: 45-011
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 41280.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41280.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98892.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.