zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska.

Organizator

Urząd Miejski w Środzie Wlkp.
ul. Ignacego Daszyńskiego 5
63000 Środa Wielkopolska
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 ze zm. ). Dostarczona energia elektryczne musi spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 r poz.755 z póź. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (określający szczegółowe informacje poszczególnych punktów poboru/obiektów) stanowiący integralną część SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. wynosi 2.472.299,00 kWh.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266357-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Urząd Miejski w Środzie Wlkp.: zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621736-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Środzie Wlkp., Krajowy numer identyfikacyjny 52578300000, ul. ul. Ignacego Daszyńskiego 5, 63000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 867 700, e-mail um@sroda.wlkp.pl, faks 612 867 702.
Adres strony internetowej (url): http://www.srodawlkp.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy: http://www.srodawlkp.biuletyn.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IiZ.271.22.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 ze zm. ). Dostarczona energia elektryczne musi spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 r poz.755 z póź. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (określający szczegółowe informacje poszczególnych punktów poboru/obiektów) stanowiący integralną część SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. wynosi 2.472.299,00 kWh.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3

Dodatkowe kody CPV: 09300000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 506821.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA S.A. Poznań
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górecka 1
Kod pocztowy: 60-201
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 997424.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 997424.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1060371.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.