Prenumerata czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2019 r.

Organizator

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00701 Warszawa
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-07 00:00

Opis

Przedmiotem zamówienia jest prenumerata czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2019 r., wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. Zamówienie składa się z dwóch Części: Część 1 zamówienia – prenumerata czasopism zagranicznych na 2019 r. - Załącznik nr 1 do SIWZ - wszystkie tytuły w 1 egzemplarzu, Część 2 zamówienia – prenumerata gazet i czasopism krajowych na 2019 r. - Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający chce korzystać z dostępu on-line, w przypadku braku opłaty dodatkowej za tą usługę. tj. Opłata za dostęp on-line wliczona jest w cenę wersji drukowanej. Zakres prac w przypadku prenumerat obejmuje: 1) złożenie zamówienia u dostawców czasopism; 2) dokonywanie rozliczeń finansowych z kontrahentami; 3) koordynację dostaw zamówionych czasopism; 4) dostarczanie czasopism bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16; 5) uwzględnienie i realizacja reklamacji nie dostarczonych czasopism z zachowaniem odpowiednich terminów. W przypadku zagranicznych czasopism naukowych terminy te wynoszą: Europa – 1 miesiąc od daty wydania numeru, pozostałe kraje – 3 miesiące; 6) uwzględnienie i realizację reklamacji związanych z wadami wynikającymi z uszkodzeń gazet i czasopism w transporcie oraz z wadami w składzie (np. brak stron, nieczytelny tekst); 7) zwrot kosztów prenumeraty danego numeru gazety lub czasopisma w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, o których mowa w pkt 5 i 6; 8) zwrot należności za zgłoszone do prenumeraty gazety lub czasopisma, które przestały się ukazywać; 9) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących prenumerowanych tytułów; 10) w przypadku prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych obowiązkiem Wykonawcy jest także dokonywanie odpraw celnych. UWAGA: Jednocześnie Zamawiający informuje, że Biblioteka CIOP-PIB planuje kontynuować dostęp do zasobów licencji krajowych (Elsevier, Springer i Wiley) oraz licencji konsorcyjnych Proquest i IEEE/IET. Według stanu na dzień 25.09.2018 r. liczba pracowników Instytutu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi 257.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266364-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy: Prenumerata czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630618-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 1804600000, ul. ul. Czerniakowska 16, 00701 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, e-mail ilteo@ciop.pl, faks 22 623 36 93.
Adres strony internetowej (url): www.ciop.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowy Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prenumerata czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2019 r.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
TO/ZP-18/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest prenumerata czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2019 r., wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. Zamówienie składa się z dwóch Części: Część 1 zamówienia – prenumerata czasopism zagranicznych na 2019 r. - Załącznik nr 1 do SIWZ - wszystkie tytuły w 1 egzemplarzu, Część 2 zamówienia – prenumerata gazet i czasopism krajowych na 2019 r. - Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający chce korzystać z dostępu on-line, w przypadku braku opłaty dodatkowej za tą usługę. tj. Opłata za dostęp on-line wliczona jest w cenę wersji drukowanej. Zakres prac w przypadku prenumerat obejmuje: 1) złożenie zamówienia u dostawców czasopism; 2) dokonywanie rozliczeń finansowych z kontrahentami; 3) koordynację dostaw zamówionych czasopism; 4) dostarczanie czasopism bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16; 5) uwzględnienie i realizacja reklamacji nie dostarczonych czasopism z zachowaniem odpowiednich terminów. W przypadku zagranicznych czasopism naukowych terminy te wynoszą: Europa – 1 miesiąc od daty wydania numeru, pozostałe kraje – 3 miesiące; 6) uwzględnienie i realizację reklamacji związanych z wadami wynikającymi z uszkodzeń gazet i czasopism w transporcie oraz z wadami w składzie (np. brak stron, nieczytelny tekst); 7) zwrot kosztów prenumeraty danego numeru gazety lub czasopisma w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, o których mowa w pkt 5 i 6; 8) zwrot należności za zgłoszone do prenumeraty gazety lub czasopisma, które przestały się ukazywać; 9) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących prenumerowanych tytułów; 10) w przypadku prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych obowiązkiem Wykonawcy jest także dokonywanie odpraw celnych. UWAGA: Jednocześnie Zamawiający informuje, że Biblioteka CIOP-PIB planuje kontynuować dostęp do zasobów licencji krajowych (Elsevier, Springer i Wiley) oraz licencji konsorcyjnych Proquest i IEEE/IET. Według stanu na dzień 25.09.2018 r. liczba pracowników Instytutu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi 257.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 79980000-7

Dodatkowe kody CPV: 22200000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Prenumerata czasopism zagranicznych na 2019 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 122409
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EBSCO sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mikołaja Kopernika 17
Kod pocztowy: 00-359
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 137624.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 137624.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140847.06
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Prenumerata gazet i czasopism krajowych na 2019 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48652.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOLPORTER sp. z o.o. sp.k. Centralny Dział Prenumeraty
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bakaliowa 3
Kod pocztowy: 05-080
Miejscowość: Izabelin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 52387.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52387.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53802.46
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.