,,Plac zabaw i boisko na Świniarach” – Etap I i II przy ul. Zaziębie we Wrocławiu

Organizator

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50231 Wrocław
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Plac zabaw i boisko na Świniarach” – Etap I i II, które będzie realizowane w zakresie: Część I: przeprowadzenie wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych oraz wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa ogrodzonego placu zabaw z wejściem typu dog stop, wykonanie nawierzchni ciągu komunikacyjnego prowadzącego do placu zabaw, wykonanie instalacji elektrycznych oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury, takie jak: kosze na śmieci, ławki z oparciem, tablica informacyjna, Część II: pielęgnacji zieleni w okresie jednego roku od protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500267112-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej: ,,Plac zabaw i boisko na Świniarach” – Etap I i II przy ul. Zaziębie we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 602935-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500202233-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trzebnicka 33, 50231 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3286611/12, e-mail sekretariat@zzm.wroc.pl, faks 071 3286611/12.
Adres strony internetowej (url): www.zzm.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Plac zabaw i boisko na Świniarach” – Etap I i II przy ul. Zaziębie we Wrocławiu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/PN/37/2018/DPIR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Plac zabaw i boisko na Świniarach” – Etap I i II, które będzie realizowane w zakresie: Część I: przeprowadzenie wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych oraz wykonanie robót budowlanych, w tym: budowa ogrodzonego placu zabaw z wejściem typu dog stop, wykonanie nawierzchni ciągu komunikacyjnego prowadzącego do placu zabaw, wykonanie instalacji elektrycznych oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury, takie jak: kosze na śmieci, ławki z oparciem, tablica informacyjna, Część II: pielęgnacji zieleni w okresie jednego roku od protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.