Świadczenie usług serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Organizator

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Poleczki 19
02822 Warszawa
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-06 00:00

Opis

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usług serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 1.Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1.1. Wykonawca zobowiązuje się, że w ogólnej liczbie osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia zatrudniona zostanie co najmniej 1 osoba wykonująca czynności serwisu instalacji i urządzeń na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy w wymiarze pełnego etatu przez cały okres realizacji zamówienia. 1.2. Zatrudnienie osoby o której mowa w pkt 1.1. nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez tą osobę czynności w ramach realizacji umowy. Obowiązek zatrudnienia zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie. 1.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej w pkt 1.1. 1.4. W trakcie realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej w pkt 1.1. 1.5. Wykonawca wraz z fakturą za ostatni okres rozliczeniowy złoży oświadczenie o wywiązaniu się z wymogu określonego w pkt 1.1. przez cały okres realizacji zamówienia. 1.6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w pkt 1.1. przed przystąpieniem do wykonywania usługi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację zamówienia do czasu, w którym Wykonawca skieruje do wykonywania zamówienia osobę zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 1.7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku wskazanego w pkt 1.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od określonego przez Zamawiającego terminu podpisania umowy. 1.8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu wskazanego w pkt 1.1. 1.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265856-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT: Świadczenie usług serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Krajowy numer identyfikacyjny 000001554, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 221821156, e-mail m.czarnecka@cezamat.eu, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zamowienia.pw.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
CEZAMAT/ZP04/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usług serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 1.Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1.1. Wykonawca zobowiązuje się, że w ogólnej liczbie osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia zatrudniona zostanie co najmniej 1 osoba wykonująca czynności serwisu instalacji i urządzeń na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy w wymiarze pełnego etatu przez cały okres realizacji zamówienia. 1.2. Zatrudnienie osoby o której mowa w pkt 1.1. nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez tą osobę czynności w ramach realizacji umowy. Obowiązek zatrudnienia zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie. 1.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej w pkt 1.1. 1.4. W trakcie realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej w pkt 1.1. 1.5. Wykonawca wraz z fakturą za ostatni okres rozliczeniowy złoży oświadczenie o wywiązaniu się z wymogu określonego w pkt 1.1. przez cały okres realizacji zamówienia. 1.6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w pkt 1.1. przed przystąpieniem do wykonywania usługi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację zamówienia do czasu, w którym Wykonawca skieruje do wykonywania zamówienia osobę zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 1.7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku wskazanego w pkt 1.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od określonego przez Zamawiającego terminu podpisania umowy. 1.8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu wskazanego w pkt 1.1. 1.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50750000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13740
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Urządzeń Dźwigowych "BOGMAR S" Mariusz Kossowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zesłańców Polskich 2
Kod pocztowy: 04-448
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16900.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16900.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53874.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.