Dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom – szkoła – dom obszar Mokotów III

Organizator

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Rakowiecka 25/27
02517 Warszawa
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-06 00:00

Opis

Dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom – szkoła – dom obszar Mokotów III

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265745-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów: Dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom – szkoła – dom obszar Mokotów III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Krajowy numer identyfikacyjny 015259663, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225651560, e-mail mokotow.wzp@um.warszawa.pl, faks 225651560.
Adres strony internetowej (url): www.mokotów.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom – szkoła – dom obszar Mokotów III
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
UD-IV-WZP.271.172.2018.DKO
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom – szkoła – dom obszar Mokotów III
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22359.24
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIURO TURYSTYCZNE KLIPER Zbigniew Bartoszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Dąbrowskiego 4/23
Kod pocztowy: 05-820
Miejscowość: Piastów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24147.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24147.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24147.98
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67.1.6. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 66 ustawy zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług,, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia do zamówienia podstawowego objętego umową zawartą z BIURO TURYSTYCZNE KLIPER Zbigniew Bartoszewski ul. Dąbrowskiego 4/23 05-820 Piastów, nr: UD-IV-WOW-A/B/V/1/29/150/18/GZ812/2018 Zamówienia podstawowego udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją ustawową Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego przewidział możliwość udzielania zamówień na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.