SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH

Organizator

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44101 Gliwice
Polska

Opis

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Specyfikacji asortymentowo – cenowej ” -załączniki od nr 2.1 do nr 2. 5 do SIWZ. 3.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 odrębnych zadań, w tym: 1) MATERIAŁY BIUROWE 2) PAPIER KSERO 3) DRUKI BIUROWE „GOTOWE” 4) PAPIER FIRMOWY I DRUKI BIUROWE 5) PUDEŁKA I TECZKI NA PREPARATY 4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania, lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje w zadaniach, w poszczególnych zadaniach musi być wyceniony pełen asortyment w ilościach podanych przez Zamawiającego. 5.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym zadaniu zostaną odrzucone. 6.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265071-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach: SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616498-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny 28836600028, ul. ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44101 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, e-mail przetargi@io.gliwice.pl, faks 032 2789197, 2789198.
Adres strony internetowej (url): www.io.gliwice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DO/DZ-381-1-159/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Specyfikacji asortymentowo – cenowej ” -załączniki od nr 2.1 do nr 2. 5 do SIWZ. 3.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 odrębnych zadań, w tym: 1) MATERIAŁY BIUROWE 2) PAPIER KSERO 3) DRUKI BIUROWE „GOTOWE” 4) PAPIER FIRMOWY I DRUKI BIUROWE 5) PUDEŁKA I TECZKI NA PREPARATY 4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania, lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje w zadaniach, w poszczególnych zadaniach musi być wyceniony pełen asortyment w ilościach podanych przez Zamawiającego. 5.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym zadaniu zostaną odrzucone. 6.Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30192000-1

Dodatkowe kody CPV: 30197644-2, 22000000-0, 30197630-1, 44617100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: MATERIAŁY BIUROWE
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie: do upływu terminu składania ofert w zakresie ww. zadania do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta,a zatem na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: PAPIER KSERO
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie: do upływu terminu składania ofert w zakresie ww. zadania do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta,a zatem na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione.

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: DRUKI BIUROWE „GOTOWE”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3375.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „REMI-B” Krzysztof Boiński, Adam Krokowski Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Strażacka 35
Kod pocztowy: 43-382
Miejscowość: Bielsko - Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3947.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3947.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3947.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: PAPIER FIRMOWY I DRUKI BIUROWE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6414.21
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „REMI-B” Krzysztof Boiński, Adam Krokowski Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Strażacka 35
Kod pocztowy: 43-382
Miejscowość: Bielsko - Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8856.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8856.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8856.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: PUDEŁKA I TECZKI NA PREPARATY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 68783.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KM DRUK I. SOBCZYK SPÓŁKA JAWNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zwycięstwa nr 27 of.
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 72570.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 72570.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72570.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.