Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy i Miasta Warta.

Organizator

Gmina i Miasto Warta
ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98290 Warta
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-06 00:00
Termin składania ofert:2018-11-15 11:00
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Opis

98383.1 Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy i Miasta Warta. 3.2 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zwierząt na dobę (psów lub kotów) oraz wyłapanie i dostarczenie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Warta oraz oznaczenie ich chipem elektronicznym. Przewidywana ilość zwierząt utrzymywanych w schronisku 160 szt. oraz wyłapanie 40 szt. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Za-mawiającego usług polegających na wykonywaniu poniżej wymienionych czynności 3.3.1 Zapewnienia pomieszczeń do przetrzymywania bezdomnych zwierząt w odpowiednich warunkach: 3.3.1.1 zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr; 3.3.1.2 z dostępem do światła dziennego; 3.3.1.3 oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cech; 3.3.1.4 zwierzęta będą rozmieszczone w boksach zgodnie z normami określonymi w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-32/11 z 20.05.2011 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Dz. U. 158 poz. 1657 z dnia 23-06-2004 r] §2 ust. 1 pkt 3 3.3.2 Zapewnienia, aby teren, na którym przebywają zwierzęta z obszaru Gminy i Miasta Warta był oddzielony od terenu, na którym przebywają inne zwierzęta, w tym zwierzęta z obszarów innych gmin; 3.3.3 Zapewnienia wyżywienia bezdomnym zwierzętom, polegającego na dostarczeniu karmy w odpowiedniej ilości i stałego dostępu do wody zdatnej do picia; 3.3.4 Zapewnienia opieki lekarza weterynarii bezdomnym zwierzętom w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia ich przed zagrożeniem dla ich życia i zdrowia, pielęgnacyjnych oraz zabiegów medycznych, w tym kastracji, sterylizacji i usypianiu ślepych miotów, dokonywanych przez lekarza weterynarii; 3.3.5 Poszukiwania i pozyskiwania chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami poprzez zamieszczanie ich zdjęć na stronie Schroniska w zakładce nowoprzybyłe psy i koty, ( należy ocenić predyspozycje osób chętnych do adopcji, udzielić osobom adoptują-cym informacji o danym zwierzęciu, zasadach opieki, jego potrzebach, nawykach i zwy-czajach). 3.3.6 Prowadzenia ewidencji bezdomnych zwierząt ( księga pobytu) zawierająca: opis jego wyglądu (np. rasa, płeć, wielkość, umaszczenie), datę jego przyjęcia, historię jego pobytu (np; zabiegi, szczepienia, miejsca adopcji, padnięcia itp.); 3.3.7 Trwałego oznakowania, poprzez wszczepienie przez lekarza weterynarii elektronicznego mikroprocesora pod skórę zwierzęcia; 3.3.8 Prowadzenia dokumentacji fotograficznej bezdomnych zwierząt i przekazywania jej na każde żądanie osób upoważnionych przez Zamawiającego; 3.3.9 Prowadzenia rejestru z numerami boksów i numerami chipów zwierząt znajdujących się w środku w celu zapewnienia możliwości szybkiej identyfikacji; 3.3.10 Bezzwłocznego informowania osoby upoważnionej (przez Zamawiającego) o zrealizowaniu usługi polegającej na zabraniu bezdomnego zwierzęcia z terenu miasta do hote-lu/schroniska; 3.3.11 Zapewnienia w przypadkach określonych przez Zamawiającego opieki weterynaryjnej, w zakres której wchodzi: 3.3.11.1 przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny danego zwierzęcia; 3.3.11.2 podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów (odrobaczenie zwierzęcia) wewnętrznych i zewnętrznych; 3.3.11.3 podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia; 3.3.11.4 zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu przeciw-działania zagrożeniu dla jego życia, zdrowia i zastosowaniu leczenia w celu powrotu do jak najpełniejszego zdrowia i odzyskania jak najpełniejszej sprawności; 3.3.12 Niezwłocznego odławiania bezdomnych zwierząt na żądanie osoby upoważnionej (przez Zamawiającego), przekazane drogą telefoniczną z terenu G...

Treść zapytania publicznegoOgłoszenie nr 644900-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Gmina i Miasto Warta: Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy i Miasta Warta.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Warta, krajowy numer identyfikacyjny 73093454200000, ul. ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 , 98290 Warta, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 294 001, e-mail promocja@gimwarta.pl, faks 438 294 506.
Adres strony internetowej (URL): http://warta.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://warta.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://warta.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy i Miasta w Warcie Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy i Miasta Warta.
Numer referencyjny: Zp.271.20.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 98383.1 Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy i Miasta Warta. 3.2 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zwierząt na dobę (psów lub kotów) oraz wyłapanie i dostarczenie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Warta oraz oznaczenie ich chipem elektronicznym. Przewidywana ilość zwierząt utrzymywanych w schronisku 160 szt. oraz wyłapanie 40 szt. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Za-mawiającego usług polegających na wykonywaniu poniżej wymienionych czynności 3.3.1 Zapewnienia pomieszczeń do przetrzymywania bezdomnych zwierząt w odpowiednich warunkach: 3.3.1.1 zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr; 3.3.1.2 z dostępem do światła dziennego; 3.3.1.3 oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cech; 3.3.1.4 zwierzęta będą rozmieszczone w boksach zgodnie z normami określonymi w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-32/11 z 20.05.2011 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Dz. U. 158 poz. 1657 z dnia 23-06-2004 r] §2 ust. 1 pkt 3 3.3.2 Zapewnienia, aby teren, na którym przebywają zwierzęta z obszaru Gminy i Miasta Warta był oddzielony od terenu, na którym przebywają inne zwierzęta, w tym zwierzęta z obszarów innych gmin; 3.3.3 Zapewnienia wyżywienia bezdomnym zwierzętom, polegającego na dostarczeniu karmy w odpowiedniej ilości i stałego dostępu do wody zdatnej do picia; 3.3.4 Zapewnienia opieki lekarza weterynarii bezdomnym zwierzętom w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia ich przed zagrożeniem dla ich życia i zdrowia, pielęgnacyjnych oraz zabiegów medycznych, w tym kastracji, sterylizacji i usypianiu ślepych miotów, dokonywanych przez lekarza weterynarii; 3.3.5 Poszukiwania i pozyskiwania chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami poprzez zamieszczanie ich zdjęć na stronie Schroniska w zakładce nowoprzybyłe psy i koty, ( należy ocenić predyspozycje osób chętnych do adopcji, udzielić osobom adoptują-cym informacji o danym zwierzęciu, zasadach opieki, jego potrzebach, nawykach i zwy-czajach). 3.3.6 Prowadzenia ewidencji bezdomnych zwierząt ( księga pobytu) zawierająca: opis jego wyglądu (np. rasa, płeć, wielkość, umaszczenie), datę jego przyjęcia, historię jego pobytu (np; zabiegi, szczepienia, miejsca adopcji, padnięcia itp.); 3.3.7 Trwałego oznakowania, poprzez wszczepienie przez lekarza weterynarii elektronicznego mikroprocesora pod skórę zwierzęcia; 3.3.8 Prowadzenia dokumentacji fotograficznej bezdomnych zwierząt i przekazywania jej na każde żądanie osób upoważnionych przez Zamawiającego; 3.3.9 Prowadzenia rejestru z numerami boksów i numerami chipów zwierząt znajdujących się w środku w celu zapewnienia możliwości szybkiej identyfikacji; 3.3.10 Bezzwłocznego informowania osoby upoważnionej (przez Zamawiającego) o zrealizowaniu usługi polegającej na zabraniu bezdomnego zwierzęcia z terenu miasta do hote-lu/schroniska; 3.3.11 Zapewnienia w przypadkach określonych przez Zamawiającego opieki weterynaryjnej, w zakres której wchodzi: 3.3.11.1 przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny danego zwierzęcia; 3.3.11.2 podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów (odrobaczenie zwierzęcia) wewnętrznych i zewnętrznych; 3.3.11.3 podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia; 3.3.11.4 zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu przeciw-działania zagrożeniu dla jego życia, zdrowia i zastosowaniu leczenia w celu powrotu do jak najpełniejszego zdrowia i odzyskania jak najpełniejszej sprawności; 3.3.12 Niezwłocznego odławiania bezdomnych zwierząt na żądanie osoby upoważnionej (przez Zamawiającego), przekazane drogą telefoniczną z terenu Gminy i Miasta Warta oraz za-pewnienia ich transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługiwania się urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia, nie zadającymi cierpienia odławianym zwierzętom; przez odłowienie zwierzęcia rozumieć należy odłowienie jednej sztuki zwierzęcia, z zastrzeżeniem, że suka ze szczeniakami lub kotka z kociętami tratowane są jako jedna sztuka; Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów Wykonawcy, związanych z przyjazdem na wezwanie, w przypadku nie-zlokalizowania i nie odłowienia zwierzęcia; 3.3.13 Oswajania i przygotowywania zwierząt odłowionych z terenu Gminy i Miasta Warta, do adopcji, w tym do prowadzenia akcji adopcyjnych; 3.3.14 Sprawdzania odłowionych zwierząt z terenu Gminy i Miasta, czy dane zwierzę posiada mikrochip oraz odszukanie właściciela w dostępnych rejestrach w celu oddania zwierzęcia. 3.4 Jeżeli w związku z udzieleniem zamówienia Wykonawcy, zaistnieje konieczność przetransportowania zwierząt z dotychczasowego miejsca, w którym się znajdują, do miejsca w którym zo-staną umieszczone w związku realizacją usługi, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał transport na własny koszt, według wskazań i terminów wskazanych przez Zamawiającego, oraz pokrył koszty pobytu zwierząt w dotychczasowym miejscu od dnia 01.01.2018r. do dnia za-kończenia przewozu zwierząt, odpowiednim środkiem transportu dla zwierząt żywych. 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017r., poz. 1840 z późn. zm.). 85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych; 85200000 -1 - Usługi weterynaryjne; 98380000- 0 - Usługi psiarni.

II.5) Główny kod CPV: 85210000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85200000-1
98380000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie przez Wykonawcę działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.2.2 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 7.2.2.1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 7.3.1 Zamawiający do oferty zobowiązany jest załączyć aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 7.3.1.1 aktualne zezwolenie na prowadzenie przez Wykonawcę działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzym-niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.). 7.4 Inne dokumenty 7.4.1 Formularz oferty – załącznik nr 1; 7.4.2 Formularz cenowy – załącznik nr 2; 7.4.3 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa; 7.4.4 Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.; 7.4.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów; 7.4.6 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 7 do SIWZ). Dokumenty podmiotów zagranicznych 7.5.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, że: 7.5.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 7.5.2 Dokument, o którym mowa w pkt 7.5.1.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.5.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.5.2 stosuje się odpowiednio. 7.5.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
czas reakcji wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego dotyczące wyłapania bezdomnego zwierzęcia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w następujących przypadkach: 1.1 zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 1.2 zmiana wartości cen jednostkowych brutto będzie możliwa w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takiej sytuacji cenny jednostkowe brutto zostaną zmienione na wyliczone w oparciu o aktualne przepisy dotyczące naliczania podatku VAT, 1.3 zmiana wartości umowy będzie możliwa w przypadku: 1.3.1 zmiany cen jednostkowych brutto, których mowa w ppkt 1.2, 1.3.2 zmiany ilości wykonanych usług, 2. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH