Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej

Organizator

Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19500 Gołdap
Polska

Opis

Kanalizacja deszczowa Przebudowa rurociągu z rur betonowych ze wzmocnionymi ściankami o średnicy DN500, o grubości ścianki 85 mm. Na odcinku 167,9 mb wraz z wykonaniem separatora. Ze względu na brak możliwości zagłębienia rurociągu należy nałożyć na rury dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową służącą do hydroizolacji na która należy nałożyć otulinę styropianową, o grubości 150 mm. Przy wlocie i wylocie separatora zaprojektowano redukcję o wymiarze 1000/500/300 mm. Projektowany rurociąg wpiąć od studzienki Sd10 do studzienki Sd11, a następne do studzienki Sd11 kończąc wylotem, w miejscu demontowanego odcinka. Wykonanie separatora Na przebudowywanym odcinku rurociągu przed wprowadzeniem wód opadowych i roztopowych zaprojektowano betonowy lamelowy separator substancji ropopochodnych, zintegrowany z osadnikiem o średnicy wlotu/wylotu max. 315 mm Separator o następujących parametry: Qnom (NS) = 6 dm3/s – przepływ nominalny Qmax = 60 dm3/s – największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń w nim zgromadzonych Vos = 600 dm3 – pojemność części osadowej Odbudowa nawierzchni Należy dokonać odbudowy nawierzchni ulic i chodników z kostki polbru o powierzchni 650 m2

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265844-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Gmina Gołdap: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635298-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500257250-N-2018 500260182-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gołdap, Krajowy numer identyfikacyjny 79067123100000, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 156 000, e-mail jolanta.sztabinska@goldap.pl, faks 876 150 800.
Adres strony internetowej (url): www.goldap.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WIK-ZP.271.45.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Kanalizacja deszczowa Przebudowa rurociągu z rur betonowych ze wzmocnionymi ściankami o średnicy DN500, o grubości ścianki 85 mm. Na odcinku 167,9 mb wraz z wykonaniem separatora. Ze względu na brak możliwości zagłębienia rurociągu należy nałożyć na rury dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową służącą do hydroizolacji na która należy nałożyć otulinę styropianową, o grubości 150 mm. Przy wlocie i wylocie separatora zaprojektowano redukcję o wymiarze 1000/500/300 mm. Projektowany rurociąg wpiąć od studzienki Sd10 do studzienki Sd11, a następne do studzienki Sd11 kończąc wylotem, w miejscu demontowanego odcinka. Wykonanie separatora Na przebudowywanym odcinku rurociągu przed wprowadzeniem wód opadowych i roztopowych zaprojektowano betonowy lamelowy separator substancji ropopochodnych, zintegrowany z osadnikiem o średnicy wlotu/wylotu max. 315 mm Separator o następujących parametry: Qnom (NS) = 6 dm3/s – przepływ nominalny Qmax = 60 dm3/s – największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń w nim zgromadzonych Vos = 600 dm3 – pojemność części osadowej Odbudowa nawierzchni Należy dokonać odbudowy nawierzchni ulic i chodników z kostki polbru o powierzchni 650 m2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232130-2

Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 42232420-2, 45233120-6, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
cena oferty najkorzystniejszej, która opiewa na kwotę 373 498,35 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: kwotę 200 000,00 zł brutto. Podstawa art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy,

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
cena oferty najkorzystniejszej, która opiewa na kwotę 373 498,35 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: kwotę 200 000,00 zł brutto. Podstawa art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy,

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.