Dostawa doposażenia do pracowni szkolnych Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich
Grunwaldzka 81
37700 Przemyśl
Polska

Opis

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: Dostawa komputerów, urządzeń interaktywnych, multimedialnych oraz innych urządzeń o napędzie mechanicznym do realizacji zajęć dydaktycznych– Część 1: Przenośny radioodtwarzacz szt.3, Zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych nagłownych szt.1, Przenośny zestaw nagłośnieniowy - 6-kanałowy szt.1, Cyfrowy aparat fotograficzny szt.1, Piec garncarski szt.1, Koło garncarskie szt.1, Zestaw karaoke szt.1, Zestaw perkusyjny szt.1, Zestaw mikrofon bezprzewodowy podwójny szt.1, Keyboard 61 szt.1, Tablica biała magnetyczna (flipchart) o minimalnych wymiarach 70x100cm szt.1, Oprogramowanie specjalistyczne - Cognitomniac Terapia szt.1, Oprogramowanie specjalistyczne - Cognitomniac Autyzm szt.1, Oprogramowanie specjalistyczne - Autilius Wspólna Uwaga dla terapeutów szt.1, Oprogramowanie specjalistyczne - Eduterapeutica Uzależnienia - Szkoła podstawowa szt.1, Oprogramowanie specjalistyczne - Eduterapeutica Uzależnienia - Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne szt.1, Robot edukacyjny Ozobot Evo szt.5, Zestaw klocków Lego szt.5, Projektor szt.4, Ekran do projektora szt.4, Zestaw montażowy do projektora szt.4, Zestaw tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym szt.4, Komputer przenośny szt.39, Szafa/wózek do przechowywania min. 16 laptopów szt.2, Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne szt.2, Przyłącze sygnałowe modułowe z okablowaniem szt.4, Głośniki szt.4, System aktywna podłoga szt.1, Oprogramowanie do kontrolowanie aktywności uczniów szt.30, Urządzenie zastępujące mysz komputerową tzw. Headpointer szt.1, Słuchawki kostne szt.4, Urządzenie do terapii psychologicznej w oparciu o biofeedback skórny GSR. szt.2, Pakiet EEG Biofeedback 2 kanałowy wraz z oprogramowanie szt.1, Fotel dla pacjenta z elektrycznym masażem do prowadzenia terapii EEG Biofeedback szt.2, Komputer stacjonarny typu PC szt.5, Monitor LCD szt.4, Dostawa pomocy dydaktycznych (specjalistycznych) – Część 2, Doposażenie pracowni przyrodniczych - geograficzna (komp., lornetki, atlasy, aparat fotog., mapy, progr. itp.), Doposażenie pracowni przyrodniczych - biologiczna (zest. preparacyjne, mikroskop, zestawy ćw.,itp.), Doposażenie pracowni przyrodniczych - chemiczna (zest. badawcze, odczyn. ,termom., wagi, itp.), Doposażenie pracowni przyrodniczych - przyrodnicza (preparaty, zest. bad., modele demon., plansze, itp.), Doposażenie pracowni przyrodniczych - fizyczna (mierniki, siłomierze, wagi, teleskop, zest. specjalis., itp.) .

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265137-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich: Dostawa doposażenia do pracowni szkolnych Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622614-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500235973-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, Krajowy numer identyfikacyjny 650107401, ul. Grunwaldzka 81, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 6702915, e-mail sp16@um.przemysl.pl, faks 16 6702915.
Adres strony internetowej (url): www.sp16przemysl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Szkoła Podstawowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa doposażenia do pracowni szkolnych Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
1/PN/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: Dostawa komputerów, urządzeń interaktywnych, multimedialnych oraz innych urządzeń o napędzie mechanicznym do realizacji zajęć dydaktycznych– Część 1: Przenośny radioodtwarzacz szt.3, Zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych nagłownych szt.1, Przenośny zestaw nagłośnieniowy - 6-kanałowy szt.1, Cyfrowy aparat fotograficzny szt.1, Piec garncarski szt.1, Koło garncarskie szt.1, Zestaw karaoke szt.1, Zestaw perkusyjny szt.1, Zestaw mikrofon bezprzewodowy podwójny szt.1, Keyboard 61 szt.1, Tablica biała magnetyczna (flipchart) o minimalnych wymiarach 70x100cm szt.1, Oprogramowanie specjalistyczne - Cognitomniac Terapia szt.1, Oprogramowanie specjalistyczne - Cognitomniac Autyzm szt.1, Oprogramowanie specjalistyczne - Autilius Wspólna Uwaga dla terapeutów szt.1, Oprogramowanie specjalistyczne - Eduterapeutica Uzależnienia - Szkoła podstawowa szt.1, Oprogramowanie specjalistyczne - Eduterapeutica Uzależnienia - Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne szt.1, Robot edukacyjny Ozobot Evo szt.5, Zestaw klocków Lego szt.5, Projektor szt.4, Ekran do projektora szt.4, Zestaw montażowy do projektora szt.4, Zestaw tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym szt.4, Komputer przenośny szt.39, Szafa/wózek do przechowywania min. 16 laptopów szt.2, Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne szt.2, Przyłącze sygnałowe modułowe z okablowaniem szt.4, Głośniki szt.4, System aktywna podłoga szt.1, Oprogramowanie do kontrolowanie aktywności uczniów szt.30, Urządzenie zastępujące mysz komputerową tzw. Headpointer szt.1, Słuchawki kostne szt.4, Urządzenie do terapii psychologicznej w oparciu o biofeedback skórny GSR. szt.2, Pakiet EEG Biofeedback 2 kanałowy wraz z oprogramowanie szt.1, Fotel dla pacjenta z elektrycznym masażem do prowadzenia terapii EEG Biofeedback szt.2, Komputer stacjonarny typu PC szt.5, Monitor LCD szt.4, Dostawa pomocy dydaktycznych (specjalistycznych) – Część 2, Doposażenie pracowni przyrodniczych - geograficzna (komp., lornetki, atlasy, aparat fotog., mapy, progr. itp.), Doposażenie pracowni przyrodniczych - biologiczna (zest. preparacyjne, mikroskop, zestawy ćw.,itp.), Doposażenie pracowni przyrodniczych - chemiczna (zest. badawcze, odczyn. ,termom., wagi, itp.), Doposażenie pracowni przyrodniczych - przyrodnicza (preparaty, zest. bad., modele demon., plansze, itp.), Doposażenie pracowni przyrodniczych - fizyczna (mierniki, siłomierze, wagi, teleskop, zest. specjalis., itp.) .
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 38652100-1, 30230000-0, 32322000-6, 48000000-8, 30232100-5, 39162100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa komputerów, urządzeń interaktywnych, multimedialnych oraz innych urządzeń o napędzie mechanicznym do realizacji zajęć dydaktycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 193383.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Infores POBO sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 4
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 214164.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214164.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 214164.18
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych (specjalistycznych)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 103844.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 118578.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118578.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123734.31
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.