Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł na pokrycie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu Gminy Konstantynów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Organizator

Gmina Konstantynów
Kard. St. Wyszyńskiego 2
21543 Konstantynów
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-06 00:00

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu Gminy Konstantynów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł (słownie: jeden miliony sześćset y tysięcy złotych). 2. Kredyt udzielony będzie w złotych (PLN) 3. Karencja w spłacie kredytu do dnia 29.09.2019 r. 4. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca wg następującego harmonogramu: 30.09.2019- 10 000 zł, 31.03.2020- 10 000 zł; 31.03.2021 - 10 000 zł; 31.03.2022 - 5000 zł; 31.03.2023 - 85 000 zł; 30.06.2023 - 85 000 zł; 30.09.2023 - 85 000 zł; 31.12.2023 - 85 000 zł; 31.03.2024 -95 000 zł; 30.06.2024 - 95 000 zł; 30.09.2024 - 95 000 zł; 31.12.2024 - 95 000 zł; 31.03.2025 - 110 000 zł; 30.06.2025 – 110 000 zł; 30.09.2025.- 110 000 zł; 31.12.2025 - 110 000 zł; 31.03.2026 -.100 000 zł; 31.03.2026 - 100 000 zł; 30.09.2026 - 100 000 zł; 31.12.2026 - 105 000 zł. 5. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Wójta Gminy Konstantynów z kontrasygnatą skarbnika Gminy. 6. Koszt obsługi kredytu:  na koszt kredytu składa się suma oprocentowania-odsetki, stała marża banku przez cały okres trwania umowy i prowizja jednorazowa płatna przy uruchomieniu kredytu. 7. Raty kapitałowe spłacane w ratach miesięcznych płatne ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca od 30.09. 2019 r. do 31.12.2026r. 8. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanych środków, płacone w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od miesiąca, w którym zostanie uruchomiony kredyt. 9. Zobowiązanie z tytułu odsetek od kredytu liczone jako suma zmiennej stawki WIBOR 1M z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększone o stała marżę wykonawcy. 10. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość WIBOR 1M-1,64% (na dzień 03.09.2018r.) 11. Kapitalizacja odsetek nie jest dopuszczalna. 12. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365/366 dni. 13. Zamawiający dopuszcza pobranie prowizji od udzielonego kredytu. Nie dotyczy jednak pobierania prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania części kredytu oraz nie ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kwot spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 16. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub całości kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą do faktycznego zadłużenia. 17. W przypadku zmian strony ustalają nowy harmonogram w sprawie wykorzystania i spłaty kredytu, a dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy. 18. Środki z kredytu będą uruchomione na rachunek bieżący budżetu Gminy otwarty w Banku prowadzącym obsługę bankową Gminy.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265986-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Gmina Konstantynów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł na pokrycie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu Gminy Konstantynów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616332-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Konstantynów, Krajowy numer identyfikacyjny 030237581, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 414 192, e-mail gmina.konstantynow@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł na pokrycie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu Gminy Konstantynów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OZp.271.13.2018.EK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu Gminy Konstantynów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł (słownie: jeden miliony sześćset y tysięcy złotych). 2. Kredyt udzielony będzie w złotych (PLN) 3. Karencja w spłacie kredytu do dnia 29.09.2019 r. 4. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca wg następującego harmonogramu: 30.09.2019- 10 000 zł, 31.03.2020- 10 000 zł; 31.03.2021 - 10 000 zł; 31.03.2022 - 5000 zł; 31.03.2023 - 85 000 zł; 30.06.2023 - 85 000 zł; 30.09.2023 - 85 000 zł; 31.12.2023 - 85 000 zł; 31.03.2024 -95 000 zł; 30.06.2024 - 95 000 zł; 30.09.2024 - 95 000 zł; 31.12.2024 - 95 000 zł; 31.03.2025 - 110 000 zł; 30.06.2025 – 110 000 zł; 30.09.2025.- 110 000 zł; 31.12.2025 - 110 000 zł; 31.03.2026 -.100 000 zł; 31.03.2026 - 100 000 zł; 30.09.2026 - 100 000 zł; 31.12.2026 - 105 000 zł. 5. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Wójta Gminy Konstantynów z kontrasygnatą skarbnika Gminy. 6. Koszt obsługi kredytu:  na koszt kredytu składa się suma oprocentowania-odsetki, stała marża banku przez cały okres trwania umowy i prowizja jednorazowa płatna przy uruchomieniu kredytu. 7. Raty kapitałowe spłacane w ratach miesięcznych płatne ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca od 30.09. 2019 r. do 31.12.2026r. 8. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanych środków, płacone w ostatnim dniu każdego miesiąca poczynając od miesiąca, w którym zostanie uruchomiony kredyt. 9. Zobowiązanie z tytułu odsetek od kredytu liczone jako suma zmiennej stawki WIBOR 1M z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększone o stała marżę wykonawcy. 10. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość WIBOR 1M-1,64% (na dzień 03.09.2018r.) 11. Kapitalizacja odsetek nie jest dopuszczalna. 12. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365/366 dni. 13. Zamawiający dopuszcza pobranie prowizji od udzielonego kredytu. Nie dotyczy jednak pobierania prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania części kredytu oraz nie ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kwot spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 16. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub całości kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą do faktycznego zadłużenia. 17. W przypadku zmian strony ustalają nowy harmonogram w sprawie wykorzystania i spłaty kredytu, a dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy. 18. Środki z kredytu będą uruchomione na rachunek bieżący budżetu Gminy otwarty w Banku prowadzącym obsługę bankową Gminy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 327805.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 01
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 22
Kod pocztowy: 21-560
Miejscowość: Międzyrzec Podlaski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 284738.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 284738.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284738.21
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.