Przebudowa pomieszczeń w Oddziale Pediatrycznym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

Organizator

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 70
27200 Starachowice
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń wraz z ich remontem oraz budową wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w celu utworzenia izolatki na istniejącym Oddziale Pediatrycznym w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz pozostałą dokumentacja stanowiącą załączniki do niniejszej SIWZ

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500264794-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej: Przebudowa pomieszczeń w Oddziale Pediatrycznym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633601-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 29114175200000, ul. ul. Radomska 70, 27200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2745202 w. 182, e-mail pzozstarachowice.zp@interia.pl, faks 412 746 158.
Adres strony internetowej (url): http://zoz.starachowice.sisco.info/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pomieszczeń w Oddziale Pediatrycznym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
P/41/10/2018/RB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń wraz z ich remontem oraz budową wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w celu utworzenia izolatki na istniejącym Oddziale Pediatrycznym w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót oraz pozostałą dokumentacja stanowiącą załączniki do niniejszej SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „ Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia powyższe postępowanie. Uzasadnienie: – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.