Dostawa wyposażenia i sprzętu do Klubu Seniora w miejscowości Borki w ramach zadania „Klub seniora w Gminie Borki

Organizator

Gmina Borki
Wojska Polskiego 41
21345 Borki
Polska

Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia do Klubu seniora w Borkach, także instalację sprzętu, (gdy urządzenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obsłudze, (jeśli jest to wymagane). Zamówienie jest podzielone na części: Część I „Dostawa mebli oraz wyposażenia do Klubu seniora w miejscowości Borki” Część II „ Dostawa małego AGD do Klubu seniora w miejscowości Borki” Część III „Dostawa sprzętu multimedialnego do Klubu seniora w miejscowości Borki” 1) Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia. 2) Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotów zamówienia, Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła urządzenia o lepszych parametrach. 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265515-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Gmina Borki: Dostawa wyposażenia i sprzętu do Klubu Seniora w miejscowości Borki w ramach zadania „Klub seniora w Gminie Borki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Klub seniora w Gminie Borki”, realizowany przez Gminę Borki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631390-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Borki, Krajowy numer identyfikacyjny 43101988500000, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 574 208, e-mail infrastruktury@borkiradzynskie.pl, faks 818 574 229.
Adres strony internetowej (url): https://ugborki.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia i sprzętu do Klubu Seniora w miejscowości Borki w ramach zadania „Klub seniora w Gminie Borki
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RRI.271.1.10.2018.MZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia do Klubu seniora w Borkach, także instalację sprzętu, (gdy urządzenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obsłudze, (jeśli jest to wymagane). Zamówienie jest podzielone na części: Część I „Dostawa mebli oraz wyposażenia do Klubu seniora w miejscowości Borki” Część II „ Dostawa małego AGD do Klubu seniora w miejscowości Borki” Część III „Dostawa sprzętu multimedialnego do Klubu seniora w miejscowości Borki” 1) Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia. 2) Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotów zamówienia, Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła urządzenia o lepszych parametrach. 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39150000-8

Dodatkowe kody CPV: 39100000-3, 30236000-2, 32322000-6, 39221000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa mebli oraz wyposażenia do Klubu seniora w miejscowości Borki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8048.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Domi Styl Maciej Banaszek
Email wykonawcy: andrzej.chagowski@gmail.com
Adres pocztowy: Minkowice 206
Kod pocztowy: 21-007
Miejscowość: Mełgiew
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9225.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9225.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16851.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa małego AGD do Klubu seniora w miejscowości Borki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6016.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe "UNIGA"
Email wykonawcy: biuro.uniga@op.pl
Adres pocztowy: ul. Rejtana 22/98
Kod pocztowy: 35-310
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8034.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8034.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10945.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dostawa sprzętu multimedialnego do Klubu seniora w miejscowości Borki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14634.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Komputer 3000 Sp. z o.o.
Email wykonawcy: grzegorz@k3000.pl
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 12
Kod pocztowy: 21-500
Miejscowość: Biała Podlaska
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17323.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17323.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19372.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.