świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

Organizator

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Plac Dominikański 3
37700 Przemyśl
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-06 00:00

Opis

świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 Akcja Zimowego Utrzymania Dróg prowadzona będzie na dwóch Okręgach Nr 1 Okręg Przemyśl obejmujący: Obwód Przemyśl ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Przemyśl, lub miasta Przemyśla ) Obwód Orły – Żurawica (baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Żurawica , Gminy Orły lub m. Przemyśl), Obwód Stubno Medyka ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Stubno lub gm. Medyka . Dopuszcza się możliwość lokalizacji bazy na terenie m. Przemyśla lub Gm. Przemyśl) Obwód Fredropol ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Przemyśl lub na terenie Gm. Przemyśl i GM. Fredropol ) Obwód Krasiczyn ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Przemyśl, Żurawica, Krasiczyn lub miasta Przemyśla ) Nr 2 Okręg Ruszelczyce obejmujący : Obwód Krzywcza – Dubiecko ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Ruszelczyce lub na terenie innych miejscowości w/w Gmin). Obwód Bircza ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Bircza ) Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Przemyskim prowadzone będą na łącznej długości 413,021 km, dróg powiatowych. Pozostałe odcinki o nawierzchni gruntowej zostały wyłączone z Zimowego Utrzymania Dróg. Utrzymaniem zimowym objęte zostanie na Okręgu Przemyśl 243,137 km dróg, na Okręgu Ruszelczyce 169,884km dróg. Droga Powiatowa Nr 2089 R Arłamów – Makowa utrzymywana będzie przez Ośrodek Wypoczynkowy w Arłamowie ( na podstawie umowy – zlecenia) . Droga powiatowa Nr 2087R R Olszany-Zalesie-Prałkowce utrzymywana będzie przez osobę fizyczną ( na podstawie umowy o świadczenie usług) . Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w V standardzie świadczone będą sprzętem Wykonawcy. Ustala się czas pracy przy usługach zimowych dla dróg powiatowych do 16 godz. na dobę (tj. od godz. 2.00 do godz. 18.00) z możliwością wydłużenia do 24 godzinnej pracy w zależności od istniejących warunków atmosferycznych ( dla stanu B i C). Czas trwania dyżurów oraz zakres czynności dyżurnych uzależniony jest od stanu zimowego utrzymania dróg w danym czasie

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500264901-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu: świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632990-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65094538400000, ul. Plac Dominikański 3, 37700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 750 025, e-mail zdpprzemysl@op.pl, faks 166 750 022.
Adres strony internetowej (url): www.zdpp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 Akcja Zimowego Utrzymania Dróg prowadzona będzie na dwóch Okręgach Nr 1 Okręg Przemyśl obejmujący: Obwód Przemyśl ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Przemyśl, lub miasta Przemyśla ) Obwód Orły – Żurawica (baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Żurawica , Gminy Orły lub m. Przemyśl), Obwód Stubno Medyka ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Stubno lub gm. Medyka . Dopuszcza się możliwość lokalizacji bazy na terenie m. Przemyśla lub Gm. Przemyśl) Obwód Fredropol ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Przemyśl lub na terenie Gm. Przemyśl i GM. Fredropol ) Obwód Krasiczyn ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Przemyśl, Żurawica, Krasiczyn lub miasta Przemyśla ) Nr 2 Okręg Ruszelczyce obejmujący : Obwód Krzywcza – Dubiecko ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Ruszelczyce lub na terenie innych miejscowości w/w Gmin). Obwód Bircza ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Bircza ) Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Przemyskim prowadzone będą na łącznej długości 413,021 km, dróg powiatowych. Pozostałe odcinki o nawierzchni gruntowej zostały wyłączone z Zimowego Utrzymania Dróg. Utrzymaniem zimowym objęte zostanie na Okręgu Przemyśl 243,137 km dróg, na Okręgu Ruszelczyce 169,884km dróg. Droga Powiatowa Nr 2089 R Arłamów – Makowa utrzymywana będzie przez Ośrodek Wypoczynkowy w Arłamowie ( na podstawie umowy – zlecenia) . Droga powiatowa Nr 2087R R Olszany-Zalesie-Prałkowce utrzymywana będzie przez osobę fizyczną ( na podstawie umowy o świadczenie usług) . Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w V standardzie świadczone będą sprzętem Wykonawcy. Ustala się czas pracy przy usługach zimowych dla dróg powiatowych do 16 godz. na dobę (tj. od godz. 2.00 do godz. 18.00) z możliwością wydłużenia do 24 godzinnej pracy w zależności od istniejących warunków atmosferycznych ( dla stanu B i C). Czas trwania dyżurów oraz zakres czynności dyżurnych uzależniony jest od stanu zimowego utrzymania dróg w danym czasie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Obwód Przemyśl
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe, Roboty ziemne - Stanisław Drak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hubala 10
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 87372.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87372.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 131328.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Obwód Prły-Żurawica
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 173400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AUTO-TRANSFER Bogusław Brożyna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pikulicka 16
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 187704.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187704.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 272376.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Obwód Stubno-Medyka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 80020.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe, Roboty Ziemne - Stanisław Drak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hubala 10
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 107784.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107784.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139860.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Obwód Fredropol
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 145400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AUTO-TRANSFER Bogusław Brożyna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pikulicka 16
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 179172.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179172.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179172.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Obwód Krasiczyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 68900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Transportowo-Drogowy Jolanta Oleksów
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sielecka 2
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 83916.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83916.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118260.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Obwód Krzywcza-Dubiecko
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 167600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bieżące Utrzymanie Dróg - Mariusz Ślimak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ruszelczyce 107
Kod pocztowy: 37-755
Miejscowość: Krzywcza
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 233928.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 233928.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233928.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Obwód Bircza
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 204800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Transportowo-Drogowych i Budowlanych Eugeniusz Kos
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mjr Kusiaka 8
Kod pocztowy: 37-740
Miejscowość: Bircza
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 324777.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 324777.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 324777.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.