Usługi odwozu uczniów po zajęciach projektowych

Organizator

Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Sieniawie
Sieniawa 92
34723 Sieniawa
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-06 00:00

Opis

Przedmiotem zamówienia są usługi odwozu uczniów oddziałów gimnazjalnych po zajęciach projektowych w ramach projektu p.n. "JA w świecie = przyroda + matematyka + informatyka" wraz z opiekunem. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie szacunkowo w ciągu całego okresu obowiązywania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 23 maja 2019 roku tras przejazdu o łącznej długości maksymalnie do 3291 km. Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie dla uczniów opiekuna, który posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania opieki nad uczniami oraz posiada ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500264879-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Sieniawie: Usługi odwozu uczniów po zajęciach projektowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPMP.10.01.03-12-0292/16 p.n. "JA w świecie = przyroda + matematyka + informatyka" realizowany w SP w Rabie Wyżnej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633354-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Sieniawie Adres: Sieniawa 92, 34-723 Sieniawa Dyrektor: Bogusława Warciak Telefon/fax - 182 775 704 e-mail: boguslawa.worciak@gmail.com www: www.spsieniawa.rabawyzna.pl w imieniu Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 120

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Sieniawie, Krajowy numer identyfikacyjny 49045283400000, ul. Sieniawa 92, 34723 Sieniawa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 775 704, e-mail boguslawa.worciak@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url): www.spsieniawa.rabawyzna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi odwozu uczniów po zajęciach projektowych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SP.S/271/2/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi odwozu uczniów oddziałów gimnazjalnych po zajęciach projektowych w ramach projektu p.n. "JA w świecie = przyroda + matematyka + informatyka" wraz z opiekunem. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie szacunkowo w ciągu całego okresu obowiązywania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 23 maja 2019 roku tras przejazdu o łącznej długości maksymalnie do 3291 km. Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie dla uczniów opiekuna, który posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania opieki nad uczniami oraz posiada ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60170000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 61738.11
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Rapsług Rapacz Grażyna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Spytkowice 603a
Kod pocztowy: 34-745
Miejscowość: Spytkowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55883.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55883.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55883.52
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.