Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Kraszewskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Organizator

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Za Torem 22
30542 Kraków
Polska

Opis

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty ogólnobudowlane wraz z zakupem lub wykonaniem, dostawą i montażem elementów małej architektury oraz wykonaniem nawierzchni, a także wykonanie nasadzeń zieleni, odpowiednio do niżej opisanego zakresu ogólnego, a szczegółowo przedstawionego w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej z załącznikami, wzorze umowy i wzorze formularza oferty i jego załączników. 1.2 Miejsce wykonania robót budowlanych – zieleniec przy ul. Kraszewskiego, dz. nr 385/1, obr. 14 jedn. ewid Krowodrza. 1.3 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie opisanej wyżej działki poprzez między innymi: 1.3.1 Budowę elementów małej architektury, w tym między innymi ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, ekspozytora, biblioteczki oraz tablic, 1.3.2 Wykonanie nawierzchni z płyt bazaltowych, 1.3.3 Wykonanie nawierzchni ze żwiru, 1.3.4 Wykonanie nawierzchni z płyt wapiennych, 1.3.5 Wykonanie nasadzeń roślinności wraz z pielęgnacją zieleni w okresie gwarancji, 1.3.6 Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni, 1.3.7 Demontaż i utylizacja istniejących elementów małej architektury (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego opracowania i zestawieniem tabelarycznym w formacie Excel – 1 plik zawierający jeden arkusz), 1.3.8 Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji w programie R3 Trees, zgodnie z załączoną do SIWZ instrukcją programu. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR, instrukcja programu R3 Trees, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik C do SIWZ i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) oraz Załącznik B do SIWZ w formie załączonych tabel elementów małej architektury i roślin wskazanych w formularzu oferty odpowiednio dla całości zamówienia wraz ze wskazaniem producenta/ów, typu/ów, numeru/ów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń małej architektury pozwalających na ich identyfikację i weryfikację. 1.5 Prace muszą być zrealizowane zgodnie dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarem, stanowiącymi załącznik nr C do niniejszego SIWZ, przy czym Zamawiający zaznacza i podkreśla, że załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do określenia zakresu zamówienia i jego wyceny są zapisy SIWZ oraz dokumentacja projektowa i STWiOR. 1.6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zaakceptowania projektu organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności związanych z procedurami Zarządu Infrastruktury i Transportu m.in. dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZIKiT 7) i zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZIKIT (procedura ZIKiT 12), jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.7. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa, STWiOR. 1.8. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.9. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.10. Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.12. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do zabezpieczenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Zabezpieczenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. 1.13. Zamawiający prz...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265086-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Kraszewskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608705-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500218900-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 361777097, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, faks +48123418487.
Adres strony internetowej (url): https://zzm.krakow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://zzm.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Kraszewskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
110/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty ogólnobudowlane wraz z zakupem lub wykonaniem, dostawą i montażem elementów małej architektury oraz wykonaniem nawierzchni, a także wykonanie nasadzeń zieleni, odpowiednio do niżej opisanego zakresu ogólnego, a szczegółowo przedstawionego w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej z załącznikami, wzorze umowy i wzorze formularza oferty i jego załączników. 1.2 Miejsce wykonania robót budowlanych – zieleniec przy ul. Kraszewskiego, dz. nr 385/1, obr. 14 jedn. ewid Krowodrza. 1.3 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie opisanej wyżej działki poprzez między innymi: 1.3.1 Budowę elementów małej architektury, w tym między innymi ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, ekspozytora, biblioteczki oraz tablic, 1.3.2 Wykonanie nawierzchni z płyt bazaltowych, 1.3.3 Wykonanie nawierzchni ze żwiru, 1.3.4 Wykonanie nawierzchni z płyt wapiennych, 1.3.5 Wykonanie nasadzeń roślinności wraz z pielęgnacją zieleni w okresie gwarancji, 1.3.6 Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni, 1.3.7 Demontaż i utylizacja istniejących elementów małej architektury (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego opracowania i zestawieniem tabelarycznym w formacie Excel – 1 plik zawierający jeden arkusz), 1.3.8 Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji w programie R3 Trees, zgodnie z załączoną do SIWZ instrukcją programu. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR, instrukcja programu R3 Trees, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik C do SIWZ i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) oraz Załącznik B do SIWZ w formie załączonych tabel elementów małej architektury i roślin wskazanych w formularzu oferty odpowiednio dla całości zamówienia wraz ze wskazaniem producenta/ów, typu/ów, numeru/ów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń małej architektury pozwalających na ich identyfikację i weryfikację. 1.5 Prace muszą być zrealizowane zgodnie dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarem, stanowiącymi załącznik nr C do niniejszego SIWZ, przy czym Zamawiający zaznacza i podkreśla, że załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do określenia zakresu zamówienia i jego wyceny są zapisy SIWZ oraz dokumentacja projektowa i STWiOR. 1.6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zaakceptowania projektu organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności związanych z procedurami Zarządu Infrastruktury i Transportu m.in. dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZIKiT 7) i zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZIKIT (procedura ZIKiT 12), jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.7. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa, STWiOR. 1.8. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.9. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.10. Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.12. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do zabezpieczenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Zabezpieczenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. 1.13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących parków lub terenów rekreacyjnych, z elementami infrastruktury towarzyszącej, niezbędnymi instalacjami i przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, włącznie z elementami i urządzeniami oraz obiektami małej architektury, nawierzchniami, rekultywacją terenu, pielęgnacją lub nasadzeniami zieleni. 1.14. Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.15. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, murarskie oraz montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem nawierzchni, nasadzeniowe, jak i porządkowe były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. Zamawiający podkreśla, iż podana ilość osób jest minimalna, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji zamówienia takiej ilości osób, o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, aby umowa realizowana była należycie i terminowo. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia do dnia 22 października 2018r. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz w formie załączonych tabel elementów małej architektury i roślin wskazanych w formularzu oferty odpowiednio dla całości zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów oraz w formie załączonych tabel elementów małej architektury i roślin wskazanych w formularzu oferty odpowiednio dla całości zamówienia wraz ze wskazaniem producenta/ów, typu/ów, numeru/ów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń małej architektury pozwalających na ich identyfikację i weryfikację zgodności z wymaganiami opisanymi w SIWZ i jej załącznikach. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ i jej załączników w cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów wraz opisem oferowanych elementów oraz urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań SIWZ stanowią jedynie podstawę do oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ oraz do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych lub zaniechanych. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1 co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji na całość nasadzeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy, 5.2 co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na urządzenia, tj. dostarczone lub wykonane i zamontowane elementy małej architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.3 co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.4 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 5.5 Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45112720-8, 39113600-3, 34928480-6, 77310000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 164530.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Magdalena Przebinda VOGT STUDIO
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks. Skorupki 20/1
Kod pocztowy: 31-519
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 246762.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246762.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246762.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.