Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława

Organizator

Gmina Oława
pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
55200 Oława
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-06 00:00

Opis

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii określa załącznik nr 1 do SIWZ. - Szacunkowa (prognozowana) ilość dostarczanej energii: 2 014 274 kWh - Dostawa codzienna energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 Hz. - Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V grupy przyłączeniowej. - Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. - Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii, według cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ. 3.3. Integralną część przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265332-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Gmina Oława: Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618814-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Oława, Krajowy numer identyfikacyjny 93193486800000, ul. pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 133 044, e-mail przetarg@gminaolawa.pl, faks 717 234 634.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminaolawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RG.271.21.2018.ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii określa załącznik nr 1 do SIWZ. - Szacunkowa (prognozowana) ilość dostarczanej energii: 2 014 274 kWh - Dostawa codzienna energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 Hz. - Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V grupy przyłączeniowej. - Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. - Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii, według cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ. 3.3. Integralną część przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 476946.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELEKTRA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Skierniewicka 10A
Kod pocztowy: 01-230
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 921403.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 921403.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 953859.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.