Różny sprzęt komputerowy

Organizator

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice
małopolskie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

06/11/2018 S213 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • VI.
  • VII.

Polska-Wadowice: Różny sprzęt komputerowy

2018/S 213-488283

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 180-407588)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
Wadowice
34-100
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Grzybczyk
Tel.: +48 338232230
E-mail:
Faks: +48 338232230
Kod NUTS: PL21A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zzozwadowice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Wdrożenie domeny Active Directory wraz z zakupem sprzętu komputerowego, zakup i wdrożenie systemów do zarządzania i elektronicznej inwentaryzacji infrastrukturą IT i aparaturą medyczną dla ZZOZ w Wadowicach

Numer referencyjny: ZP/PRZET/UE/9/2018
II.1.2) Główny kod CPV
30236000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie domeny Active Directory wraz z zakupem sprzętu komputerowego, zakup i wdrożenie systemów do zarządzania i elektronicznej inwentaryzacji infrastrukturą IT i aparaturą medyczną dla ZZOZ w Wadowicach. Zamówienie podzielone jest na 4 części – Pakiety, z których każde stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 180-407588

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 4.5.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowychjest ZZOZ w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5, e-mail: ;www.zzozwadowice.pl, tel.(33)8721280 fax.(33)8234687.- inspektorem ochrony danych w ZZOZ wWadowicach , - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP/PRZET/UE/9/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąosoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy zdnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz 1579 i 2018), dalej „uPzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnymz uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.; − na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualnena dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlegawykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżejWykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanympodpisem elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymiw SIWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodziktórakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 u Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 uPzp. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu orazoświadczeń, o których mowa w §5 pkt od 1 do 6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Zamawiający, zgodnie zgodnie z art. 24aa uPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności o...

Powinno być:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZOZ w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5, e-mail: ; www.zzozwadowice.pl, tel. (33)8721280, faks (33)8234687,

– inspektorem ochrony danych w ZZOZ wWadowicach ,

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP/PRZET/UE/9/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „uPzp”;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z uPzp;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4, 7, 8 i 9 uPzp. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w §5 pkt od 1 do 6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:30
VII.2) Inne dodatkowe informacje: