Modernizacja lokali użytkowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego – „Centrum Lokalne przy Pl. Hallera modernizacja lokali użytkowych” (Etap I). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.79.2018

Organizator

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Jagiellońska 23
03719 Warszawa
Polska

Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali użytkowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego – „Centrum Lokalne przy Pl. Hallera modernizacja lokali użytkowych” (Etap I) w podziale na: Część I – lokal przy Pl. Hallera 5 lokal 3a w Warszawie; Część II – lokal przy Pl. Hallera 5 lokal 6a w Warszawie; Część III – lokal przy Pl. Hallera 6 lokal 1a w Warszawie; Część IV – lokal przy Pl. Hallera 8 lokal 1a w Warszawie; Część V – lokal przy Pl. Hallera 9 lokal 140 w Warszawie; Część VI – lokal przy ul. Jagiellońskiej 56 lokal 1/1a w Warszawie. Szczegółowy zakres robót, zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji został określony w siwz oraz w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Projekcie budowlanym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 3a w Warszawie, Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 3a w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 3a w Warszawie – Załącznik Nr 5/I do siwz; Projekcie budowlanym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 6a w Warszawie, Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 6a w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 6a w Warszawie – Załącznik Nr 5/II do siwz; Projekcie budowlanym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 6 lokal 1a w Warszawie, Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 6 lokal 1a w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 6 lokal 1a w Warszawie – Załącznik Nr 5/III do siwz; Projekcie budowlanym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 8 lokal 1a w Warszawie, Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 8 lokal 1a w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 8 lokal 1a w Warszawie – Załącznik Nr 5/IV do siwz; Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 9 lokal 140 w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 9 lokal 140 w Warszawie – Załącznik Nr 5/V do siwz; Projekcie budowlanym remontu lokalu usługowego przy ul. Jagiellońskiej 56 lokal 1/1a w Warszawie, Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy ul. Jagiellońskiej 56 lokal 1/1a w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu lokalu usługowego przy ul. Jagiellońskiej 56 lokal 1/1a w Warszawie – Załącznik Nr 5/VI do siwz; Projekcie budowlanym wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach usługowych (Pl. Hallera 5 lokal 6a; Pl. Hallera 6 lokal 1a; Pl. Hallera 8 lokal 1a; Pl. Hallera 9 lokal 140); Projekcie budowlano-wykonawczym standaryzacji witryn lokali usługowych przy Pl. Hallera w Warszawie; Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych wymiany i standaryzacji witryn lokali usługowych na Pl. Hallera - Załącznik Nr 6 do siwz; Przedmiarach – załącznik Nr 4/I, Nr 4/II, Nr 4/III, Nr 4/IV, Nr 4/V, Nr 4/VI do siwz; Projekcie umowy – załącznik Nr 7/I – dot. części I i VI; załącznik Nr 7/II – dot. części II, III i IV oraz załącznik Nr 7/III – dot. części V i siwz.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265453-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Warszawa: Modernizacja lokali użytkowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego – „Centrum Lokalne przy Pl. Hallera modernizacja lokali użytkowych” (Etap I). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.79.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596403-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500223603-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 011513343, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48228186741, e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl, faks +48228186741.
Adres strony internetowej (url): www.zgn-praga-pn.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja lokali użytkowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego – „Centrum Lokalne przy Pl. Hallera modernizacja lokali użytkowych” (Etap I). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.79.2018
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DNZP.261.79.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali użytkowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego – „Centrum Lokalne przy Pl. Hallera modernizacja lokali użytkowych” (Etap I) w podziale na: Część I – lokal przy Pl. Hallera 5 lokal 3a w Warszawie; Część II – lokal przy Pl. Hallera 5 lokal 6a w Warszawie; Część III – lokal przy Pl. Hallera 6 lokal 1a w Warszawie; Część IV – lokal przy Pl. Hallera 8 lokal 1a w Warszawie; Część V – lokal przy Pl. Hallera 9 lokal 140 w Warszawie; Część VI – lokal przy ul. Jagiellońskiej 56 lokal 1/1a w Warszawie. Szczegółowy zakres robót, zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji został określony w siwz oraz w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Projekcie budowlanym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 3a w Warszawie, Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 3a w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 3a w Warszawie – Załącznik Nr 5/I do siwz; Projekcie budowlanym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 6a w Warszawie, Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 6a w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 5 lokal 6a w Warszawie – Załącznik Nr 5/II do siwz; Projekcie budowlanym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 6 lokal 1a w Warszawie, Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 6 lokal 1a w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 6 lokal 1a w Warszawie – Załącznik Nr 5/III do siwz; Projekcie budowlanym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 8 lokal 1a w Warszawie, Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 8 lokal 1a w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 8 lokal 1a w Warszawie – Załącznik Nr 5/IV do siwz; Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 9 lokal 140 w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu lokalu usługowego przy Pl. Hallera 9 lokal 140 w Warszawie – Załącznik Nr 5/V do siwz; Projekcie budowlanym remontu lokalu usługowego przy ul. Jagiellońskiej 56 lokal 1/1a w Warszawie, Projekcie budowlano wykonawczym remontu lokalu usługowego przy ul. Jagiellońskiej 56 lokal 1/1a w Warszawie oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu lokalu usługowego przy ul. Jagiellońskiej 56 lokal 1/1a w Warszawie – Załącznik Nr 5/VI do siwz; Projekcie budowlanym wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach usługowych (Pl. Hallera 5 lokal 6a; Pl. Hallera 6 lokal 1a; Pl. Hallera 8 lokal 1a; Pl. Hallera 9 lokal 140); Projekcie budowlano-wykonawczym standaryzacji witryn lokali usługowych przy Pl. Hallera w Warszawie; Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych wymiany i standaryzacji witryn lokali usługowych na Pl. Hallera - Załącznik Nr 6 do siwz; Przedmiarach – załącznik Nr 4/I, Nr 4/II, Nr 4/III, Nr 4/IV, Nr 4/V, Nr 4/VI do siwz; Projekcie umowy – załącznik Nr 7/I – dot. części I i VI; załącznik Nr 7/II – dot. części II, III i IV oraz załącznik Nr 7/III – dot. części V i siwz.

II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji od dnia 14.09.2018 r. do dnia 09.11.2018 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III – lokal przy Pl. Hallera 6 lokal 1a w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/09/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe REMBUDAN Andrzej Brodziński, rembudan@o2.pl, ul. Warszawska 22 Stasi Las, 05-140, Serock, kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1089090.46 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV – lokal przy Pl. Hallera 8 lokal 1a w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/09/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe REMBUDAN Andrzej Brodziński, rembudan@o2.pl, ul. Warszawska 22, Stasi Las, 05-140, Serock, kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 265851.29 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część VI – lokal przy ul. Jagiellońskiej 56 lokal 1/1a w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/09/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe REMBUDAN Andrzej Brodziński, rembudan@o2.pl, ul. Warszawska 22, Stasi Las, 05-140, Serock, kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 410459.59 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/11/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót nieprzewidzianych - prac konserwatorsko restauratorskich, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia (dot. części III, IV i VI) oraz wysokości wynagrodzenia (dot. części III i IV)
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy do kwoty część III - netto 1 145 558,46 PLN - brutto 1 409 036,91 PLN. część IV - netto 277 198,29 PLN - brutto 340 953,90 PLN oraz terminu realizacji zamówienia część III, IV i VI do dnia 20.12.2018 r.