Urządzenia medyczne

Organizator

Gmina Miasta Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pomorskie
Polska
Źródło:Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-06 00:00
Termin składania ofert:2018-11-20 10:00
Pozostały czas na złożenie oferty:

4 dni 20 godz.

Opis

Treść zapytania publicznego

06/11/2018 S213 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • VI.
  • VII.

Polska-Gdańsk: Urządzenia medyczne

2018/S 213-488272

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 186-419746)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk
80-803
Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych
Tel.: +48 587684640
E-mail:
Faks: +48 587684829
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.copernicus.gda.pl

I.1) Nazwa i adresy
COPERNICUS Pomiot Leczniczy Sp. z o.o.- podmiot, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania
ul. Nowe Ogrody 1-6
Gdańsk
80-803
Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych
Tel.: +48 587684640
E-mail:
Faks: +48 587684829
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.copernicus.gda.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego.

Numer referencyjny: D10.251.63.C.2018
II.1.2) Główny kod CPV
33100000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach porozumienia w zakresie współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk a Województwem Pomorskim (CPV: 33100000-1, 33169000-2). Przedmiot zamówienia składa się z następujących pakietów: 1) Pakiet 1 – Aparat RTG – cyfrowy aparat RTG typu telekomando – 1 szt, 2) Pakiet 2 – Aparat USG klasy Premium – 1 szt, 3) Pakiet 3 – Aparat USG – 1 szt, 4) Pakiet 4 – Instrumentarium do rewizji endoprotez.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 186-419746

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2) Inne dodatkowe informacje: