Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2018/2019r

Organizator

Gmina Siepraw
ul. Kawęciny 30
32447 Siepraw
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-06 00:00

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Siepraw w sezonie zimowym 2018/2019r., w tym usług zwalczania gołoledzi i odśnieżania zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku Nr 8 do SIWZ i standardami określonymi w załączniku Nr 9 do SIWZ. 2. Długość dróg przewidziana do zimowego utrzymania to 56,96 km. 3. Wykaz dróg, parkingów, placów, na których wykonywane będą usługi oraz kolejność wykonywania usług dotyczących odśnieżania i usuwania śliskości i gołoledzi zawiera załącznik nr 7 do SIWZ . 4. Parkingi i zatoki autobusowe przy Szkołach Podstawowych, Przedszkolu w Sieprawiu, Hali Sportowej muszą być odśnieżone najpóźniej do godziny 7:00. 5. Zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane przez Wykonawcę w następujący sposób: 1) zimowe utrzymanie dróg Wykonawca będzie wykonywał własnym sprzętem i z własnego materiału, 2) zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane przez Wykonawcę w następujący sposób: a) pełnienie dyżurów, w czasie, których Wykonawca sprawdza stan dróg i obserwuje warunki pogodowe w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do przywracania bezpiecznych warunków drogowych, tj. do osiągnięcia standardów opisanych w zał. 9 do SIWZ. Ten czas realizacji umowy strony umowy nazywają akcją bierną. W czasie akcji biernej Wykonawca utrzymuje sprzęt i personel w gotowości do podjęcia akcji czynnej, o której mowa w pkt. b, b) przywracanie przejezdności dróg (odśnieżanie, usuwanie śliskości itp),tj. do osiągnięcia standardów opisanych w zał. 9 do SIWZ - ten czas realizacji umowy strony umowy nazywają akcją czynną. 3) Zamawiający wzywa Wykonawcę e-mailem/telefonicznie do przystąpienia do podjęcia działań w ramach akcji biernej, 4) Wykonawca przystępuje do akcji biernej nie później niż 4 godziny od otrzymania wezwania Zamawiającego, o czym zawiadamia Zamawiającego pisemnie e-mailem/telefonicznie, 5) Rozpoczętą akcje bierną Zamawiający może zawiesić, o czym powiadomi Wykonawcę mailem/telefonicznie, 6) Za czas od zawarcia umowy do rozpoczęcia akcji biernej oraz w czasie zawieszenia akcji biernej Wykonawca nie otrzymuje wynagrodzenia, 7) w czasie akcji biernej Wykonawca decyduje o rozpoczęciu akcji czynnej kierując się warunkami pogodowymi, Wykonawca jest zobowiązany podjąć akcję czynną także na żądanie Zamawiającego w czasie zaoferowanym przez Wykonawcę (nie później niż 60min) od otrzymania żądania od Zamawiającego (e-mailem/telefonicznie), 8) O podjęciu akcji czynnej Wykonawca zawiadamia e-mailem/telefonicznie Zamawiającego. 9) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego (e-mailem/telefonicznie) o osiągnięciu na drogach standardu opisanego w zał. 9 do SIWZ i podejmuje działania właściwe dla akcji biernej, 10) Nieuzasadnione prowadzenie akcji czynnej przez Wykonawcę powoduje utratę wynagrodzenia za daną dobę, 11) Zamawiający może w sytuacjach nagłej zmiany warunków atmosferycznych wymagających niezwłocznego podjęcia akcji czynnej wezwać Wykonawcę do niezwłocznego rozpoczęcia akcji czynnej z pominięciem akcji biernej. 12) W przypadku zmiany w ciągu doby akcji biernej na akcję czynną (z akcji czynnej na akcję bierną) Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie wg stawki dla akcji czynnej bez względu na liczbę godzin trwania tej akcji w ciągu doby, 13) Doba dla potrzeb tej umowy to czas od godziny 19:00 do godziny 19:00. 6. Wykonawca musi być dyspozycyjny całą dobę. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej do komunikowania się pracownika Urzędu Gminy Siepraw z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Siepraw. 8. Dostawę materiałów niezbędnych do prowadzenia zimowego utrzymania dróg zapewnia Wykonawca. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki, kolizje dro...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500264829-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Gmina Siepraw: Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2018/2019r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615980-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Siepraw, Krajowy numer identyfikacyjny 54752000000, ul. ul. Kawęciny 30, 32447 Siepraw, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 3721811, 3721819, 3721807, e-mail gmina@siepraw.pl, faks 123 721 806.
Adres strony internetowej (url): www.siepraw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w Gminie Siepraw w sezonie zimowym 2018/2019r
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IIGZP.271.10.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Siepraw w sezonie zimowym 2018/2019r., w tym usług zwalczania gołoledzi i odśnieżania zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku Nr 8 do SIWZ i standardami określonymi w załączniku Nr 9 do SIWZ. 2. Długość dróg przewidziana do zimowego utrzymania to 56,96 km. 3. Wykaz dróg, parkingów, placów, na których wykonywane będą usługi oraz kolejność wykonywania usług dotyczących odśnieżania i usuwania śliskości i gołoledzi zawiera załącznik nr 7 do SIWZ . 4. Parkingi i zatoki autobusowe przy Szkołach Podstawowych, Przedszkolu w Sieprawiu, Hali Sportowej muszą być odśnieżone najpóźniej do godziny 7:00. 5. Zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane przez Wykonawcę w następujący sposób: 1) zimowe utrzymanie dróg Wykonawca będzie wykonywał własnym sprzętem i z własnego materiału, 2) zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane przez Wykonawcę w następujący sposób: a) pełnienie dyżurów, w czasie, których Wykonawca sprawdza stan dróg i obserwuje warunki pogodowe w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do przywracania bezpiecznych warunków drogowych, tj. do osiągnięcia standardów opisanych w zał. 9 do SIWZ. Ten czas realizacji umowy strony umowy nazywają akcją bierną. W czasie akcji biernej Wykonawca utrzymuje sprzęt i personel w gotowości do podjęcia akcji czynnej, o której mowa w pkt. b, b) przywracanie przejezdności dróg (odśnieżanie, usuwanie śliskości itp),tj. do osiągnięcia standardów opisanych w zał. 9 do SIWZ - ten czas realizacji umowy strony umowy nazywają akcją czynną. 3) Zamawiający wzywa Wykonawcę e-mailem/telefonicznie do przystąpienia do podjęcia działań w ramach akcji biernej, 4) Wykonawca przystępuje do akcji biernej nie później niż 4 godziny od otrzymania wezwania Zamawiającego, o czym zawiadamia Zamawiającego pisemnie e-mailem/telefonicznie, 5) Rozpoczętą akcje bierną Zamawiający może zawiesić, o czym powiadomi Wykonawcę mailem/telefonicznie, 6) Za czas od zawarcia umowy do rozpoczęcia akcji biernej oraz w czasie zawieszenia akcji biernej Wykonawca nie otrzymuje wynagrodzenia, 7) w czasie akcji biernej Wykonawca decyduje o rozpoczęciu akcji czynnej kierując się warunkami pogodowymi, Wykonawca jest zobowiązany podjąć akcję czynną także na żądanie Zamawiającego w czasie zaoferowanym przez Wykonawcę (nie później niż 60min) od otrzymania żądania od Zamawiającego (e-mailem/telefonicznie), 8) O podjęciu akcji czynnej Wykonawca zawiadamia e-mailem/telefonicznie Zamawiającego. 9) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego (e-mailem/telefonicznie) o osiągnięciu na drogach standardu opisanego w zał. 9 do SIWZ i podejmuje działania właściwe dla akcji biernej, 10) Nieuzasadnione prowadzenie akcji czynnej przez Wykonawcę powoduje utratę wynagrodzenia za daną dobę, 11) Zamawiający może w sytuacjach nagłej zmiany warunków atmosferycznych wymagających niezwłocznego podjęcia akcji czynnej wezwać Wykonawcę do niezwłocznego rozpoczęcia akcji czynnej z pominięciem akcji biernej. 12) W przypadku zmiany w ciągu doby akcji biernej na akcję czynną (z akcji czynnej na akcję bierną) Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie wg stawki dla akcji czynnej bez względu na liczbę godzin trwania tej akcji w ciągu doby, 13) Doba dla potrzeb tej umowy to czas od godziny 19:00 do godziny 19:00. 6. Wykonawca musi być dyspozycyjny całą dobę. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej do komunikowania się pracownika Urzędu Gminy Siepraw z kierowcami pracującymi w terenie i pełniącymi dyżur. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Siepraw. 8. Dostawę materiałów niezbędnych do prowadzenia zimowego utrzymania dróg zapewnia Wykonawca. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki, kolizje drogowe) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonywania usług przy zimowym utrzymaniu dróg
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 196296.29
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa Tadeus Hołuj
Email wykonawcy: tadek.holuj@gmail.com
Adres pocztowy: Jawornik 480
Kod pocztowy: 32-400
Miejscowość: Myślenice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 224000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 224000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224000.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.