Budowa Przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania

Organizator

Zarząd Inwestycji Miejskich
Januszowicka 15 a
53135 Wrocław
Polska

Opis

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu w zakresie : 1.1. budowy 8 – oddziałowego przedszkola z węzłem żywienia w formie kuchni pełnej i niezbędnym wyposażeniem, 1.2. przebudowy i kapitalnego remont istniejącego budynku pomocniczego, 1.3. zagospodarowania terenu, w tym: -budowa drogi wewnętrznej pełniącej funkcji drogi ppoż. wraz z miejscami postojowymi,-budowa ciągów pieszych i placów utwardzonych, -budowa placów zabaw, -ogrodzenie działki oraz ogrodzenia wewnętrznego, -mała architektura (ławki, kosze na odpadki, karmniki dla ptaków, miejsce gromadzenie odpadów, wiatę na rowery), -zieleń urządzona, -budowa sieci i przyłączy, 1.4. wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej,

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500265557-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Wrocław: Budowa Przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 503475-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500016434-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500046567-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Inwestycji Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 93104008800000, ul. Januszowicka 15 a, 53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 607 356, e-mail bzp@zim.wroc.pl, faks 071 360 73 31.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
NZ.362.1.Przedszkole Okulickiego.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu w zakresie : 1.1. budowy 8 – oddziałowego przedszkola z węzłem żywienia w formie kuchni pełnej i niezbędnym wyposażeniem, 1.2. przebudowy i kapitalnego remont istniejącego budynku pomocniczego, 1.3. zagospodarowania terenu, w tym: -budowa drogi wewnętrznej pełniącej funkcji drogi ppoż. wraz z miejscami postojowymi,-budowa ciągów pieszych i placów utwardzonych, -budowa placów zabaw, -ogrodzenie działki oraz ogrodzenia wewnętrznego, -mała architektura (ławki, kosze na odpadki, karmniki dla ptaków, miejsce gromadzenie odpadów, wiatę na rowery), -zieleń urządzona, -budowa sieci i przyłączy, 1.4. wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej,

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
71320000-7,
71220000-6,
45100000-8,
45111300-1,
45214100-1,
45210000-2,
45233120-6,
45231300-8,
45230000-8,
45233290-8,
45232460-4,
45232451-8,
54311000-0,
45315100-9,
45400000-1,
45330000-9,
45331100-7,
45331210-1,
45331210-1,
45342000-6,
45112723-9,
37535200-9,
77310000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zadanie 1:do 23.06.2018r., Zadanie 2: do 30.06.2019r. Zadanie 3: 01.07.2022r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/02/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
, , , , , kraj/woj.
OZ BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o., , ul. Fabryczna 20, 53-609, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 5743376.25 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/10/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe, zmiana wynagrodzenia i zmiana terminu wykonania w zakresie Zadania 2.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania Zadania 3
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność wykonania dodatkowych otworów i wykopów sondażowych w celu przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych, określonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, na terenie budowy Przedszkola przy ul. Okulickiego we Wrocławiu. Zmiana terminu rozpoczęcia prac w zakresie pielęgnacji zieleni (Zadanie 3) z uwagi na zmianę terminu zakończenia Zadania 2.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana wynagrodzenia z: 7738160.00 zł brutto na: 7762949.38 zł brutto oraz zmiana terminu wykonania Zadania 2 z: do 30.06.2019r. na: do 10.07.2019r. Zmiana terminu wykonania Zadania 3 (pielęgnacja zieleni) z: 01.07.2022r. na:11.07.2022r.