Dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Organizator

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
Siennica Różana
22304 Siennica Różana
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem „Nowa Szkoła Zawodowa” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I: Prasa warsztatowa (CPV 42636100-4) Część II: Prostownik z układem rozruchowym (CPV 31153000-3) Część III: Myjka wysokociśnieniowa (CPV 42924740-8) Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny oraz Certyfikat Bezpieczeństwa lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę. Całe zamówienie podzielone jest na części, Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500041639-N-2018 z dnia 26-02-2018 r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej: Dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 12- Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618908-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, Krajowy numer identyfikacyjny 18598500000, ul. Siennica Różana , 22304 Siennica Różana, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 759 287, e-mail siennicazs@wp.pl, faks 825 759 424.
Adres strony internetowej (url): www.ckrsiennica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem „Nowa Szkoła Zawodowa” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I: Prasa warsztatowa (CPV 42636100-4) Część II: Prostownik z układem rozruchowym (CPV 31153000-3) Część III: Myjka wysokociśnieniowa (CPV 42924740-8) Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny oraz Certyfikat Bezpieczeństwa lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę. Całe zamówienie podzielone jest na części, Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 42636100-4, 31153000-3, 42924740-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: zakup, dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 82550
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GAMA PLAWGO&ZAWISZA SP.J
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 75-122 KOSZALIN UL.SZCZECIŃSKA 25A
Kod pocztowy: 75-122
Miejscowość: KOSZALIN
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38048.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34993.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38048.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
WYKONAWCA Z NAJNIŻSZĄ OFERTĄ UCHYLIŁ SIĘ OD PODPISANIA UMOWY

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: zakup, dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.