Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

Organizator

Gmina Sobienie-Jeziory
ul. Garwolińska 16
08443 Sobienie Jeziory
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz rozplantowaniem na drogach gminnych i śródpolnych położonych na terenie gminy Sobienie-Jeziory (tj.: dostarczenie w miejsce wbudowania, równanie konserwowanej drogi, zagęszczenie poprzez wałowanie lub wibrowanie): 1)Kruszywa dolomitowego w ilości 2 000 ton, o frakcji 0 - 31,5 mm spełniającego polskie i europejskie normy jakości (13043:2004; PN-EN 13242+A1:2010; PN-EN 13043:2013; PN-EN 12620:2010). Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonywanie podbudowy dróg, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyładowane na drogi wskazane przez Zamawiającego. 2)Żużlu paleniskowego w ilości 1000 ton z przeznaczeniem na remonty dróg. Żużel paleniskowy powinien spełniać wymagania wynikające z ustawy o odpadach oraz posiadać atest lub inny dokument dopuszczający produkt do użycia przy remontach dróg. Należy dostarczyć żużel bez zanieczyszczeń innymi odpadami np. gruntem, śmieciami, gruzem, odpadami chemicznymi, drewnem, żelazem itp. Wymaga się, aby żużel paleniskowy był: - składowany na hałdzie, co najmniej przez 1 rok, - przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawartość części drobnych (popiołu) nie była większa od 15%, - przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mm i większe od 15 mm, - rozdrobniony (np. rozbity młotem) w zakresie dużych stopionych brył żużla, tak aby otrzymać z nich ziarna o wielkości 6-8 cm. 2.Wykonawca dostarczy materiał własnym transportem w ilościach i terminie uzgodnionym telefonicznie z 2 dniowym wyprzedzeniem i rozplantuje na drogach wskazanych przez Zamawiającego, położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory. Dostawy będą realizowane w godzinach od 7:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, przy użyciu dowolnego zestawu z tylnym wysypem. Kruszywo dolomitowe i żużel będą dostarczane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2018 r. Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie w/w norm. Wielkość dostaw kruszywa i żużlu na poszczególne drogi w sołectwach zostanie ustalona po wyborze oferty i będzie stanowiła załącznik do umowy. W ostatecznym rozliczeniu całkowitej ilości dostaw Zamawiający dopuszcza tolerancję w wys. 0-1 tony. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa innego niż dolomit.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500039472-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.
Gmina Sobienie-Jeziory: Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507107-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobienie-Jeziory, Krajowy numer identyfikacyjny 711582300, ul. ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie Jeziory, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 858 090, e-mail gminasj@gminasj.pl, faks 256 858 092.
Adres strony internetowej (url): www.sobieniejeziory.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PI.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz rozplantowaniem na drogach gminnych i śródpolnych położonych na terenie gminy Sobienie-Jeziory (tj.: dostarczenie w miejsce wbudowania, równanie konserwowanej drogi, zagęszczenie poprzez wałowanie lub wibrowanie): 1)Kruszywa dolomitowego w ilości 2 000 ton, o frakcji 0 - 31,5 mm spełniającego polskie i europejskie normy jakości (13043:2004; PN-EN 13242+A1:2010; PN-EN 13043:2013; PN-EN 12620:2010). Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonywanie podbudowy dróg, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyładowane na drogi wskazane przez Zamawiającego. 2)Żużlu paleniskowego w ilości 1000 ton z przeznaczeniem na remonty dróg. Żużel paleniskowy powinien spełniać wymagania wynikające z ustawy o odpadach oraz posiadać atest lub inny dokument dopuszczający produkt do użycia przy remontach dróg. Należy dostarczyć żużel bez zanieczyszczeń innymi odpadami np. gruntem, śmieciami, gruzem, odpadami chemicznymi, drewnem, żelazem itp. Wymaga się, aby żużel paleniskowy był: - składowany na hałdzie, co najmniej przez 1 rok, - przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawartość części drobnych (popiołu) nie była większa od 15%, - przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mm i większe od 15 mm, - rozdrobniony (np. rozbity młotem) w zakresie dużych stopionych brył żużla, tak aby otrzymać z nich ziarna o wielkości 6-8 cm. 2.Wykonawca dostarczy materiał własnym transportem w ilościach i terminie uzgodnionym telefonicznie z 2 dniowym wyprzedzeniem i rozplantuje na drogach wskazanych przez Zamawiającego, położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory. Dostawy będą realizowane w godzinach od 7:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, przy użyciu dowolnego zestawu z tylnym wysypem. Kruszywo dolomitowe i żużel będą dostarczane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2018 r. Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie w/w norm. Wielkość dostaw kruszywa i żużlu na poszczególne drogi w sołectwach zostanie ustalona po wyborze oferty i będzie stanowiła załącznik do umowy. W ostatecznym rozliczeniu całkowitej ilości dostaw Zamawiający dopuszcza tolerancję w wys. 0-1 tony. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa innego niż dolomit.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 14210000-6

Dodatkowe kody CPV: 14630000-6, 60100000-9, 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 139440.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. "BOGMAR" Bogusława Kałęcka
Email wykonawcy: bogmar@autograf.p
Adres pocztowy: Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28 A
Kod pocztowy: 08-443
Miejscowość: Sobienie-Jeziory
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 171510.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 171510.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 171510.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.