Montaż, demontaż, transport, konserwacja w sezonie, serwis po sezonie, magazynowanie instalacji świetlnej „Zimowej Iluminacji” do pokazów „ światło- dźwięk” wykorzystywanej w Multimedialnym Parku Fontann (w niecce głównej fontanny) przy Skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie luty 2018 – luty 2020

Organizator

Stołeczna Estrada
ul. Marszałkowska
00683 Warszawa
Polska

Opis

Montaż, demontaż, transport, konserwacja w sezonie, serwis po sezonie, magazynowanie instalacji świetlnej „Zimowej Iluminacji” do pokazów „ światło- dźwięk” wykorzystywanej w Multimedialnym Parku Fontann (w niecce głównej fontanny) przy Skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie luty 2018 – luty 2020 1. Zakres czynności/ harmonogram: a) sezon 2018/2019 - demontaż i transport instalacji do 28.02.2018 - posezonowy serwis instalacji - magazynowanie instalacji - transport i montaż instalacji zgodnie ze schematem konstrukcji do 7.12.2018 - uruchomienie instalacji od 8.12.2018 - serwis i dozór instalacji w trakcie ekspozycji do 15.02.2019 - demontaż i transport instalacji, - posezonowy serwis instalacji, - magazynowanie instalacji do czasu kolejnego montażu instalacji - ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji instalacji i magazynowania, b) sezon 2019/2020 - transport i montaż instalacji zgodnie ze schematem konstrukcji do 6.12.2019 - uruchomienie instalacji od 8.12.2018 - serwis i dozór instalacji w trakcie ekspozycji do 15.02.2020 - demontaż i transport instalacji, - ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji instalacji - utylizacja 2. Transport, montaż i demontaż dekoracji Gotowość specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku dekoracji. W tym posiadanie specjalistycznych regałów do transportu i magazynowania elementów fontanny (instalacji) z zamontowanym systemem iluminacji. Termin gotowości do funkcjonowania ekspozycji iluminacji Zamawiający wyznacza na 30 listopada w każdym sezonie ekspozycji. Zamawiający każdorazowo z minimum 14 dniowych wyprzedzeniem wyznacza termin montażu, inauguracji, demontażu instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu technicznego odpowiadającego za sprawne uruchomienie całości dekoracji podczas uroczystej inauguracji. Wykonawca zapewni synchroniczne uruchomienie instalacji wraz z oświetleniem Traktu Królewskiego. Wykonawca użyje techniki montażu zapewniające bezpieczną eksploatację podczas sezonu. Wykonawca podłączy instalację do istniejącego systemu nagłośnienia i wykona próby dźwięku oraz uzyska akceptację Zamawiającego. 3. posezonowy serwis instalacji, Posiadanie zaplecza magazynowo technicznego do wysuszenia, konserwacji, czyszczenia instalacji. Dysponowanie elementami składowymi potrzebnymi do naprawy i uzupełniania instalacji (kompatybilne oświetlenie LED).Przez cały okres ekspozycji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanów magazynowych elementów składowych instalacji, umożliwiających jej bieżące naprawy i konserwację. - mycie i suszenie instalacji, - sprawdzenie, przegląd, zabezpieczenie połączeń elektrycznych przed korozją, - ewentualna wymiany uszkodzonych elementów instalacji, - sprawdzenie systemu sterowania i dźwięku instalacji, - ew. przeprogramowanie systemu sterowania instalacją na podstawie przekazanego przez Zamawiającego programu do sterowania instalacją (grupa programów led pixel edition oraz protokół SPI). 4. Konserwacja i ubezpieczenie instalacji w trakcie ekspozycji, Nadzór i monitorowanie systemu sterowania instalacją. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy. Łączność poprzez 2. numery telefonii komórkowej i pocztę elektroniczną. Na zgłoszenia przekazywane poprzez Zamawiającego drogą elektroniczną należy po realizacji naprawy przekazać odpowiedź na adres poczty elektronicznej: anna.wojtkowiak@estrada.com.pl. Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin. Gotowość sprzętu do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w dekoracji. Ubezpieczenie instalacji na czas ekspozycji na wartość 1 000 000 zł brutto. 5. Magazynowanie Dysponowanie suchym, zabezpieczonym magazynem o sugerowanej pow. min 300 m2 z podjazdem dla samochodów 20T. i rampą rozładunkową. Sugerowana wielkość furty wjazdowej min. 3m x 4m. Okres dostępności przez Zmawiającego magazynu 12 m-cy. Ubezpieczenie magazynowanej instalacji na wartość 1 000 000 zł brutto 6. Posiadania przez Wykonawcę polisy OC na kwotę co najmniej 2 000 00...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500038125-N-2018 z dnia 21-02-2018 r.
Stołeczna Estrada: Montaż, demontaż, transport, konserwacja w sezonie, serwis po sezonie, magazynowanie instalacji świetlnej „Zimowej Iluminacji” do pokazów „ światło- dźwięk” wykorzystywanej w Multimedialnym Parku Fontann (w niecce głównej fontanny) przy Skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie luty 2018 – luty 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515715-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Stołeczna Estrada, Krajowy numer identyfikacyjny 27819000000, ul. ul. Marszałkowska , 00683 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 849-32-86, e-mail estrada@estrada.com.pl, faks 0-22 646-49-39.
Adres strony internetowej (url): www.estrada.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Montaż, demontaż, transport, konserwacja w sezonie, serwis po sezonie, magazynowanie instalacji świetlnej „Zimowej Iluminacji” do pokazów „ światło- dźwięk” wykorzystywanej w Multimedialnym Parku Fontann (w niecce głównej fontanny) przy Skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie luty 2018 – luty 2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Montaż, demontaż, transport, konserwacja w sezonie, serwis po sezonie, magazynowanie instalacji świetlnej „Zimowej Iluminacji” do pokazów „ światło- dźwięk” wykorzystywanej w Multimedialnym Parku Fontann (w niecce głównej fontanny) przy Skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie luty 2018 – luty 2020 1. Zakres czynności/ harmonogram: a) sezon 2018/2019 - demontaż i transport instalacji do 28.02.2018 - posezonowy serwis instalacji - magazynowanie instalacji - transport i montaż instalacji zgodnie ze schematem konstrukcji do 7.12.2018 - uruchomienie instalacji od 8.12.2018 - serwis i dozór instalacji w trakcie ekspozycji do 15.02.2019 - demontaż i transport instalacji, - posezonowy serwis instalacji, - magazynowanie instalacji do czasu kolejnego montażu instalacji - ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji instalacji i magazynowania, b) sezon 2019/2020 - transport i montaż instalacji zgodnie ze schematem konstrukcji do 6.12.2019 - uruchomienie instalacji od 8.12.2018 - serwis i dozór instalacji w trakcie ekspozycji do 15.02.2020 - demontaż i transport instalacji, - ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji instalacji - utylizacja 2. Transport, montaż i demontaż dekoracji Gotowość specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku dekoracji. W tym posiadanie specjalistycznych regałów do transportu i magazynowania elementów fontanny (instalacji) z zamontowanym systemem iluminacji. Termin gotowości do funkcjonowania ekspozycji iluminacji Zamawiający wyznacza na 30 listopada w każdym sezonie ekspozycji. Zamawiający każdorazowo z minimum 14 dniowych wyprzedzeniem wyznacza termin montażu, inauguracji, demontażu instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu technicznego odpowiadającego za sprawne uruchomienie całości dekoracji podczas uroczystej inauguracji. Wykonawca zapewni synchroniczne uruchomienie instalacji wraz z oświetleniem Traktu Królewskiego. Wykonawca użyje techniki montażu zapewniające bezpieczną eksploatację podczas sezonu. Wykonawca podłączy instalację do istniejącego systemu nagłośnienia i wykona próby dźwięku oraz uzyska akceptację Zamawiającego. 3. posezonowy serwis instalacji, Posiadanie zaplecza magazynowo technicznego do wysuszenia, konserwacji, czyszczenia instalacji. Dysponowanie elementami składowymi potrzebnymi do naprawy i uzupełniania instalacji (kompatybilne oświetlenie LED).Przez cały okres ekspozycji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanów magazynowych elementów składowych instalacji, umożliwiających jej bieżące naprawy i konserwację. - mycie i suszenie instalacji, - sprawdzenie, przegląd, zabezpieczenie połączeń elektrycznych przed korozją, - ewentualna wymiany uszkodzonych elementów instalacji, - sprawdzenie systemu sterowania i dźwięku instalacji, - ew. przeprogramowanie systemu sterowania instalacją na podstawie przekazanego przez Zamawiającego programu do sterowania instalacją (grupa programów led pixel edition oraz protokół SPI). 4. Konserwacja i ubezpieczenie instalacji w trakcie ekspozycji, Nadzór i monitorowanie systemu sterowania instalacją. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy. Łączność poprzez 2. numery telefonii komórkowej i pocztę elektroniczną. Na zgłoszenia przekazywane poprzez Zamawiającego drogą elektroniczną należy po realizacji naprawy przekazać odpowiedź na adres poczty elektronicznej: anna.wojtkowiak@estrada.com.pl. Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin. Gotowość sprzętu do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w dekoracji. Ubezpieczenie instalacji na czas ekspozycji na wartość 1 000 000 zł brutto. 5. Magazynowanie Dysponowanie suchym, zabezpieczonym magazynem o sugerowanej pow. min 300 m2 z podjazdem dla samochodów 20T. i rampą rozładunkową. Sugerowana wielkość furty wjazdowej min. 3m x 4m. Okres dostępności przez Zmawiającego magazynu 12 m-cy. Ubezpieczenie magazynowanej instalacji na wartość 1 000 000 zł brutto 6. Posiadania przez Wykonawcę polisy OC na kwotę co najmniej 2 000 000 zł. 7. Zasoby Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do konserwacji instalacji: Zespołem min. 2 elektryków: Kwalifikacje /dot. każdej osoby/: osoby posiadają kwalifikacje i uprawnienia elektryczne: Świadectwo kwalifikacyjne typu „D” i „E”, Grupa I w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828); Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do serwisu instalacji (zarządzania i programowania systemu sterowania instalacją). 1 specjalistą: Osoba, ze znajomością systemów sterowania pokazami światło - dźwięk, która w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto każda, polegających na zaprojektowaniu oraz nadzorze nad realizacją systemu pokazów światło-dźwięk (znajomość grupy programów led pixel editor oraz protokołu SPI). Teren podległy administracyjnie Zamawiającemu, na którym Wykonawca wykonywać będzie przedmiotową dostawę określa załącznik nr 10 do SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia: Zaleca się wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31530000-0

Dodatkowe kody CPV: 45316100-6, 50230000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 410000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Multidekor Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: sekretariat@multidekor.pl
Adres pocztowy: ul. Noakowskiego 4
Kod pocztowy: 05-820
Miejscowość: Piastów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 501046.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 501046.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 501046.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.