DOSTAWA ORAZ MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-02-20 00:00

Organizator

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02326 Warszawa
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja urządzeń transmisji alarmów pożarowych (UTA) z łączami komutowanymi i radiowymi wraz z zapewnieniem monitoringu systemu SAP i transmisji sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOA) w obiekcie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500037714-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500400-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA - 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22; NIP: 521-297-04-96; REGON: 000289319 w imieniu której postępowanie prowadzi ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 1070593900000, ul. Al. Jerozolimskie 155, 02326 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8833512, 8833552, e-mail sekretariat@zzpprzymz.pl, faks 22 8833513, 8833552.
Adres strony internetowej (url): www.zzpprzymz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZZP-05/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja urządzeń transmisji alarmów pożarowych (UTA) z łączami komutowanymi i radiowymi wraz z zapewnieniem monitoringu systemu SAP i transmisji sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOA) w obiekcie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31625200-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 185780.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polpatron Sp. z o.o.
Email wykonawcy: bok@polpatron.pl; serwis@polpatron.pl
Adres pocztowy: ul. Młynarska 48
Kod pocztowy: 01-171
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 228510.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 228510.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 372019.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.