Dostawa środków trwałych, surowców i materiałów

Organizator

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2
22400 Zamość
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych, surowców i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych, z podziałem na nw. części: Część 1 zamówienia: Dostawa wiertarko-frezarki, Część 2 zamówienia: Dostawa oprzyrządowania warsztatowego, narzędzi oraz mat warsztatowych, Część 3 zamówienia: Dostawa układu elektronicznego oraz obiektywu fotograficznego z gniazdem, Część 4 zamówienia: Dostawa stolika z napędem liniowym jednoosiowym oraz przewodów sygnałowych z wtykiem, Część 5 zamówienia: Dostawa tokarki, w związku z realizacją projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500037888-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu: Dostawa środków trwałych, surowców i materiałów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635894-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Krajowy numer identyfikacyjny 6004411400000, ul. ul. Pereca 2, 22400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6383555, 6383444, e-mail rektorat@pwszzamosc.pl, faks 846 383 500.
Adres strony internetowej (url): www.pwszzamosc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnie publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków trwałych, surowców i materiałów
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AI 261-03/MF/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych, surowców i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych, z podziałem na nw. części: Część 1 zamówienia: Dostawa wiertarko-frezarki, Część 2 zamówienia: Dostawa oprzyrządowania warsztatowego, narzędzi oraz mat warsztatowych, Część 3 zamówienia: Dostawa układu elektronicznego oraz obiektywu fotograficznego z gniazdem, Część 4 zamówienia: Dostawa stolika z napędem liniowym jednoosiowym oraz przewodów sygnałowych z wtykiem, Część 5 zamówienia: Dostawa tokarki, w związku z realizacją projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 42600000-2

Dodatkowe kody CPV: 43800000-1, 38650000-6, 42670000-3, 42600000-2, 38651000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 1) Nazwa kryterium: Cena oferty, Waga 60 % , Maksymalna liczba punktów 60; Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację zamówienia, podana w „Formularzu oferty”; Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz. 2) Nazwa kryterium: Termin realizacji, Waga 20 % , Maksymalna liczba punktów 20; Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy; termin realizacji liczony jest w dniach kalendarzowych; Wykonawca może podać wyłącznie pełne dni kalendarzowe; Ocenie zostanie poddany termin realizacji liczony w dniach kalendarzowych, od dnia podpisania umowy do dnia realizacji zamówienia; minimalny/maksymalny termin realizacji wymagany przez Zamawiającego wynosi: Cześć 1 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni (minimalny) i nie dłuższy niż 14 dni(maksymalny), Cześć 2 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni (minimalny) i nie dłuższy niż 30 dni(maksymalny) , Cześć 3 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni (minimalny) i nie dłuższy niż 30 dni (maksymalny), Cześć 4 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni (minimalny) i nie dłuższy niż 30 dni (maksymalny), Cześć 5 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni (minimalny) i nie dłuższy niż 14 dni (maksymalny); Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz. 3) Nazwa kryterium: Okres gwarancji, Waga 20 % , Maksymalna liczba punktów 20; ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy; okres gwarancji liczony jest w miesiącach; Wykonawca może podać wyłącznie pełne miesiące. Ocenie zostanie poddany okres gwarancji liczony w miesiącach, od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez Strony umowy.; minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: część 1 zamówienia: nie krótszy niż. 24 miesiące, część 2 zamówienia: nie krótszy niż. 12 miesięcy, część 3 zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy, część 4 zamówienia: nie krótszy niż. 12 miesięcy; część 5 zamówienia: nie krótszy niż 24 miesiące; Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz. 4)Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. 5)Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów, tj. suma punktów przyznanych w kryterium „Cena oferty”, „Termin realizacji” i „Okres gwarancji”. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 6)Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów (stanowiącą sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów, tj. „cena oferty” , „termin realizacji” i „okres gwarancji”).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa wiertarko-frezarki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18180.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Metal Technics Polska spółka cywilna, Martyna Mikołajczuk, Monika Jastrzębska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ryżowa 43D/1
Kod pocztowy: 02-495
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26650.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa oprzyrządowania warsztatowego, narzędzi oraz mat warsztatowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28195.68
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEWAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pancerniaków nr 1B
Kod pocztowy: 20-331
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35709.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35709.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35709.79
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dostawa układu elektronicznego oraz obiektywu fotograficznego z gniazdem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6927.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Feedback Innovations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tomasza Zanan nr 11A, lok. 56
Kod pocztowy: 20-601
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Dostawa stolika z napędem liniowym jednoosiowym oraz przewodów sygnałowych z wtykiem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3634.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Feedback Innovations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tomasza Zanan nr 11A, lok. 56,
Kod pocztowy: 20-601
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5200.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Dostawa tokarki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22682.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Metal Technics Polska spółka cywilna, Martyna Mikołajczuk, Monika Jastrzębska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ryżowa 43D/1
Kod pocztowy: 02-495
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.