"Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą"

Organizator

Gmina Garbatka-Letnisko
ul. Skrzyńskich 1
26930 Garbatka-Letnisko
Polska

Opis

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie. 2. Zakres prac obejmuje m.in. 1) Wykonanie nowej nawierzchni dróg tj. ul. Sienkiewicza na odcinku ok. 150 mb oraz ul. Mickiewicza na odcinku ok. 150 mb o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie i warstwie odsączającej z piasku ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym drogowym na ławie betonowej z oporem, wykonanie ciągów pieszych – chodników z kostki brukowej gr 6 cm ograniczonych obrzeżami betonowymi oraz wykonanie wjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie i warstwie odsączającej z piasku po zagęszczeniu 2) Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w części ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza. Łączna długość projektowanej sieci wynosi ok. 309,7 m. Na sieci należy wykonać studnie prefabrykowane betonowe. Wody opadowe odprowadzane będą do kolektora poprzez wpusty deszczowe z osadnikami. Przed wylotem do rzeki należy wybudować separator substancji ropopochodnych. Wykonać trwałe zabezpieczenie dna i skarp rzeki Brzeźniczki na długości 5 m poniżej projektowanego wylotu. Wykonać badania zawiesiny i ropopochodnych w akredytowanym laboratorium. 3) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego zlokalizowanych w projektowanej jezdni, kolidujących z projektowaną kanalizacją deszczową. Odcinek sieci wodociągowej do przebudowy zlokalizowany jest w ul. Mickiewicza. Istniejące na tym odcinku przyłącze wodociągowe należy przedłużyć do nowej lokalizacji sieci wodociągowej. Istniejący hydrant należy przenieść lokalizując go poza pasem jezdni. Dokonać prób szczelności oraz wykonać badania wody w Sanepidzie. Zawiadomić Referat Gospodarki Komunalnej o terminie rozpoczęcia robót. 4) Zabezpieczenie istniejącego przyłącza gazowego średniego ciśnienia przebiegającego prostopadle pod projektowana droga gminną ul. Mickiewicza. Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci tj. Mazowiecką Spółkę Gazowniczą. Po wiadomość MSG Pionki na 14 dni przed przystąpieniem do robót związanych z zabezpieczaniem gazociągu. 5) Wszelkie koszty związane z pełnieniem nadzoru przez pracownika RDG Pionki nad zabezpieczeniem gazociągu ponosi Wykonawca. 6) Wymiana nawierzchni żwirowej na kostkę brukową ciągu pieszego (na działce nr ew. 508/4 Ponikwa) na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwie odsączającej z piasku po zagęszczeniu. Wymiana ogrodzenia systemowego z przesunięciem linii przebiegu o 1,5 m od miejsca pierwotnej lokalizacji. Wykonanie zieleńców, montaż 2 słupków zabezpieczających uchylnych. 7) Przebudowa linii nn oświetlenia ulicznego w łączniku z drogą krajową Nr 79 na dz. ew. nr 508/4 Ponikwa. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarami robót oraz warunkami usunięcia kolizji. 8) Wykonanie dodatkowego zjazdu – przy ul. Mickiewicza, na wysokości działki nr 172/2. 9) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do: a) Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym (branża drogowa, sanitarna i elektryczna), przedmiarami robót (branża drogowa, sanitarna i elektryczna), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (branża drogowa, sanitarna i elektryczna), warunkami technicznymi, pozwoleniem wodnoprawnym stanowiącymi integralną część SIWZ. b) Cena ofert musi zawierać wszelkie prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. c) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i normatyw...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500037127-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.
Gmina Garbatka-Letnisko: "Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500763-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Garbatka-Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 53193800000, ul. ul. Skrzyńskich 1, 26930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, e-mail agnieszkaserafin@garbatkaletnisko.pl, faks 486 210 054.
Adres strony internetowej (url): www.garbatkaletnisko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RIB.IZP.271.1.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie. 2. Zakres prac obejmuje m.in. 1) Wykonanie nowej nawierzchni dróg tj. ul. Sienkiewicza na odcinku ok. 150 mb oraz ul. Mickiewicza na odcinku ok. 150 mb o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie i warstwie odsączającej z piasku ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym drogowym na ławie betonowej z oporem, wykonanie ciągów pieszych – chodników z kostki brukowej gr 6 cm ograniczonych obrzeżami betonowymi oraz wykonanie wjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie i warstwie odsączającej z piasku po zagęszczeniu 2) Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w części ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza. Łączna długość projektowanej sieci wynosi ok. 309,7 m. Na sieci należy wykonać studnie prefabrykowane betonowe. Wody opadowe odprowadzane będą do kolektora poprzez wpusty deszczowe z osadnikami. Przed wylotem do rzeki należy wybudować separator substancji ropopochodnych. Wykonać trwałe zabezpieczenie dna i skarp rzeki Brzeźniczki na długości 5 m poniżej projektowanego wylotu. Wykonać badania zawiesiny i ropopochodnych w akredytowanym laboratorium. 3) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego zlokalizowanych w projektowanej jezdni, kolidujących z projektowaną kanalizacją deszczową. Odcinek sieci wodociągowej do przebudowy zlokalizowany jest w ul. Mickiewicza. Istniejące na tym odcinku przyłącze wodociągowe należy przedłużyć do nowej lokalizacji sieci wodociągowej. Istniejący hydrant należy przenieść lokalizując go poza pasem jezdni. Dokonać prób szczelności oraz wykonać badania wody w Sanepidzie. Zawiadomić Referat Gospodarki Komunalnej o terminie rozpoczęcia robót. 4) Zabezpieczenie istniejącego przyłącza gazowego średniego ciśnienia przebiegającego prostopadle pod projektowana droga gminną ul. Mickiewicza. Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci tj. Mazowiecką Spółkę Gazowniczą. Po wiadomość MSG Pionki na 14 dni przed przystąpieniem do robót związanych z zabezpieczaniem gazociągu. 5) Wszelkie koszty związane z pełnieniem nadzoru przez pracownika RDG Pionki nad zabezpieczeniem gazociągu ponosi Wykonawca. 6) Wymiana nawierzchni żwirowej na kostkę brukową ciągu pieszego (na działce nr ew. 508/4 Ponikwa) na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwie odsączającej z piasku po zagęszczeniu. Wymiana ogrodzenia systemowego z przesunięciem linii przebiegu o 1,5 m od miejsca pierwotnej lokalizacji. Wykonanie zieleńców, montaż 2 słupków zabezpieczających uchylnych. 7) Przebudowa linii nn oświetlenia ulicznego w łączniku z drogą krajową Nr 79 na dz. ew. nr 508/4 Ponikwa. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarami robót oraz warunkami usunięcia kolizji. 8) Wykonanie dodatkowego zjazdu – przy ul. Mickiewicza, na wysokości działki nr 172/2. 9) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do: a) Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym (branża drogowa, sanitarna i elektryczna), przedmiarami robót (branża drogowa, sanitarna i elektryczna), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (branża drogowa, sanitarna i elektryczna), warunkami technicznymi, pozwoleniem wodnoprawnym stanowiącymi integralną część SIWZ. b) Cena ofert musi zawierać wszelkie prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. c) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i normatywami. d) Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zamówienia w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. e) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia i zapewnia osoby posiadające stosowne uprawnienia. f) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczeń za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. g) Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. h) O rozpoczęciu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. i) Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. j) wykonania i uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy i dokonania oznakowania w zakresie niezbędnym do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. k) montażu na swój koszt słupów do znaków drogowych, mocowania tablic znaków drogowych – zgodnie z projektem organizacji ruchu. l) Zamówienie obejmuje wszystkie roboty ujęte w projektach budowlanych (branża drogowa, sanitarna i elektryczna), Projekcie technicznym – wymiana nawierzchni żwirowej na kostkę brukową), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót łącznie, warunkach technicznych m) Odtworzy stan pierwotny miejsc uszkodzonych w trakcie robót. Po wykonaniu robót na terenie danej nieruchomości, Wykonawca uzyska od właściciela nieruchomości oświadczenie, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego. n) O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości przez które lub na których będą prowadzone prace konserwacyjne i utrzymaniowe, w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszt nadzoru właścicieli lub sieci według uzgodnień. 10) W trakcie realizacji zadania Wykonawca: a) Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami. b) Dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy. c) Wykona badania i ekspertyzy na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. d) Zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich. e) Zapewni obsługę geodezyjną na własny koszt. f) Odtworzy stan pierwotny miejsc uszkodzonych w trakcie robót. g) Sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą, która w 2 egz. zostanie przekazana Zamawiającemu. 3. Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze. zm.), zwanej dalej „Pzp”. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego czy wynikają one wprost z dokumentów wymienionych § 1. § 2 1. Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykorzystania. 1) Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. l, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych SSTWiORB. 3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 4. Materiały pozyskane w trakcie prac przygotowawczych, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.21). 5. Materiały nadające się do ponownego wbudowania powinny być przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233140-2, 45233250-6, 45231400-9, 31527200-8, 45231000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: "Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 405691.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 759288.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 759288.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 759288.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.