Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego Domu Kultury (pełniącego rolę usług publicznych - kultury) na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach realizacji projektu pn.: „Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Organizator

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40
43300 Bielsko-Biała
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego Domu Kultury (pełniącego rolę usług publicznych - kultury) na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach realizacji projektu pn.: „Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem: 1) zamrażarki półkowo-szufladowej – 1 szt., 2) szafy chłodniczej galwanizowanej – 1 szt., 3) płuczko-obieraczki do ziemniaków i warzyw – 1 szt., 4) urządzenia do rozdrabniania surowców – 1 szt., 5) uniwersalnego robota kuchennego (szatkownica+cutter) – 1 szt. 6) lady do ekspozycji potraw – 1 szt., 7) trzonu kuchennego elektrycznego, 4-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym – 1 szt., 8) frytownicy – 1 szt., 9) wychładzarki szokowej/schładzarko-zamrażarki – 1 szt., 10) salamandry elektrycznej – 1 szt., 11) ekspresu do kawy – 1 szt., 12) zmywarki do szkła – 1 szt., 13) pralnicowirówki (wysokoobrotowa, wolnostojąca) – 2 szt., 14) SOUS VIDE – urządzenia do gotowania w niskich temperaturach (zestaw: pakowarka próżniowa, urządzenie do sous vide, 10 x worek testowy – w zestawie z pakowarką) – 1 szt., 15) stołu roboczego ze stali nierdzewnej z powłoką antybakteryjną (w tym 2 piekarskie i 5 cukierniczych) – 11 szt., 16) chłodziarki side by side – 1 szt., 17) szafy przelotowej – 6 szt., 18) kotła warzelnego gazowego – 1 szt., 19) podgrzewacza do talerzy – 1 szt., 20) wyciągu kuchennego (wentylator do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza) – 3 szt., 21) pieca konwekcyjno-parowego – 1 szt., 22) zmywarki do naczyń – 1 szt., 23) szafki do naczyń – 2 szt., 24) lodówki – 2 szt., 25) miesiarki do ciasta – 2 szt., 26) dzielarki do bułek – 1 szt., 27) pieca konwekcyjnego – 2 szt., 28) komory rozrostowej – 1 szt., 29) stołu mroźniczego – 2 szt., 30) witryny chłodniczej – 1 szt., 31) ubijaczki cukierniczej – 1 szt., 32) kuchenki elektrycznej – 1 szt., 33) smażalnika – 1 szt., 34) stołu roboczego z blatem marmurowym – 1 szt., 35) zestawu do pracy z karmelem – 1 szt., 36) zestawu do pracy z czekoladą – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki gwarancji: Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres, jaki został wskazany w pkt 3 formularza ofertowego (24, 36, 48 lub 60 miesięcy), licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru), wraz z nieodpłatną naprawą dostarczonych i zamontowanych urządzeń, co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne dostarczonych sprzętów, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część dostaw wykona ponownie. Równoważność: Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych paramet...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500036396-N-2018 z dnia 19-02-2018 r.
Powiat Bielski: Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego Domu Kultury (pełniącego rolę usług publicznych - kultury) na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach realizacji projektu pn.: „Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633358-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500076284-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Bielski, Krajowy numer identyfikacyjny 7218170600000, ul. ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 8136-900, e-mail jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl, faks 33 8136-897.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego Domu Kultury (pełniącego rolę usług publicznych - kultury) na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach realizacji projektu pn.: „Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZ.272.32.2017.HM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego Domu Kultury (pełniącego rolę usług publicznych - kultury) na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach realizacji projektu pn.: „Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem: 1) zamrażarki półkowo-szufladowej – 1 szt., 2) szafy chłodniczej galwanizowanej – 1 szt., 3) płuczko-obieraczki do ziemniaków i warzyw – 1 szt., 4) urządzenia do rozdrabniania surowców – 1 szt., 5) uniwersalnego robota kuchennego (szatkownica+cutter) – 1 szt. 6) lady do ekspozycji potraw – 1 szt., 7) trzonu kuchennego elektrycznego, 4-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym – 1 szt., 8) frytownicy – 1 szt., 9) wychładzarki szokowej/schładzarko-zamrażarki – 1 szt., 10) salamandry elektrycznej – 1 szt., 11) ekspresu do kawy – 1 szt., 12) zmywarki do szkła – 1 szt., 13) pralnicowirówki (wysokoobrotowa, wolnostojąca) – 2 szt., 14) SOUS VIDE – urządzenia do gotowania w niskich temperaturach (zestaw: pakowarka próżniowa, urządzenie do sous vide, 10 x worek testowy – w zestawie z pakowarką) – 1 szt., 15) stołu roboczego ze stali nierdzewnej z powłoką antybakteryjną (w tym 2 piekarskie i 5 cukierniczych) – 11 szt., 16) chłodziarki side by side – 1 szt., 17) szafy przelotowej – 6 szt., 18) kotła warzelnego gazowego – 1 szt., 19) podgrzewacza do talerzy – 1 szt., 20) wyciągu kuchennego (wentylator do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza) – 3 szt., 21) pieca konwekcyjno-parowego – 1 szt., 22) zmywarki do naczyń – 1 szt., 23) szafki do naczyń – 2 szt., 24) lodówki – 2 szt., 25) miesiarki do ciasta – 2 szt., 26) dzielarki do bułek – 1 szt., 27) pieca konwekcyjnego – 2 szt., 28) komory rozrostowej – 1 szt., 29) stołu mroźniczego – 2 szt., 30) witryny chłodniczej – 1 szt., 31) ubijaczki cukierniczej – 1 szt., 32) kuchenki elektrycznej – 1 szt., 33) smażalnika – 1 szt., 34) stołu roboczego z blatem marmurowym – 1 szt., 35) zestawu do pracy z karmelem – 1 szt., 36) zestawu do pracy z czekoladą – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki gwarancji: Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres, jaki został wskazany w pkt 3 formularza ofertowego (24, 36, 48 lub 60 miesięcy), licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru), wraz z nieodpłatną naprawą dostarczonych i zamontowanych urządzeń, co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne dostarczonych sprzętów, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część dostaw wykona ponownie. Równoważność: Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42200000-8

Dodatkowe kody CPV: 39711100-0, 39000000-2, 39713100-4, 42214000-9, 39290000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 313008.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Miłosna 2, Ochaby Małe
Kod pocztowy: 43-430
Miejscowość: Skoczów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 382021.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 382021.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 435529.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.