Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Organizator

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
śląskie
Polska
Źródło:Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Kategorie:
Data publikacji:2018-02-17 00:00

Opis

Treść zapytania publicznego

17/02/2018 S34 - - Dostawy - Okresowego ogłoszenia informacyjnego - nie będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamôwienie- - Nie dotyczy
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Katowice: Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

2018/S 034-074731

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Logistyki Materiałowej
Tel.: +48 327572089
E-mail:
Faks: +48 327572304
Kod NUTS: PL2

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
ul. Lompy 14
Katowice
40-040
Polska
Osoba do kontaktów: Celina Dziwisz
Tel.: +48 327572916
E-mail:
Faks: +48 327572304
Kod NUTS: PL2

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Polska Grupa Gónicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Lompy 14
Katowice
40-040
Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Gawlik
Tel.: +48 327572089
E-mail:
Faks: +48 327572304
Kod NUTS: PL2

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.6) Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa materiałów do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.2) Główny kod CPV
03000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Dostawa materiałów do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa drewna kopalnianego

Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03410000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa drewna kopalnianego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa magnetytowego obciążnika cieczy ciężkiej

Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14611000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa magnetytowego obciążnika cieczy ciężkiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa pyłu kamiennego wapiennego

Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14210000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa pyłu kamiennego wapiennego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa piasku podsadzkowego

Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14211100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa piasku podsadzkowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wody mineralnej i innych napojów

Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15980000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wody mineralnej i innych napojów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, zabezpieczającej, galowej, służbowej

Część nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18100000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, zabezpieczającej, galowej, służbowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa rękawic roboczych i ochronnych

Część nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18141000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa rękawic roboczych i ochronnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa pokrowców i toreb skórzanych

Część nr: 8
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18930000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa pokrowców i toreb skórzanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa butów wodochronnych (górniczych gumowych lub wykonanych z materiałów o podobnych właściwościach) oraz obuwia ochronnego i kąpielowego

Część nr: 9
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18800000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa butów wodochronnych (górniczych gumowych lub wykonanych z materiałów o podobnych właściwościach) oraz obuwia ochronnego i kąpielowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa tarcicy

Część nr: 10
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03419000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa tarcicy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa oleju napędowego, benzyny

Część nr: 11
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09130000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa oleju napędowego, benzyny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa olejów smarowych, silnikowych, maszynowych, przekładniowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych itp.

Część nr: 12
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09210000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa olejów smarowych, silnikowych, maszynowych, przekładniowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa acetylenu rozpuszczonego do spawania gazowego

Część nr: 13
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24321115
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa acetylenu rozpuszczonego do spawania gazowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa pianek mocznikowych

Część nr: 14
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24500000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa pianek mocznikowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa pianek izolacyjnych fenolowych

Część nr: 15
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24322400
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa pianek izolacyjnych fenolowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi czarnych górniczych

Część nr: 16
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44510000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi czarnych górniczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących

Część nr: 17
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa smarów

Część nr: 18
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24951100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa smarów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa flokulantów, środków flotacyjnych oraz olejów i koncentratów emulgujących

Część nr: 19
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24950000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa flokulantów, środków flotacyjnych oraz olejów i koncentratów emulgujących.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa klejów i ładunków klejowych do klejenia górotworu

Część nr: 20
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24910000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa klejów i ładunków klejowych do klejenia górotworu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa preparatów do zwalczania zapylenia

Część nr: 21
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24960000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa preparatów do zwalczania zapylenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych

Część nr: 22
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44164200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych

Część nr: 23
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34312600
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa węży i przewodów wysokociśnieniowych hydraulicznych

Część nr: 24
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44165100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa węży i przewodów wysokociśnieniowych hydraulicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych

Część nr: 25
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych

Część nr: 26
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34312600
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa mydła górniczego i toaletowego, zasypki do stóp, pasty BHP

Część nr: 27
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33711900
33713000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa mydła górniczego i toaletowego, zasypki do stóp, pasty BHP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa folii wentylacyjnych

Część nr: 28
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44174000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa folii wentylacyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu

Część nr: 29
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa układaków kablowych

Część nr: 30
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa układaków kablowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa szyn kolejowych

Część nr: 31
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34946110
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa szyn kolejowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa prętów stalowych i ze stali specjalnych

Część nr: 32
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44330000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa prętów stalowych i ze stali specjalnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa rur stalowych kołnierzowych i przewodowych, elementów złącznych i akcesoriów rur podsadzkowych

Część nr: 33
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44163000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa rur stalowych kołnierzowych i przewodowych, elementów złącznych i akcesoriów rur podsadzkowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych

Część nr: 34
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34946100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wyrobów ze stali - blach

Część nr: 35
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wyrobów ze stali - blach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu

Część nr: 36
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa obudów chodnikowych, kształtowników do obudów chodnikowych, stóp podporowych do obudów chodnikowych

Część nr: 37
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa obudów chodnikowych, kształtowników do obudów chodnikowych, stóp podporowych do obudów chodnikowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych

Część nr: 38
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212381
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa lin stalowych

Część nr: 39
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44311000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa lin stalowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elektrod do spawania

Część nr: 40
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44315100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elektrod do spawania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa zestawów naprawczych do kabli oraz sprzętu łączeniowego

Część nr: 41
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44322000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa zestawów naprawczych do kabli oraz sprzętu łączeniowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa lin szybowych

Część nr: 42
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44311000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa lin szybowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa lin stalowych do kolejek

Część nr: 43
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44311000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa lin stalowych do kolejek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa kabli sygnalizacyjno - telekomunikacyjnych

Część nr: 44
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31321700
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa kabli sygnalizacyjno - telekomunikacyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych

Część nr: 45
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31321210
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa stojaków podporowych ciernych i stropnic stalowo - członowych oraz osprzętu

Część nr: 46
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44461100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa stojaków podporowych ciernych i stropnic stalowo - członowych oraz osprzętu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa aparatów regeneracyjno - ucieczkowych

Część nr: 47
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157800
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa aparatów regeneracyjno - ucieczkowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu przeciwpożarowego

Część nr: 48
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44480000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu przeciwpożarowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej

Część nr: 49
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44462000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa łożysk

Część nr: 50
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44440000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa łożysk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa łańcuchów górniczych, ogniw łańcuchowych, tras łańcuchowych

Część nr: 51
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44540000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa łańcuchów górniczych, ogniw łańcuchowych, tras łańcuchowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa śrub, podkładek, nakrętek

Część nr: 52
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44530000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa śrub, podkładek, nakrętek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa ogniwowych łańcuchów górniczych, technicznych i gospodarczych

Część nr: 53
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44540000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa ogniwowych łańcuchów górniczych, technicznych i gospodarczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia i wzmacniania elementów obudów chodnikowych

Część nr: 54
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212380
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa strzemion do łączenia i wzmacniania elementów obudów chodnikowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa spoiw cementowo - mineralnych

Część nr: 55
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24911200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa spoiw cementowo - mineralnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa lutni blaszanych do wentylacji wyrobisk oraz osprzętu

Część nr: 56
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44163160
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa lutni blaszanych do wentylacji wyrobisk oraz osprzętu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa okładzin górniczych betonowych i żelbetonowych do obudowy chodnikowej

Część nr: 57
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44113330
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa okładzin górniczych betonowych i żelbetonowych do obudowy chodnikowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa śrub hakowych z nakrętką

Część nr: 58
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212380
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa śrub hakowych z nakrętką.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa betonitów do obudowy wyrobisk górniczych

Część nr: 59
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44114200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa betonitów do obudowy wyrobisk górniczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części przenośników zgrzebłowych

Część nr: 60
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części przenośników zgrzebłowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części przenośników taśmowych

Część nr: 61
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części przenośników taśmowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych

Część nr: 62
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe jednorazowego użytku

Część nr: 63
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42924790
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe jednorazowego użytku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa gaśnic przeciwpożarowych i środków pianotwórczych

Część nr: 64
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa gaśnic przeciwpożarowych i środków pianotwórczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych z centralnym zasilaniem i ich części

Część nr: 65
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych z centralnym zasilaniem i ich części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych

Część nr: 66
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów tras oraz części kolejek podwieszanych i spągowych

Część nr: 67
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów tras oraz części kolejek podwieszanych i spągowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części do kombajnów ścianowych i chodnikowych

Część nr: 68
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43610000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części do kombajnów ścianowych i chodnikowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części do obudów ścianowych

Część nr: 69
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części do obudów ścianowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części do kruszarek

Część nr: 70
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części do kruszarek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających

Część nr: 71
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43613000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych

Część nr: 72
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31100000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek

Część nr: 73
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa kabli elektroenergetycznych

Część nr: 74
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31320000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa kabli elektroenergetycznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa lamp nahełmnych

Część nr: 75
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31521330
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa lamp nahełmnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych

Część nr: 76
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32551500
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu ochrony twarzy i oczu

Część nr: 77
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42662000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu ochrony twarzy i oczu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa tkanin technicznych do podsadzki, oganianek itp.

Część nr: 78
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19211000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa tkanin technicznych do podsadzki, oganianek itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa tlenu technicznego i medycznego

Część nr: 79
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24111900
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa tlenu technicznego i medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa sit perforowanych

Część nr: 80
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43620000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa sit perforowanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa osprzętu wiertniczego: świdrów, koronek, poszerzaczy

Część nr: 81
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43613000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa osprzętu wiertniczego: świdrów, koronek, poszerzaczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa osprzętu do klejenia górotworu

Część nr: 82
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa osprzętu do klejenia górotworu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa pojemników do zapór wodnych przeciwwybuchowych

Część nr: 83
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44619000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa pojemników do zapór wodnych przeciwwybuchowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa sprzęgieł do maszyn i urządzeń

Część nr: 84
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42141500
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa sprzęgieł do maszyn i urządzeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu

Część nr: 85
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03419100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa okładzin stalowych pełnych i dziurowanych

Część nr: 86
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212381
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa okładzin stalowych pełnych i dziurowanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa zgrzebeł do przenośników

Część nr: 87
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa zgrzebeł do przenośników.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części urządzeń wyciągowych

Część nr: 88
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42419500
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części urządzeń wyciągowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej

Część nr: 89
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31682210
31620000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej

Część nr: 90
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych

Część nr: 91
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42131230
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa przekładni

Część nr: 92
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42141300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przekładni.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych,rozdzielczych, przelotowych z osprzętem

Część nr: 93
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31224300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych,rozdzielczych, przelotowych z osprzętem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną

Część nr: 94
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43140000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych z drutów

Część nr: 95
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43620000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych z drutów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa zgarniaczy i skrobaczy taśm przenośnikowych oraz części zamiennych

Część nr: 96
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa zgarniaczy i skrobaczy taśm przenośnikowych oraz części zamiennych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych

Część nr: 97
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do odwadniarek

Część nr: 98
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43620000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do odwadniarek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników

Część nr: 99
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43613000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa środków flotacyjnych

Część nr: 100
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24950000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa środków flotacyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi

Część nr: 101
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24900000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa środków przeciw zamarzaniu węgla

Część nr: 102
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24951311
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa środków przeciw zamarzaniu węgla.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa węży do wody i pary, sprężonego powietrza, gazów, benzyny i olejów, środków chemicznych - odpornych na ścieranie

Część nr: 103
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44165100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa węży do wody i pary, sprężonego powietrza, gazów, benzyny i olejów, środków chemicznych - odpornych na ścieranie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wyrobów ze stali - kształtowników

Część nr: 104
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212500
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wyrobów ze stali - kształtowników.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa rur stalowych szybkozłącznych

Część nr: 105
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa rur stalowych szybkozłącznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa zawiesi: linowych, łańcuchowych, pasowych, klamrowych oraz wyposażenia

Część nr: 106
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14711000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa zawiesi: linowych, łańcuchowych, pasowych, klamrowych oraz wyposażenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych

Część nr: 107
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44511000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowych

Część nr: 108
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42416300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa osprzętu wiertniczego: raczki

Część nr: 109
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43613000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa osprzętu wiertniczego: raczki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych

Część nr: 110
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31214200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa zespołów transformatorowych ognioszczelnych

Część nr: 111
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31210000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa zespołów transformatorowych ognioszczelnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej

Część nr: 112
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212380
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa materiałów wapienniczych i gipsowych

Część nr: 113
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44900000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa materiałów wapienniczych i gipsowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa kruszyw budowlanych mineralnych naturalnych

Część nr: 114
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14210000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa kruszyw budowlanych mineralnych naturalnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa papieru kserograficznego

Część nr: 115
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30197644
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa papieru kserograficznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa pian cementowo-mineralnych

Część nr: 116
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24570000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa pian cementowo-mineralnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanek gazów

Część nr: 117
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24100000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanek gazów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostaw farb, lakierów i rozcienczalników

Część nr: 118
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44800000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostaw farb, lakierów i rozcienczalników.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa odczynników i środków chemicznych

Część nr: 119
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa odczynników i środków chemicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wykrywaczy i wzorców gazów

Część nr: 120
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wykrywaczy i wzorców gazów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu i pomocniczych środków strzałowych

Część nr: 121
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu i pomocniczych środków strzałowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa uszlachetniaczy metalu do urządzeń przemysłowych

Część nr: 122
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24960000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa uszlachetniaczy metalu do urządzeń przemysłowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji części urządzeń

Część nr: 123
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24960000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji części urządzeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa uszczelnień gumowych

Część nr: 124
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34312500
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa uszczelnień gumowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wyrobów technicznych gumowych

Część nr: 125
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19500000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wyrobów technicznych gumowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wykładzin kół i bębnów pędnych górniczych wyciągów szybowych

Część nr: 126
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wykładzin kół i bębnów pędnych górniczych wyciągów szybowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa rur tkano-gumowych RTG

Część nr: 127
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44165100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa rur tkano-gumowych RTG.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa węży przeciwpożarowych

Część nr: 128
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44482100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa węży przeciwpożarowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych

Część nr: 129
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34312500
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa sit oraz części zamiennych maszyn i urządzeń z tworzyw sztucznych

Część nr: 130
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa sit oraz części zamiennych maszyn i urządzeń z tworzyw sztucznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych

Część nr: 131
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu ochrony głowy - hełmów

Część nr: 132
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18444111
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu ochrony głowy - hełmów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa drutów do spawania

Część nr: 133
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44333000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa drutów do spawania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa przyrządów do szycia taśm z osprzętem

Część nr: 134
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44310000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przyrządów do szycia taśm z osprzętem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa osprzętu stosowanego w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych

Część nr: 135
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44322000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa osprzętu stosowanego w instalacjach elektrycznych niskonapięciowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa stropnic stalowo członowych

Część nr: 136
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44461100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa stropnic stalowo członowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części do aparatów regeneracyjnych

Część nr: 137
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157800
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części do aparatów regeneracyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów komunikacji budowlanej stalowych: rusztowań, krat, podestów itp.

Część nr: 138
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów komunikacji budowlanej stalowych: rusztowań, krat, podestów itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa spoiw anhydrytowych górniczych

Część nr: 139
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24911200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa spoiw anhydrytowych górniczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa materiałów budowlanych

Część nr: 140
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44111000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa materiałów budowlanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa maszyn do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej

Część nr: 141
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42100000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa maszyn do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa filtrów i wkładów do filtrów przemysłowych

Część nr: 142
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42120000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa filtrów i wkładów do filtrów przemysłowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych

Część nr: 143
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych agregatów zasilających i zespołów pompowych

Część nr: 144
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych agregatów zasilających i zespołów pompowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych wyporowych pomp tłokowych wysokociśnieniowych pracujących w układach zasilania

Część nr: 145
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych wyporowych pomp tłokowych wysokociśnieniowych pracujących w układach zasilania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej

Część nr: 146
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa maszyn ogólnego zastosowania

Część nr: 147
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42900000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa maszyn ogólnego zastosowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do wirówek odwadniających

Część nr: 148
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42952000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do wirówek odwadniających.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do filtrów tarczowych odwadniających

Część nr: 149
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42955000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do filtrów tarczowych odwadniających.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wciągników z napędem pneumatycznym

Część nr: 150
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42416300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wciągników z napędem pneumatycznym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa podciągarek zębatkowych

Część nr: 151
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa podciągarek zębatkowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa masek i półmasek wielokrotnego użytku

Część nr: 152
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42924790
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa masek i półmasek wielokrotnego użytku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych

Część nr: 153
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
42419000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części do wentylatorów lutniowych

Część nr: 154
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42522100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części do wentylatorów lutniowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem hydraulicznym

Część nr: 155
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42676000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem hydraulicznym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym

Część nr: 156
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42677000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem pneumatycznym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym: wiertarek, podpór itp.

Część nr: 157
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem pneumatycznym: wiertarek, podpór itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem hydraulicznym: nożyc, przecinarek, pilarek, wycinarek, pił itp.

Część nr: 158
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43812000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem hydraulicznym: nożyc, przecinarek, pilarek, wycinarek, pił itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem pneumatycznym: wkrętarek, wiertarko-wkrętarek, zakrętaków, kluczy udarowych itp.

Część nr: 159
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42651000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem pneumatycznym: wkrętarek, wiertarko-wkrętarek, zakrętaków, kluczy udarowych itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym: wkrętarek, wiertarkowkrętarek, zakrętaków, kluczy udarowych itp.

Część nr: 160
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42650000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym: wkrętarek, wiertarkowkrętarek, zakrętaków, kluczy udarowych itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych i osprzętu do urządzeń spawalniczych

Część nr: 161
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42662000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych i osprzętu do urządzeń spawalniczych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa urządzeń do spawania elektrycznego i gazowego

Część nr: 162
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42662000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń do spawania elektrycznego i gazowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali

Część nr: 163
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42630000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi metalowych do skrawania metali.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów mocujących noże kombajnowe

Część nr: 164
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43613100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów mocujących noże kombajnowe.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części do przesiewaczy

Część nr: 165
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43620000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części do przesiewaczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części do wiertnic

Część nr: 166
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43136000
43611000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części do wiertnic.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do kolejek - BEVEX-BANSKY-VYSKUM

Część nr: 167
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do kolejek - BEVEX-BANSKY-VYSKUM.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do kolejek - BECKER WARKOP

Część nr: 168
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do kolejek - BECKER WARKOP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek

Część nr: 169
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do przenośników kubełkowych

Część nr: 170
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43620000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do przenośników kubełkowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do przenośników stalowo-członowych

Część nr: 171
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43620000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do przenośników stalowo-członowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa urządzeń i części zamiennych do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych

Część nr: 172
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń i części zamiennych do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa tonerów, głowic i taśm do urządzeń biurowych

Część nr: 173
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa tonerów, głowic i taśm do urządzeń biurowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa tuszy do drukarek

Część nr: 174
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30125100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa tuszy do drukarek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa materiałów biurowych

Część nr: 175
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych

Część nr: 176
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31161000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego napięcia

Część nr: 177
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31230000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego napięcia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa urządzeń sterujących hamulcami mechanicznymi

Część nr: 178
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31200000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń sterujących hamulcami mechanicznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej dla jednostek trakcyjnych

Część nr: 179
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34630000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej dla jednostek trakcyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa urządzeń płynnego rozruchu

Część nr: 180
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31200000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń płynnego rozruchu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia

Część nr: 181
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31213100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych

Część nr: 182
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa źródeł światła - żarówek, świetlówek

Część nr: 183
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31510000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa źródeł światła - żarówek, świetlówek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części do lamp nahełmnych i sprzętu lampiarskiego

Część nr: 184
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31530000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części do lamp nahełmnych i sprzętu lampiarskiego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów automatyki przemysłowej

Część nr: 185
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31682210
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów automatyki przemysłowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających

Część nr: 186
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31620000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej

Część nr: 187
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31682210
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa przekaźników oraz zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych

Część nr: 188
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przekaźników oraz zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych

Część nr: 189
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30237110
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa aparatów telefonicznych, faksów oraz części zamiennych

Część nr: 190
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32550000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa aparatów telefonicznych, faksów oraz części zamiennych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do central metanometrycznych

Część nr: 191
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38431100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do central metanometrycznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa aparatury elektronicznej do lokalizacji, identyfikacji oraz pomiaru wielkości elektrycznych: amperomierzy, woltomierzy itp.

Część nr: 192
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38341300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa aparatury elektronicznej do lokalizacji, identyfikacji oraz pomiaru wielkości elektrycznych: amperomierzy, woltomierzy itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa zegarków naręcznych

Część nr: 193
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18522000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa zegarków naręcznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych

Część nr: 194
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34631000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do wozów urobkowych i osobowych

Część nr: 195
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34631000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do wozów urobkowych i osobowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do kolejek

Część nr: 196
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do kolejek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa zaworów hydrantowych do rurociągów przeciwpożarowych

Część nr: 197
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42131150
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa zaworów hydrantowych do rurociągów przeciwpożarowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części do pomp

Część nr: 198
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części do pomp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych oraz wciągników hydraulicznych

Część nr: 199
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych oraz wciągników hydraulicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym: wiertarek, podpór itp.

Część nr: 200
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym: wiertarek, podpór itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem elektrycznym: wiertarek, podpór itp.

Część nr: 201
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem elektrycznym: wiertarek, podpór itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wyrobów ochronnych rąk, nóg i tułowia

Część nr: 202
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
18420000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wyrobów ochronnych rąk, nóg i tułowia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa fartuchów i worków z tkanin i siatek filtracyjnych

Część nr: 203
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39560000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa fartuchów i worków z tkanin i siatek filtracyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do szlifowania i obróbki wykończeniowej z napędem elektrycznym

Część nr: 204
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do szlifowania i obróbki wykończeniowej z napędem elektrycznym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem elektrycznym

Część nr: 205
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42652000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem elektrycznym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa taśm i okładzin ciernych

Część nr: 206
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19710000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa taśm i okładzin ciernych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa środków ochrony słuchu

Część nr: 207
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa środków ochrony słuchu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa ręczników

Część nr: 208
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39514100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa ręczników.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa kleju do taśm przenośnikowych

Część nr: 209
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24910000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa kleju do taśm przenośnikowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa żelbetowych płyt i rynien ściekowych

Część nr: 210
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44114200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa żelbetowych płyt i rynien ściekowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa akcesoriów rurociągów magistralnych

Część nr: 211
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44163160
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa akcesoriów rurociągów magistralnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa przyrządów do pomiaru i badań meteorologicznych i hydrologicznych

Część nr: 212
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38120000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przyrządów do pomiaru i badań meteorologicznych i hydrologicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa izolatorów

Część nr: 213
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44111500
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa izolatorów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa materiałów izolacyjnych i elektroizolacyjnych

Część nr: 214
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa materiałów izolacyjnych i elektroizolacyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa pasów klinowych

Część nr: 215
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34312700
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa pasów klinowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa drutu nawojowego

Część nr: 216
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31300000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa drutu nawojowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych

Część nr: 217
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42141500
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do sprzęgieł i układów hamulcowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa wyrobów technicznych gumowych

Część nr: 218
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
19510000
33682000
39532000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa wyrobów technicznych gumowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa środków do usuwania kamienia

Część nr: 219
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24960000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa środków do usuwania kamienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa preparatów chemicznych do zabezpieczania, uszczelniania i klejenia urządzeń

Część nr: 220
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24960000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa preparatów chemicznych do zabezpieczania, uszczelniania i klejenia urządzeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa płynów do układów chłodzenia

Część nr: 221
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24961000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa płynów do układów chłodzenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia

Część nr: 222
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38423100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa mierników pomiaru gazów

Część nr: 223
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38431100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa mierników pomiaru gazów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia

Część nr: 224
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31200000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym

Część nr: 225
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42651000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do kucia i ubijania z napędem pneumatycznym

Część nr: 226
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42651000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi zmechanizowanych ręcznych do kucia i ubijania z napędem pneumatycznym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa urządzeń do monitoringu przemysłowego

Część nr: 227
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32351000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń do monitoringu przemysłowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa narzędzi i elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów

Część nr: 228
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44167000
31224800
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi i elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa akumulatorów i baterii

Część nr: 229
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31430000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa akumulatorów i baterii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa zespołów i części zamiennych maszyn i urządzeń energetyki cieplnej

Część nr: 230
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42164000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa zespołów i części zamiennych maszyn i urządzeń energetyki cieplnej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych oraz osprzętu

Część nr: 231
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38431100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych oraz osprzętu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji

Część nr: 232
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38410000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych kotwiarek powietrznych

Część nr: 233
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42677000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych kotwiarek powietrznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa przyrządów do pomiaru i badań meteorologicznych i hydrologicznych

Część nr: 234
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38300000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przyrządów do pomiaru i badań meteorologicznych i hydrologicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa elementów złącznych rur stalowych

Część nr: 235
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44160000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa elementów złącznych rur stalowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa rur, elementów złącznych i akcesoriów rur podsadzkowych

Część nr: 236
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44160000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa rur, elementów złącznych i akcesoriów rur podsadzkowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa części zamiennych do kotwiarek

Część nr: 237
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42677000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa części zamiennych do kotwiarek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa rur stalowych pozostałych, w tym:: gwintowanych, precyzyjnych, okładzinowych, itp.

Część nr: 238
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa rur stalowych pozostałych, w tym:: gwintowanych, precyzyjnych, okładzinowych, itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa przewodów strzałowych

Część nr: 239
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31300000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa przewodów strzałowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa kabli sygnalizacyjnych

Część nr: 240
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31321700
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa kabli sygnalizacyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
16/02/2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 25/03/2019
IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2018