Dostawa wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH

Organizator

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, Al. Hrabska 3
05090 Raszyn
Polska

Opis

Dostawa wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH dla Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Warszawie. Miejsce dostawy Zakład Doświadczalny ITP w Biebrzy, 19-200 Grajewo

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500033359-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy: Dostawa wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
INTERREG Baltic Slurry Acidi
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601186-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Krajowy numer identyfikacyjny 14217334800000, ul. Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 628 37 63, e-mail j.kazimierczak@itp.edu.pl, faks 22 628 37 63.
Adres strony internetowej (url): www.itp.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Naukowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
P-71/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH dla Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Warszawie. Miejsce dostawy Zakład Doświadczalny ITP w Biebrzy, 19-200 Grajewo
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42000000-6

Dodatkowe kody CPV: 42996400-8, 38500000-0, 31000000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Ppostępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie: Jedyna złożona oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 Ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, ze względu na to, że została sporządzona w jeżyku angielskim czego Zamawiający nie dopuszczał.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.