„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie (w systemie zaprojektuj i wybuduj). Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: IV Gospodarka Niskoemisyjna Numer i Nazwa Działania: IV.2. Termomodernizacja Budynków Numer i Nazwa Poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja Budynków - ZIT

Organizator

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
Sadowa 6A
95100 Zgierz
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół nr 1 w Głownie w formule zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Głowno 95-015 ul. Kopernika 24/26. 2. Umowa o dofinansowanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” projekt nr RPLD-04.02.01-10-0006/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 14 marca 2017r., Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków – ZIT. 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach: 1) Program funkcjonalno - użytkowy - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Audyt energetyczny Zespołu Szkół nr 1 w Głownie - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego w szczególności na: 1) wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: wykonanie projektu budowlanego, projektu powykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli jest wymagana a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania, występowania o pozwolenie na budowę, wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz wraz z pozyskaniem map d/c projektowych; 2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie; 3) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji projektowej lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/ pozwoleń; 4) opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 5) uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektów; 6) wykonaniu prac termomodernizacyjnych zgodnie z wykonanym projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę, o ile jest wymagane lub zgłoszeniem robót budowlanych; 7) opracowaniu dokumentacji powykonawczej; 8) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do użytkowania instalacji budynku; 9) wykonaniu niezbędnych robót rozbiórkowych oraz budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i wykonawczą; 10) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, podczas jego realizacji; 11) złożeniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem jej sprawdzenia pod katem wymagań Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, wystąpienie w ciągu 7 dni roboczych o pozwolenie na budowę lub uzyskanie oświadczenia organu o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych; 12) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót; 13) wykonaniu niezbędnych robót rozbiórkowych oraz termomodernizacyjnych i modernizacji oświetlenia zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i wykonawczą; 14) przekazaniu dokumentacji projektowej w formie papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz elektronicznej na nośniku CD lub DVD w ilości 2 szt., umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę lub oświadczenia organu o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, przedkłada dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę lub o...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500031676-N-2018 z dnia 12-02-2018 r.
Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie (w systemie zaprojektuj i wybuduj). Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: IV Gospodarka Niskoemisyjna Numer i Nazwa Działania: IV.2. Termomodernizacja Budynków Numer i Nazwa Poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja Budynków - ZIT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: IV Gospodarka Niskoemisyjna Numer i Nazwa Działania: IV.2. Termomodernizacja Budynków Numer i Nazwa Poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja Budynków - ZIT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622862-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500069912-N-2017; 500074622-N-2017; 500076295-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 472068423, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48422888100, e-mail przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl, faks +48427190816.
Adres strony internetowej (url): www.powiatzgierski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie (w systemie zaprojektuj i wybuduj). Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: IV Gospodarka Niskoemisyjna Numer i Nazwa Działania: IV.2. Termomodernizacja Budynków Numer i Nazwa Poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja Budynków - ZIT
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.272.94.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół nr 1 w Głownie w formule zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Głowno 95-015 ul. Kopernika 24/26. 2. Umowa o dofinansowanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” projekt nr RPLD-04.02.01-10-0006/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 14 marca 2017r., Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków – ZIT. 3. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach: 1) Program funkcjonalno - użytkowy - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Audyt energetyczny Zespołu Szkół nr 1 w Głownie - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego w szczególności na: 1) wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: wykonanie projektu budowlanego, projektu powykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli jest wymagana a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania, występowania o pozwolenie na budowę, wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz wraz z pozyskaniem map d/c projektowych; 2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie; 3) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji projektowej lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/ pozwoleń; 4) opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 5) uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektów; 6) wykonaniu prac termomodernizacyjnych zgodnie z wykonanym projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę, o ile jest wymagane lub zgłoszeniem robót budowlanych; 7) opracowaniu dokumentacji powykonawczej; 8) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do użytkowania instalacji budynku; 9) wykonaniu niezbędnych robót rozbiórkowych oraz budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i wykonawczą; 10) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, podczas jego realizacji; 11) złożeniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem jej sprawdzenia pod katem wymagań Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, wystąpienie w ciągu 7 dni roboczych o pozwolenie na budowę lub uzyskanie oświadczenia organu o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych; 12) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót; 13) wykonaniu niezbędnych robót rozbiórkowych oraz termomodernizacyjnych i modernizacji oświetlenia zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i wykonawczą; 14) przekazaniu dokumentacji projektowej w formie papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz elektronicznej na nośniku CD lub DVD w ilości 2 szt., umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę lub oświadczenia organu o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, przedkłada dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę lub oświadczeniem i za pisemnym potwierdzeniem rozpoczyna etap realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. 5. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); 1) Wykonawca nie może używać w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Każdorazowe użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretne podmioty wymaga dopuszczenia rozwiązań równoważnych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy (wskazującego na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych parametrów) oraz opisu równoważności. Uzasadnienie składa się wraz z dokumentacją projektową pod rygorem nieodebrania dokumentacji. 2) Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania oznakowania, (przez co rozumie się zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementów o szczególnych cechach, przy czym muszą być wówczas spełnione następujące warunki: a) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; b) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; c) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; d) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; e) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu. - Wykonawca używając oznakowania składa wraz z dokumentacją odrębne oświadczenie o tym, że użyte oznakowanie spełnia ww. wymogi. 3) Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatów wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność [(jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność; 4) Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: a) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; b) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: i. Polskich Norm przenoszących normy europejskie; ii. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, iii. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), iv. wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012), v. norm międzynarodowych, vi. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, vii. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne. c) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt b), oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt a), w zakresie wybranych cech; d) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt a), i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt b), stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 5) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: a) Polskie Normy; b) polskie aprobaty techniczne; c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 6) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”; 7) Naruszenie przez wykonawcę postanowień zawartych w pkt 1) - 7) powoduje odmowę odbioru dokumentacji projektowej z winy wykonawcy do momentu jej poprawienia zgodnie z tymi wymaganiami; 8) Wykonawca oświadcza, że dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia opracowywać będą projektanci poszczególnych branż posiadający wymagane prawem uprawnienia oraz przynależni do właściwej izby samorządu zawodowego. 6. Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej łącznie z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę lub oświadczenia organu o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy dokonać ostatecznych uzgodnień z Zamawiającym; 7. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, obejmującego podany poniżej zakres prac budowlanych: 1) wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym roboty rozbiórkowe; 2) wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym roboty towarzyszące; 3) ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły oraz sali gimnastycznej; 4) ocieplenie stropodachu szkoły oraz sali gimnastycznej, oraz pokrycie dachów papą termo-zgrzewalną; 5) wymiany drzwi zewnętrznych; 6) montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie instalacji; 7) modernizacja instalacji c.o. – wymiana grzejników i przewodów instalacji, montaż zaworów termostatycznych, montaż nowego źródła ciepła jakim jest pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym; 8) modernizacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego z wymianą opraw świetlnych na oprawy LED; 9) ocieplenie ścian fundamentowych budynku, oraz wykonanie izolacji pionowej poniżej tere-nu; 10) wykonanie opaski z płyt chodnikowych lub kostki brukowej; 11) modernizacja instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów. 8. Wykonawca realizujący inwestycję zobowiązany będzie miedzy innymi: 1) godziny wykonywania robót budowlanych należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Głownie; 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na te-renie robót cały czas osobę posiadającą niezbędne pełnomocnictwa do wykonywania przed-miotu zamówienia; 3) roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie, stąd w cenie zamówienia należy przewidzieć koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu i placu budowy; 4) materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 5) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób ponownego wykorzystania materiałów po-chodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego wykorzystania; 6) ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Zysk ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić w przygotowaniu oferty; 7) dokumenty z przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utylizacji należy przedstawić wraz dokumentacją odbioru. 8) w zakres prac wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany efekt, jak i gotowość do eksploatacji i został wy-konany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 9. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Wykonawca zobowiązany jest, aby w zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane poniżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666): a) czynności w zakresie prac murarskich; b) czynności w zakresie prac związanych z ocieplaniem budynku; c) czynności w zakresie prac malarskich; d) czynności w zakresie prac przy wymianie okien i drzwi; e) czynności w zakresie prac wykończeniowych (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy) 2) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego do okazania oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 8 pkt 1 potwierdzającego datę zawarcia umowy o pracę; 3) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 8 pkt 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli; 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 2 , za każde zdarzenie. 10. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia w siedzibie Zamawiającego aktualną, opłaconą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie ryzyk budowlano –montażowych obejmującą swym zakresem przedmiot umowy oraz w szczególności: roboty budowlane w zakresie umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie obejmuje Wykonawcę i wszystkich podwykonawców na kwotę równą co najmniej całkowitej wartości robót budowlanych o których mowa w niniejszym postępowaniu, obowiązującą co najmniej od dnia przekazania terenu robót do dnia ostatecznego odbioru. 11. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 14 od daty podpisania umowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy prac projektowych i robót budowlanych wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlanych musi zawierać rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy, gwarantujące ich wykonanie w terminie, o którym mowa w dziale III SIWZ. 12. Wymagania związane z realizacją umowy: Kierownik budowy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, aktualne zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej, osób realizujących zamówienie pełniących samodzielne funkcje w budownictwie w zakresie realizowanego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 290 ze zm.), osoby z innych państw członkowskich składają dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. Inspektor nadzoru i kierownik budowy będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 290 ze zm.). 13. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy; 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy o ile są znane Wykonawcy na etapie składania ofert; zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy; 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 13. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 14. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach, jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45110000-1, 45420000-7, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45330000-9, 45310000-3, 31500000-1, 45111300-1, 45261910-6, 31520000-7, 45262120-8, 45262110-5, 45311100-1, 45311200-2, 45316100-6, 45321000-3, 45324000-4, 45332200-5, 45331100-7, 45442110-1, 45453100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1261979.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: C. R. B. Łukasz Baleja
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 2/61
Kod pocztowy: 95-015
Miejscowość: Głowno
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1786995.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1786995.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2659786.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.