Dostawa zużywalnych narzędzi oraz materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

Organizator

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
Słonimska 47/1
15029 Białystok
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju narzędzi oraz materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych na potrzeby realizacji praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Wiemy więcej – budujemy więcej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie czterech niżej określonych części zamówienia: Część 1 – Dostawa narzędzi Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju narzędzi zużywalnych murarskich, malarskich sanitarnych, przyrządów do cięcia metalu, wierteł, kluczy itp. Część 2 – Dostawa materiałów budowlanych Zamówienie obejmuje dostawę materiałów budowlanych, w szczególności takich jak gwoździe, zaprawy murarskie, piasek, różnego rodzaju tynki, pręty zbrojeniowe itp. Część 3 – Dostawa materiałów sanitarnych Zamówienie obejmuje dostawę materiałów hydraulicznych w szczególności takich jak różnego rodzaju rury, kolanka, zawory, mufy, śrubunki, złączki, materiały do uszczelniana połączeń hydraulicznych, umywalek, baterii umywalkowych itp. Część 4 – Dostawa materiałów elektrycznych Zamówienie obejmuje dostawę materiałów elektrycznych w szczególności takich jak różnego rodzaju kabli, przewodów elektrycznych, wyłączników, gniazd, tulei do kabli itp. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie musi spełniać oferowany asortyment, Zamawiający określił w Załączniku 2A, 2B, 2C oraz 2D do SIWZ w kolumnie nr II „specyfikacja techniczna zamawianego asortymentu”.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500030889-N-2018 z dnia 11-02-2018 r.
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych: Dostawa zużywalnych narzędzi oraz materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: Wiemy więcej – budujemy więcej . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632998-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 18480400000, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 326 306, e-mail zsbg@zsbg.bialystok.pl, faks 857 326 306.
Adres strony internetowej (url): www.budujemy.zsbg.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zużywalnych narzędzi oraz materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZSZ.0749.44.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju narzędzi oraz materiałów budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych na potrzeby realizacji praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Wiemy więcej – budujemy więcej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie czterech niżej określonych części zamówienia: Część 1 – Dostawa narzędzi Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju narzędzi zużywalnych murarskich, malarskich sanitarnych, przyrządów do cięcia metalu, wierteł, kluczy itp. Część 2 – Dostawa materiałów budowlanych Zamówienie obejmuje dostawę materiałów budowlanych, w szczególności takich jak gwoździe, zaprawy murarskie, piasek, różnego rodzaju tynki, pręty zbrojeniowe itp. Część 3 – Dostawa materiałów sanitarnych Zamówienie obejmuje dostawę materiałów hydraulicznych w szczególności takich jak różnego rodzaju rury, kolanka, zawory, mufy, śrubunki, złączki, materiały do uszczelniana połączeń hydraulicznych, umywalek, baterii umywalkowych itp. Część 4 – Dostawa materiałów elektrycznych Zamówienie obejmuje dostawę materiałów elektrycznych w szczególności takich jak różnego rodzaju kabli, przewodów elektrycznych, wyłączników, gniazd, tulei do kabli itp. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie musi spełniać oferowany asortyment, Zamawiający określił w Załączniku 2A, 2B, 2C oraz 2D do SIWZ w kolumnie nr II „specyfikacja techniczna zamawianego asortymentu”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 44111000-1

Dodatkowe kody CPV: 44511000-5, 44000000-0, 42130000-9, 44163000-0, 31224400-6, 31224100-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa narzędzi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20345.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Majster s.j. Waldemar Mierzejewski
Email wykonawcy: jarek@majster.pl
Adres pocztowy: ul. Bema 11
Kod pocztowy: 15-369
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32286.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32286.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42045.31
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5178.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: METALZBYT – HURT Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sklep@metalzbyt.sklep.pl
Adres pocztowy: ul. Bardowskiego 2
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko – Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8712.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5366.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8712.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dostawa materiałów sanitarnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 42566.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BR Konsorcjum Sp. z o.o. Refleks Sp. k
Email wykonawcy: refleks@refleks.pl
Adres pocztowy: ul. Składowa 12
Kod pocztowy: 15-399
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38559.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38559.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38559.61
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Dostawa materiałów elektrycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5545.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Majster s.j. Waldemar Mierzejewski
Email wykonawcy: jarek@majster.pl
Adres pocztowy: ul. Bema 11
Kod pocztowy: 15-369
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5733.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5574.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5733.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.