Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo – budowlanych związanych z przebudową istniejących pomieszczeń budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby Laboratorium Chemiczno-Glebowego Instytutu Botaniki, znajdującego się przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie

Organizator

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31007 Kraków
Polska

Opis

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo – budowlanych związanych z przebudową istniejących pomieszczeń budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby Laboratorium Chemiczno-Glebowego Instytutu Botaniki, znajdującego się przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie. 2. W ramach zamówienia planuje się wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do niniejszego Zaproszenia, który zawiera dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiOR), jak i przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500030711-N-2018 z dnia 09-02-2018 r.
Uniwersytet Jagielloński: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo – budowlanych związanych z przebudową istniejących pomieszczeń budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby Laboratorium Chemiczno-Glebowego Instytutu Botaniki, znajdującego się przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500016507-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 324 450, e-mail bzp@adm.uj.edu.pl, faks 124 324 451.
Adres strony internetowej (url): www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo – budowlanych związanych z przebudową istniejących pomieszczeń budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby Laboratorium Chemiczno-Glebowego Instytutu Botaniki, znajdującego się przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
80.272.15.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo – budowlanych związanych z przebudową istniejących pomieszczeń budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby Laboratorium Chemiczno-Glebowego Instytutu Botaniki, znajdującego się przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie. 2. W ramach zamówienia planuje się wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do niniejszego Zaproszenia, który zawiera dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiOR), jak i przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45400000-1, 45450000-6, 45453000-7, 45454100-5, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45332000-3, 45343000-3, 31625200-5, 31625000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 326326.66
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane Megabud Janusz Soczówka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Friedleina 4-6
Kod pocztowy: 30-009
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Akoterm Firma Handlowo - Usługowa Andrzej Piechnik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Belertta 1
Kod pocztowy: 30-437
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych PRO - 7 Marian Kordecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strażacka 41
Kod pocztowy: 31-737
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Informatyczne „BUD-KOMP” 4. Mateusz Soczówka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Friedleina 4-6
Kod pocztowy: 30-009
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 399000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki, podobnie jak w przypadku innych trybów nie noszących znamion trybu podstawowego, może być zastosowany wyłącznie w okolicznościach przewidzianych ustawi, a zatem w przypadku spełnienia jednej z samoistnych przesłanek określonych w art. 67 ust. 1. Przytaczany powyżej artykuł w pkt 6 - dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym postępowaniu umowa podstawowa nr 80.272.248.2017 r. została zawarta w dniu 24.11.2017 r. Przedmiotem umowy była realizacja remontu części pomieszczeń parteru budynku biurowo-dydaktycznego należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdującego się przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w SIWZ Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, poprzez powtórzenie prac remontowo-instalacyjnych na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego w zakresie pomieszczeń Laboratorium Glebowego. Prace, które przewidziano do wykonania w niniejszym postępowaniu odpowiadają asortymentowi i rodzajom prac ujętych w umowie podstawowej.