Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie.

Organizator

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
ul. Mickiewicza 10
12100 Szczytno
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest :"Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie" w ramach realizacji projektu pod nazwą "Kształcimy dla rynku pracy". Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1.Część 1- Maszyny, narzędzia do obróbki drewna 2.Część 2 - Zestawy dydaktyczne, mierniki.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500030865-N-2018 z dnia 09-02-2018 r.
Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica: Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, nazwa projektu :"Kształcimy dla rynku Pracy".
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510025-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica, Krajowy numer identyfikacyjny 19205700000, ul. ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 242 838, e-mail zs1ksiegowosc@powiat.szczytno.pl, faks 89 624 2838 wew. 31.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZS1FIN.271.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest :"Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie" w ramach realizacji projektu pod nazwą "Kształcimy dla rynku pracy". Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1.Część 1- Maszyny, narzędzia do obróbki drewna 2.Część 2 - Zestawy dydaktyczne, mierniki.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 42642100-9

Dodatkowe kody CPV: 42652000-1, 38300000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Maszyny, narzędzia do obróbki drewna
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta na część 1 zamówienia.Cena oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zestawy dydaktyczne, mierniki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Wprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr 2 zamówienia nie złożono żadnej oferty. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art.93 ust.1 pkt.1.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.