Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II

Organizator

Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29
45068 Opole
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów, których jakość będzie zgodna z następującymi przepisami: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. 2016 r., poz. 1038 z późn. zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 585) c) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), a w przypadku zmiany w/w przepisów tablice winny być wykonane zgodnie z wzorem i przepisami obowiązującymi na dzień składania zamówienia przez Zamawiającego. Użyczenie oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień. Odbiór tablic rejestracyjnych złomowanych przynajmniej raz na kwartał. Dostawa wtórników tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów. Dostawa tablic do oznaczania bagażnika. Załadunek tablic zabieranych do złomowania jak również wyładunek tablic zamówionych przez Zamawiającego odbywa się przez Wykonawcę z użyciem własnych sił i środków. Zamawiający wskazuje miejsce, z którego należy zabrać tablice oraz do którego należy złożyć zamówione tablice rejestracyjne. Zamówienie obejmuje produkcję i dostawę 20 130 szt. tablic rejestracyjnych.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500030644-N-2018 z dnia 09-02-2018 r.
Powiat Opolski: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634485-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141258500000, ul. ul. 1 Maja 29, 45068 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 54 15 101, e-mail hsiuta@powiatopolski.pl, faks 77 54 15 103.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatopolski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AG.272.17.17.NM-Z
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów, których jakość będzie zgodna z następującymi przepisami: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. 2016 r., poz. 1038 z późn. zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 585) c) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), a w przypadku zmiany w/w przepisów tablice winny być wykonane zgodnie z wzorem i przepisami obowiązującymi na dzień składania zamówienia przez Zamawiającego. Użyczenie oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień. Odbiór tablic rejestracyjnych złomowanych przynajmniej raz na kwartał. Dostawa wtórników tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów. Dostawa tablic do oznaczania bagażnika. Załadunek tablic zabieranych do złomowania jak również wyładunek tablic zamówionych przez Zamawiającego odbywa się przez Wykonawcę z użyciem własnych sił i środków. Zamawiający wskazuje miejsce, z którego należy zabrać tablice oraz do którego należy złożyć zamówione tablice rejestracyjne. Zamówienie obejmuje produkcję i dostawę 20 130 szt. tablic rejestracyjnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30195000-2

Dodatkowe kody CPV: 44423400-5, 44316400-2, 31523200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150980.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Eurotab Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Skarbimierzyce 16
Kod pocztowy: 72-002
Miejscowość: Dołuje
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 187611.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 186683.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 187611.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.